University of Oulu

Understanding brand loyalty and disloyalty formation among consumers’ of short life-cycle products

Saved in:
Author: Ramachandran, Sunder1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526209760
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-10-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 5 November 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Pauliina Ulkuniemi
Professor Veikko Seppänen
Associate Professor John Meewella
Reviewer: Professor Liisa-Maija Sainio
Professor Lauri Frank
Opponent: Professor Virpi Kristiina Tuunainen
Description:

Abstract

This study examines the formation of brand loyalty and disloyalty behaviours among consumers of short life-cycle technology products. Today, the life cycle of technology products have become shortened due to rapid pace of innovation leading to introduction of new and innovative products at shortened intervals. Such technological changes create a dynamic market, induce uncertainties among the consumers in the usage leading to stress and anxiety and development of coping strategies to deal with such situations. This study attempts at an understanding of the formation of brand loyalty and brand disloyalty behaviours from the consumer’s lived consumption experiences. The importance of loyalty and disloyalty have long been recognized in marketing, by academic and practitioners alike and assumes even more salience in today’s highly dynamic and competitive market environment.

This study adopts the qualitative approach based on a constructivist and interpretive perspective using narrative strategy of inquiry through semi-structured and open-ended interviews to bring forth the experiences and meanings emanating from the consumption narratives. A theoretical framework was developed and employed to aid in the analysis of the empirical data. Based on the lines of the theoretical framework, three different phases of consumption, pre-adoption, adoption and post-adoption were examined which brought forth rich details of consumption experiences and outcomes during each consumption phase.

This study interestingly finds consumers to be more brand loyal than disloyal. This supports a school of thought which endorses the existence of brand loyalty and contradicts another school of thought which profess the decline of brand loyalty. The study also reveals the factors which cause brand loyalty, brand disloyalty, divided brand loyalty and no brand loyalty tendencies in the context of short life-cycle technology products providing insights to both practitioners and academics. And more interestingly, this study finds short life-cycle products influencing the brand disloyalty and divided brand loyalty tendencies significantly, if not most significantly. This is important in view of today’s highly changed, dynamic and competitive marketplace and in the context of short life-cycle technology products.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan brändilojaaliuden ja -epälojaaliuden kehittymistä teknologiaintensiivisten kuluttajatuotteiden käyttäjien keskuudessa. Sellaisten tuotteiden käyttöikä on lyhentynyt uusien tuoteinnovaatioiden ja -ratkaisujen tullessa markkinoille yhä nopeammalla tahdilla. Teknologiamuutokset johtavat dynaamisiin markkinoihin ja samalla kuluttajien huoli ja pyrkimykset hoitaa tuotteiden valinta- ja käyttötilanteita kasvavat. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan brändilojaaliuden ja -epälojaaliuden muodostumiseen liittyviä tekijöitä. Se on yhä tärkeämpää paitsi tutkijoille, myös liiketoiminnan harjoittajille.

Tutkimukseen otetaan konstruktiivinen mutta tulkitseva ote, perustuen kuluttajien kertomiin kokemuksiin, joita kerättiin sekä avoimilla että puoliavoimilla haastatteluilla. Hankittu narratiivinen tutkimusaineisto analysoitiin aiempien tutkimusten perusteella muodostetun teoreettisen viitekehyksen avulla niin, että tuotteen valinta, hankinta ja käyttö jaettiin kolmeen periaatteelliseen vaiheeseen. Ne ovat käyttöön omaksumista edeltävä, käytön omaksumisen ja käyttöön omaksumisen jälkeinen vaihe. Tutkimusaineistosta saatiin kehikon avulla analysoituna esille rikas tuotteen valintaan ja käyttöön liittyvä kulutuskokemusten joukko koskien brändilojaaliutta ja -epälojaaliutta.

Tutkimuksen mielenkiintoinen tulos on, että kuluttajien brändilojaalius on suurempi kuin epälojaalius. Se vahvistaa näkemyksen, että brändilojaaliuden merkitys ei ole vähentynyt eikä etenkään loppunut. Tutkimuksesta tulee silti esiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat lojaaliuden ohella jakaantuneeseen lojaaliuteen tai lojaaliuden puuttumiseen lyhytikäisten kuluttajatuotteiden tapauksessa. Kaiken kaikkiaan tekijöiden jäsentäminen, näkyväksi tekeminen ja analysointi tarjoavat kiinnostavia näkemyksiä tutkijoille, liiketoiminnan harjoittajille ja muille tahoille. Erityisesti jakaantuneeseen lojaaliuteen ja epälojaaliuteen vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä lyhytikäisille teknologiaintensiivisille kuluttajatuotteille, joiden markkinat ovat erittäin dynaamiset ja kilpaillut.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0976-0
ISBN Print: 978-952-62-0975-3
Issue: 78
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.