University of Oulu

Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä : TUTOES-hankkeen loppuraportti

Saved in:
Author: Niinikoski, Eija-Riitta1; Isoherranen, Ville; Kess, Pekka;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526213064
Language: Finnish
Published: 2016
Publish Date: 2016-08-22
Description:

Abstract

There is a growing demand of updating the operations management of Finnish SMEs to match the international level. Therefore, internationally comparable knowledge and education is needed. Enterprises’ operational excellence and efficient operations, as well as, growth and internationalization can be supported by creating and offering knowledge suitable for their context and coaching the entrepreneurs.

There has not been overview report of operations management status of the SMEs in Oulu South region. A systematic model for evaluating and developing the operations management has been missing. Various operational excellence maturity models and KPI’s have been created in international research.

In the feasibility study

- The operational excellence maturity model and KPI’s for SMEs were created.

- The current state of operations management on the selected SMEs in Oulu South region were analyzed.

- An operational excellence training program for the SMEs was planned.

- Students of higher education were involved in the collaboration with the enterprises.

In the feasibility study new, reliable and comparable information was created of the current state of the operations management and the development in SMEs in the Oulu South region by using the developed maturity model. Based on the results, sales became the most important focus area for development.

In order to enhance the knowhow of business development experts and entrepreneurs, a model of coaching programme was planned, along with the content and implementation plan of the sales coaching programme. Students of University of Oulu and University of Applied Sciences studied operation management and collaborated with companies by collecting information of the state of the operation management by utilizing the created model.

Results of the feasibility study form a background for an extensive program that aims to enhance the profitability and competitiveness of the SMEs.

Project was accomplished by the University of Oulu Oulu Southern Institute (OSI) and Centria University of Applied Sciences.

see all

Tiivistelmä

Suomalaisissa pk-yrityksissä on kasvava tarve tuotannollisen toiminnan johtamisen päivittämiseen kansainväliselle tasolle. Tähän tarvitaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa ja koulutusta. Yritysten toiminnallista erinomaisuutta, kustannustehokkuutta sekä kasvua ja kansainvälistymistä voidaan tukea tuottamalla ja tarjoamalla niiden kontekstiin sopivaa tietoa sekä tarjoamalla yrittäjälle valmennusta.

Oulun Eteläisen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen tilasta ei ole ollut kokonaiskuvaa. Systemaattinen malli on puuttunut tuotannollisen johtamisen arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kansainvälisessä tutkimuksessa on luotu monia tuotannollisen toiminnan johtamisen maturiteettimalleja ja mittaristoja.

Esiselvityshankkeen toimenpiteinä

- Kehitettiin pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kypsyysmalli ja sitä kuvaava mittaristo.

- Tehtiin Oulun Eteläisen alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen analyysi otannan perusteella.

- Suunniteltiin valmennusohjelman perusmalli pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen kehittämiseksi.

- Osallistettiin korkeakouluopiskelijoita yhteistyöhön yritysten kanssa.

Esiselvityshankkeessa saatiin uutta, luotettavaa ja vertailtavaa tietoa alueen pk-yritysten tuotannollisen toiminnan johtamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista hyödyntämällä kehitettyä työkalua. Tulosten perusteella keskeisimmäksi kehittämisalueeksi nousi myynti.

Yritysrajapinnassa toimivien sekä yrittäjien tietotaidon syventämisen tueksi laadittiin valmennusohjelman perusmalli ja myynnin sparrausvalmennuksen sisältö- ja toteutussuunnitelma. Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat perehtyivät tuotannon johtamiseen ja tekivät yhteistyötä yritysten kanssa hankkimalla tietoa yrityksen tuotannollisen johtamisen tilasta hyödyntäen luotua työkalua.

Esiselvityshankkeen tulokset pohjustavat laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen.

Hankkeen toteuttivat Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti (OEI) ja Centria ammattikorkeakoulu.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden työpapereita. Research reports in Industrial Engineering and Management
ISSN: 2342-2572
ISSN-L: 2342-2572
ISBN: 978-952-62-1306-4
ISBN Print: 978-952-62-1305-7
Issue: 1
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.