University of Oulu

Hearing among Finnish professional soldiers : epidemiological study

Saved in:
Author: Holma, Tuomas1,2,3,4,5,6
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
5Finnish Defence Forces, Centre for Military Medicine
6Oulu University of Applied Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526210308
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2015
Publish Date: 2015-12-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 10 of Oulu University Hospital, on 11 December 2015, at 12 noon
Tutor: Professor Martti Sorri
Reviewer: Docent Seppo Savolainen
Docent Rauno Pääkkönen
Opponent: Professor Heikki Löppönen
Description:

Abstract

Soldiers are at risk of incurable noise-induced hearing loss (NIHL) in military activities. Therefore the prevention of hearing loss is important. The large variation in individual susceptibility to NIHL is well known but the reason for this is not completely understood.

The data of this current comprehensive register-based follow-up study consist of the health records, hearing measuring results and occupational history of 1 941 soldiers. The occurrence and degree of hearing losses among soldiers who served between 1965 and 2007 was investigated by comparing groups formed according to year-class and service branch. An association between cardiovascular risk factors and NIHL was also assessed. Furthermore the efficacy of the hearing conservation measures carried out by the Finnish Defence Forces (FDF) and the Finnish Border Guard (FBG) was evaluated.

Noise turned out to be the major risk factor of hearing impairment among the investigated soldiers. The occurrence of NIHL (hearing threshold at 3,4 or 6 kHz > 40 dB) was at least around 10 percentages lower among soldiers who started their career in 1990s than in the older year-classes 15 years after the beginning of military career. Concurrently, the decline of the average degree of hearing loss at high tones improved around 20 dB. The occurrence of NIHL was the lowest among pilots, musicians and naval soldiers, and the highest among soldiers in engineering and air defense corps. No clear difference was found between cardiovascular risk factors and NIHL with the exception of hyperglycemia. A clear temporal connection was found between the decline of the occurrence of NIHL among the soldiers and the hearing conservation measures carried out in the late 80s. A review of the four-stage hearing classification used in Finnish occupational health service since the 1970s, as well as the guidelines that rely on them, is needed.

see all

Tiivistelmä

Melu aiheuttaa sotilaille palautumattoman kuulovaurion riskin, minkä vuoksi meluvammojen ehkäisy on tärkeää. Yksilöiden meluvamma-alttiudessa tiedetään olevan suuria eroja. Syytä tähän ei vielä kovin hyvin tunneta.

Tämän laajan rekisteritutkimuksen aineisto koostui 1941 sotilaan terveystarkastustiedoista, kuulontutkimustuloksista ja työhistoriatiedoista. Tutkimuksessa selvitettiin meluvammojen esiintyvyyttä ja vaikeusastetta vuosina 1965−2007 palvelleilla suomalaisilla ammattisotilailla vertailemalla vuosikurssin ja aselajin mukaan valittuja ryhmiä sekä tutkittiin sotilaiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ja meluvammojen yhteyttä. Lisäksi tarkasteltiin Suomen puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa toteutettujen kuulonsuojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta.

Melu osoittautui olevan merkittävin kuulovian riskitekijä tutkitussa aineistossa. Viidentoista palvelusvuoden jälkeen ilmenneiden meluvammojen (kuulokynnys taajuudella 3,4 tai 6 kHz > 40 dB) määrä oli vähintään kymmenen prosenttiyksikköä pienempi sotilailla, jotka aloittivat uransa 1990-luvulla verrattuna vanhempien vuosikurssien sotilaisiin. Samanaikaisesti korkeiden äänien kuuloviat lievenivät noin 20 dB:n verran. Meluvammariski oli pienin lentäjillä, soittajilla ja laivastosotilailla ja suurin pioneereilla ja ilmatorjuntasotilailla. Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä ainoastaan korkea verensokeri näytti selkeästi liittyvän kohonneeseen meluvammariskiin.

1980-luvun lopulla toimeenpantujen kuulonsuojelutoimenpiteiden ja sotilaiden kuulon parantumisen välillä on nähtävissä selkeä ajallinen yhteys. Suomessa 1970-luvulta lähtien käytetyssä neliportaisessa kuuloluokituksessa ja siihen tukeutuvissa käytännöissä ilmeni puutteita, joiden vuoksi suomalaisen työterveyshuollon kuulonhuoltoa koskeva ohjeistus on aiheellista tarkistaa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-1030-8
ISBN Print: 978-952-62-1029-2
Issue: 1331
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.