University of Oulu

Stakeholder analysis in software-intensive systems development

Saved in:
Author: Kelanti, Markus1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526213682
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2016
Publish Date: 2016-10-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 28 October 2016, at 12 noon
Tutor: Professor Samuli Saukkonen
Professor Markku Oivo
Reviewer: Professor Kari Smolander
Professor Rini van Solingen
Opponent: Professor Markku Tukiainen
Description:

Abstract

A stakeholder analysis is commonly a part of the requirements engineering process in the development of software systems. It contributes to identifying, analysing, negotiating and validating requirements from multiple stakeholder viewpoints that do not necessary share the same views on a system under development and do not necessary express themselves using a similar language. Stakeholder analysis is often integrated into a used development method or practice and doesn’t necessarily appear as a separate process.

The increase in software size, availability and use in different appliances, however, requires more from the stakeholder analysis than has been recognized in Software Engineering literature. The increasing scale of software systems and connections to other systems increase the number of involved stakeholders complicating the stakeholder analysis. In addition, how the actual stakeholder analysis should be implemented in large scale software development and how it supports the development effort is problematic in practice.

The purpose of this thesis is to study the role and purpose of a stakeholder analysis in a large-scale software-intensive systems development. In this thesis, an empirical approach is taken to study the large-scale software-intensive systems development as phenomena in order to observe it as a whole. This approach allows this thesis to analyse the phenomena from different perspectives in order to identify and describe the nature and purpose of a stakeholder analysis in large-scale software-intensive systems development.

The contribution of this thesis is the following. First, the thesis contributes to both the practical and scientific community by describing the role of stakeholder analysis in the software-intensive systems development process. Secondly, it demonstrates how a stakeholder analysis can be implemented in a large-scale software-intensive systems development process.

see all

Tiivistelmä

Sidosryhmäanalyysi on yleensä osa vaatimusmäärittelyprosessia ohjelmistojärjestelmien kehityksessä. Se edesauttaa vaatimusten tunnistamista, analysointia, sopimista ja vahvistamista useiden eri sidosryhmien näkökulmasta tilanteissa, missä eri sidosryhmät eivät välttämättä jaa samaa näkökulmaa kehitettävään järjestelmään ja eivät välttämättä käytä samaa kieltä ilmaistakseen itseään. Sidosryhmäanalyysi on usein integroitu suoraan käytettyyn kehitysmenetelmään tai käytäntöön ja ei välttämättä ilmene erillisenä prosessina.

Ohjelmiston koon kasvaessa ja yhteyksien lisääntyminen yhä useampiin laitteisiin on johtanut tilanteeseen, missä sidosryhmäanalyysilta vaaditaan yhä enemmän kuin kirjallisuudessa on aiemmin tunnistettu. Ohjelmistojärjestelmien alati kasvava koko ja yhteyksien lisääntyminen muihin järjestelmiin kasvattaa sidosryhmien määrää vaikeuttaen sidosryhmäanalyysin tekemistä. Lisäksi on ongelmallista, että miten sidosryhmäanalyysin tulisi tukea suuren mittakaavan ohjelmistotuotantoa ja miten se käytännössä toteutetaan tällaisessa ympäristössä.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia sidosryhmän roolia ja tarkoitusta suuren mittakaavan ohjelmistointensiivisten järjestelmien tuotannossa. Tutkimus on toteutettu empiirisellä lähestymistavalla tarkkailemalla suuren mittakaavan ohjelmistointensiivisten järjestelmien tuotantoa kokonaisuutena. Tämä lähestymistapa mahdollistaa kokonaisuuden analysoinnin eri näkökulmista, jotta sidosryhmäanalyysin luonne ja tarkoitus voidaan tunnistaa ja kuvata suuren mittakaavan ohjelmistointensiivisten järjestelmien tuotannossa.

Väitöskirjan tulosten kontribuutio jakautuu kahteen osaan. Ensimmäiseksi väitöskirjan tulokset auttavat sekä tiedeyhteisöä ja käytännön työtä tekeviä kuvaamalla sidosryhmäanalyysin suuren mittakaavan ohjelmistointensiivisten järjestelmien tuotannossa. Toiseksi tulokset havainnollistavat miten sidosryhmäanalyysi voidaan toteuttaa suuren mittakaavan ohjelmistointensiivisten järjestelmien tuotekehitysprosessissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-1368-2
ISBN Print: 978-952-62-1367-5
Issue: 681
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.