University of Oulu

Multiculturalism as a challenge in contemporary Finnish picturebooks : reimagining sociocultural categories

Saved in:
Author: Pesonen, Jaana1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526210209
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-11-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Kaljusensali (KTK112), Linnanmaa, on 5 December 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Maria-Liisa Järvelä
Reviewer: Docent Mia Österlund
Associate Professor Nina Christensen
Opponent: Professor Björn Sundmark
Description:

Abstract

This study focuses on representations of multiculturalism in children’s literature. Children’s books are seen as cultural products which do not only reflect but also construct our social reality. The research consists of four peer-reviewed articles and a summary part. This interdisciplinary research is theoretically positioned in both cultural studies and social sciences, with the key concepts of multiculturalism, identity, ethnicity, racism and anti-racism. More specifically, the study contributes to the discussions of multicultural children’s literature as both pedagogy and art.

The methodological-theoretical framework is based on the social constructionist approach. Language is understood as socially, historically, sociopolitically and ideologically constructed; hence performativity, discourse and representation are considered as key concepts of the analysis. Intersectionality functions as both a theoretical framework which guides the understanding of multiculturalism, as well as an analytical tool for examining the data. The data consists of children’s picturebooks which are analysed by applying the method of close reading. Intersectional analysis also makes the numerous sociocultural categories, i.e. ethnicity, nationality, gender, language, dis/ability and age visible in the studied books.

The results show that representations of multiculturalism are connected to the ideas of nationality, which again relates to the ideas of belonging and exclusion — often meaning Finnish/non-Finnish division. The representations of multiculturalism can reproduce and circulate discourses of differentiation, and thus legitimise exclusion and marginalisation of people. However, picturebooks can also display representations of multiculturalism that challenge the normative assumptions of ‘difference’ and ‘normal’. In the studied books, challenging the dominant sociopolitical discourses seems to further the understanding of ‘us’ in a more inclusive way which then might prevent exclusion of people who differ from the ‘norm’. The didactic quality of children’s books is manifest in anti-racist strategies with the aim of reducing racism by making it visible. The study shows that children’s literature offers possibilities for readers to question implicit assumptions about the self and other, and thus can support readers in becoming more culturally aware and sensitive.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat lastenkirjallisuudessa esiintyvät monikulttuurisuuden representaatiot. Tarkastelen lastenkirjallisuutta kulttuurisena tuotteena, joka ei ainoastaan heijasta vaan myös rakentaa sosiaalista todellisuutta. Tutkimus rakentuu neljästä vertaisarvioudusta artikkelista sekä yhteenveto-osasta. Tutkimus on monitieteinen, ja sijoittuu sekä kulttuurintutkimuksen että yhteiskuntatieteiden kenttään. Keskeisiä käsitteitä ovat monikulttuurisuus, identiteetti, etnisyys, rasismi ja anti-rasismi. Tutkimuksessa tarkastellaan lastenkirjallisuutta sekä pedagogiikan välineenä että taiteellisena tuotteena.

Tutkimuksen metodologis-teoreettisen perustan muodostaa sosiaalinen konstruktivismi. Kieli ymmärretään sosiaalisesti, historiallisesti, poliittisesti ja ideologisesti rakentuneena, ja analyysin avainkäsitteitä ovat performatiivisuus, diskurssi ja representaatio. Tutkimuksen aineisto koostuu lasten kuvakirjoista, joiden analysoinnissa on hyödynnetty lähiluvun tekniikkaa. Intersektionaalisuus toimii teoreettisena viitekehyksenä, mutta se tarjoaa myös sopivan analyysivälineen mahdollistaen erilaisten sosiaalisten kategorioiden (etnisyys, kansalaisuus, sukupuoli, kieli, kyvykkyys, ikä) tekemisen näkyviksi aineistossa.

Tulosten mukaan monikulttuurisuus kuvataan usein kansalaisuuden kautta. Kansalaisuuden representaatioihin kiinnittyy kuulumisen ja poissulkemisen tematiikkaa, joka ilmenee usein suomalainen/ei-suomalainen-jaotteluna. Koska monikulttuurisuuden representaatiot tuottavat eroja korostavia diskursseja, ne myös aiheuttavat yksilöiden syrjäyttämistä. Lastenkirjallisuus sisältää toisaalta myös kuvauksia, jotka haastavat normatiivisen jaottelun ’erilaisuuteen’ ja ’normaaliin’. Dominoivien sosiaalisten ja poliittisten diskurssien haastaminen mahdollistaa meihin ja muihin liittyvien erontekojen monimuotoisemman ymmärtämisen. Näin normista poikkeavia yksilöitä ei suljeta ulkopuolelle yhtä herkästi.

Lastenkirjojen didaktinen ominaisuus tulee esille erityisesti antirasistisina strategioina, joiden avulla rasismiin pyritään puuttumaan tekemällä se näkyväksi. Tutkimuksen mukaan lastenkirjallisuus tarjoaa lukijoille mahdollisuuksia kyseenalaistaa yksinkertaistavia oletuksia itsestä ja muista. Näin lastenkirjallisuus voi tukea lukijan kulttuurisen tietouden kehittymistä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-1020-9
ISBN Print: 978-952-62-1019-3
Issue: 158
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.