University of Oulu

Poikkikristillinen identifioituminen vapauden ja yhteisyyden vuorovaikutuksena

Saved in:
Author: Lindh, Johanna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526212906
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-08-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Keckmaninsalissa (HU106) 2. syyskuuta 2016 klo 12.00
Tutor: Professor Hannu Heikkinen
University Lecturer Sami Lakomäki
Reviewer: Doctor Toomas Gross
Doctor Minna Opas
Opponent: Doctor Laura Hirvi
Description:

Abstract

The doctoral thesis deals with such Christian sense of community in which a believer participates in the services or other activities of several Christian communities, conceives the community of Christians as something larger than the institutionalized church or religious community, or argues matters within the domain of religion with statemenst that belong to non-religious discourse. I will use the term Inter-Christianity of these activities. The primary survey area is Finland. However, I will contextualize the observations concerning Finland against changes in Christianity especially in Germany, the United States of America and also by a few examples, elsewhere in the world. In this manner, I will put the observations concerning Finland in proportion with the supranational nature of Christianity.

I will review the change in the sense of community and identification of Christianity with the help of theories involving postmodernism, narrative research and symbolic anthropology. Twenty-three informants took part in the research. The research materials consists of 24 interviews, 14 discussions, 51 feedback discussions, 47 field work events and 49 written descriptions, Internet discussions and television programs involved with the topic. As the study is a mix of reflexive, interpretative and empirical methods, it is postmodern religious anthropology.

Due to influence of ecumenical discussion, joint Christian gatherings and ecumenical services have increased in all countries reviewed. The increase of joint activities of different churches and the spread of awakening evangelical Christianity together with the postmodern culture that empahizes individuality have confirmed the perception of people involved in the Inter-Christianity on the justification of participation in multiple communities and the home gathering activities that oppose the institutionalized power of churches. Postevangelical movements and reform groups are common in Germany and the United States of America. Instead, home gathering activities and individual crossing of boundaries are common in Finland.

see all

Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee sellaista kristillisen yhteisöllisyyden tapaa, jossa uskova osallistuu monien uskonyhteisöjen jumalanpalveluksiin tai muuhun toimintaan, käsittää kristittyjen yhteisön institutionaalista kirkkoa tai uskonyhteisöä laajemmaksi kokonaisuudeksi tai perustelee uskoon liittyviä asioita muuhun kuin uskonnolliseen diskurssiin kuuluvilla lausumilla. Nimitän tällaista toimintaa poikkikristillisyydeksi. Ensisijainen tarkastelukohteeni on Suomi, mutta kontekstualisoin Suomea koskevia havaintoja kristillisyyden muutoksiin Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä muutaman esimerkin avulla muualla maailmassa. Suhteutan näin Suomea koskevat havainnot kristillisyyden ylikansalliseen luonteeseen.

Tarkastelen kristillisen yhteisöllisyyden ja identifioitumisen muutosta postmodernia käsittelevien teorioiden, narratiivitutkimuksen ja symbolisen antropologian avulla. Tutkimukseen osallistui 23 informanttia. Tutkimusaineisto koostuu 24 haastattelusta, 14 keskustelusta, 51 palautekeskustelusta, 47 kenttätyötapahtumasta ja 49 aihetta käsitelleestä kirjallisesta kuvauksesta, Internet-keskustelusta ja televisio-ohjelmasta. Refleksiivistä, tulkinnallista ja kokemuksellista menetelmää sekoittavana tutkimus on postmodernia uskontotutkimusta.

Ekumeenisen keskustelun vaikutuksesta yhteiskristilliset kokoontumiset ja ekumeeniset jumalanpalvelukset ovat lisääntyneet kaikissa tarkastelumaissa. Kirkkokuntien yhteisen toiminnan lisääntyminen ja evankelikaalisen herätyskristillisyyden leviäminen yhdessä yksilöä korostavan postmodernin kulttuurin kanssa ovat vahvistaneet poikkikristillisesti toimivien käsitystä kirkkojen institutionaalista valtaa vastustavan kotikokoustoiminnan ja monissa yhteisöissä käymisen oikeutuksesta. Postevankelikaaliset liikkeet ja reformiryhmät ovat yleisiä Saksassa ja Yhdysvalloissa, kun taas kotikokoustoiminta ja yksilöllinen rajanylitys ovat yleisiä Suomessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-1290-6
ISBN Print: 978-952-62-1289-0
Issue: 143
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.