University of Oulu

Business leaders’ narratives about responsibility in leadership work

Saved in:
Author: Keränen, Anne1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business
3Martti Ahtisaari Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526209784
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-11-24
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 4 December 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Reviewer: Professor Thomas Maak
Professor Hanna Lehtimäki
Opponent: Professor Arja Ropo
Description:

Abstract

This research aims to provide additional knowledge and understanding to augment existing ideas and theories of responsible leadership, and to bring forward the voices and practical experiences of business leaders. It approaches responsible leadership from a constructionist perspective and highlights the importance of leadership processes. This approach considers responsible leadership in today’s fragmented business environment as increasingly formed through interaction between people. Thus, the practice of good responsible leadership is conceptualized foremost as the ability to work within and through relationships in which language plays a central role.

This research is based on ten narrative interviews with senior leaders of different business backgrounds. The narrative approach is used because individuals interpret and make sense of their experiences using narratives, and narratives structure our ethical positions in the world. The focus is partly on the content of individual accounts but more on how the stories reflect the social world from which the stories arise. This information, in turn, allows us to interpret interaction in certain social leadership contexts based on leaders’ individual accounts.

The results of this research suggest a fluid definition of responsibility. It is a continuously changing construction in which many participants in addition to the leaders themselves are involved. Therefore, the discussion on responsibility is polyphonic. Every leader negotiates the meaning of responsibility within the limits and possibilities of local settings. The results of this research highlight the importance of relationships among participants in responsible leadership instead of seeing responsibility as part of an individual leader’s personality or character.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda lisää tietoa ja ymmärrystä vastuullisen johtamisen käsityksiin ja teorioihin yritysjohtajien kertomuksien ja kokemuksien kautta. Tämä tutkimus lähestyy vastuullista johtamista konstruktionistisella otteella korostaen vuorovaikutussuhteiden merkitystä. Vastuullinen johtaminen nähdään muodostuvan tämän päivän pirstaleisessa liiketoimintaympäristössä enenevässä määrin ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Siten hyvä vastuullinen johtaminen tarkoittaa käytännössä johtajan kykyä työskennellä ihmissuhteissa ja niiden kautta. Tässä työssä kielellä on keskeinen merkitys.

Tämä tutkimus perustuu kymmenen yritysjohtajan kertomuksiin. Kertojat ovat senioritason johtajia ja heillä kaikilla on erilainen liiketoimintatausta. Kerronnallista lähestymistapaa käytetään, koska yksilöt tulkitsevat ja luovat ymmärrystä kertomusten kautta. Kertomukset jäsentävät myös meidän eettistä asemaamme maailmassa. Tässä tutkimuksessa analysoidaan osittain kertomusten sisältöä, mutta enemmän sitä, mitä kertomukset kuvastavat henkilöiden sosiaalisesta maailmasta. Tämä lähestymistapa auttaa meitä tulkitsemaan vuorovaikutusta johtamisen sosiaalisessa kontekstissa yksittäisten johtajien kertomuksista.

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että vastuullinen johtaminen voidaan määritellä vaihtelevasti. Se on jatkuvasti muuttuva määritelmä, jossa johtajien lisäksi moni muu osapuoli osallistuu keskusteluun. Näin ollen keskustelu vastuullisuudesta on moniääninen. Jokainen johtaja neuvottelee vastuullisuuden merkityksen paikallisten olosuhteiden antamien mahdollisuuksien ja rajoitteiden sisällä. Vastuulliseen johtamistyöhön osallistuvien jäsenten välinen vuorovaikutus korostuu vastakohtana sellaiselle vastuullisuuskertomukselle, jossa vastuullisuus nähdään yksittäisen johtajan ominaisuutena tai luonteenpiirteenä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-0978-4
ISBN Print: 978-952-62-0977-7
Issue: 79
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.