University of Oulu

Exploring business models in ecosystemic contexts

Saved in:
Author: Iivari, Marika1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Kansainvälinen liiketoiminta
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526212401
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-05-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 10 June 2016, at 12 noon
Tutor: Professor Pia Hurmelinna-Laukkanen
Docent Petri Ahokangas
Reviewer: Doctor Anne-Laure Mention
Professor Marko Torkkeli
Opponent: Professor Wim Vanhaverbeke
Description:

Abstract

The purpose of this study is to explore the emergence of ecosystemic business models. Ecosystemic thinking has surfaced as a concept to explain the complexity and interconnected nature of modern business. It reflects a fundamental change in the way we view innovations in particular. Innovations are no longer considered to rise within organizational boundaries alone. Modern business is characterized by a diversity of innovation stakeholders from private and public backgrounds, from large organizations to users and citizens.

To further the understanding on the research phenomenon of ecosystemic business models, this study relies on two streams of research: Open innovation and business model research. These fields of academic literature mirror well the paradigmatic shift on how the dynamism and change of modern, interconnected business context impacts innovations, value creation and capture and subsequent competitive advantage. The empirical part of this study has been conducted as qualitative case studies. Also conceptual frameworks have been based on empirical data. Drawing from ecosystem analogy, this study investigates different types of ecosystemic contexts, namely that of business ecosystems and innovation ecosystems, in order to determine not only how and why business models emerge, but also how they develop and transform in such a context.

An ecosystemic view on business models emphasizes that value co-creation and co-capture need to be steered by a common motive based on mutually connected opportunities and collective value proposition. This research finds that in a complex, multileveled configuration of ecosystems, striving for synergy within the ecosystem is a prerequisite for successful building of ecosystemic value and competitive advantage as a whole. The results of the study indicate that business models are valid not only at organizational level but at the ecosystemic level as well, as ecosystem synergy and successful orchestration can be achieved through utilizing the ecosystemic business model.

see all

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa esitellään ekosysteemisten liiketoimintamallien käsite ja tarkastellaan ekosysteemisten liiketoimintamallien syntyä. Liiketoimintakontekstin monimutkaisuutta ja monitahoisuutta selitetään yhä useammin ekosysteemisen ajattelun avulla. Innovaatioiden ei nähdä syntyvän enää vain yritysten rajojen sisällä, vaan moderniin liiketoimintakontekstiin kuuluu monia eri sidosryhmiä yksityisistä julkisiin toimijoihin, suuryrityksistä yksittäisiin kuluttajiin ja kansalaisiin.

Lisätäkseen ymmärrystä ekosysteemisistä liiketoimintamalleista, tämä tutkimus nojaa kahteen tutkimusalueeseen; avoimeen innovaatioon ja liiketoimintamalleihin. Näiden tutkimusnäkökulmien katsotaan peilaavan hyvin modernin liiketoimintakontekstin dynamiikkaa, muutosta ja näiden vaikutusta innovaatioihin, arvon luomiseen ja hyödyntämiseen, sekä kilpailuetuun. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Myös käsitteelliset julkaisut pohjautuvat empiiriseen dataan. Määrittääkseen miten ja miksi ekosysteemiset liiketoimintamallit syntyvät, sekä selvittääkseen kuinka ne kehittyvät ja muuttuvat, tämä väitöskirjatutimus kohdistuu erilaisiin ekosysteemisiin konteksteihin, erityisesti liiketoimintaekosysteemeihin ja innovaatioekosysteemeihin.

Ekosysteeminen liiketoimintamalli korostaa, että arvon yhteinen luominen ja hyödyntäminen tulee perustua yhdessä määriteltyyn mahdollisuuteen ja kollektiiviseen arvolupaukseen. Tämä tutkimus osoittaa, että mutkikkaissa, monitahoisissa ekosysteemeissä, synergia on edellytys ekosysteemisen arvon ja kokonaiskilpailuedun rakentamiselle. Tutkimuksen tulokset indikoivat, että liiketoimintamalliajattelu pätee ei vain organisaation, mutta myös ekosysteemin tasolla, sillä ekosysteemin synergiaa ja onnistunutta orkestrointia voidaan edistää liiketoimintamallia hyödyntämällä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1240-1
ISBN Print: 978-952-62-1239-5
Issue: 84
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.