University of Oulu

Teknologiayritysten kasvun erityispiirteet suomalaisissa kaupunkiympäristöissä : tapaustutkimus Jyväskylästä ja Oulusta

Saved in:
Author: Simunaniemi, Anna-Mari1; Saarela, Martti1; Muhos, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526214337
Language: Finnish
Published: 2016
Publish Date: 2016-11-21
Description:

Abstract

New knowledge on early stages of growth in technology-intensive companies is needed to strengthen business environments and to develop business support services. This study aims to describe the growth of technology-intensive companies in two Finnish cities: Jyväskylä in Central Finland and Oulu in Northern Finland. The research questions were as follows: RQ1: What kind of growth stages of technology-intensive companies are identified in Finnish business contexts (Jyväskylä and Oulu)? RQ2: What are the context-specific characteristics of growth in technology-intensive companies in the selected contexts? and RQ3: What differences and similarities of context-specific characteristics are identified in growth stories of technology-intensive companies in the selected contexts?

The research design is a retrospective multi-case study with a critical incident technique. In semi-structured interviews, representatives of ten technology companies described incidents that have influenced the business growth and estimated growth stages of the company. A framework for the early stages of growth in technology companies was used as a reference framework. The critical incidents identified in the growth stories were compared to the framework’s pre-assumptions using a qualitative analysis.

The business growth stories and their comparisons to the framework are described in the report. Contrary to the pre-assumptions, some of the case companies had existing contact nets and the first customers already in the conception and development phase. Many case companies had strategic management and a management group since the establishment. In the commercialization, the major contradictions are related to product-orientation of the framework. In many technology companies the business is more based on selling expertise than products as such. The pre-assumed personnel problems do not necessarily take place in the expansion phase.

The identified characteristics of growth are classified into two main categories: characteristics of 1) the Finnish context, and 2) the city-specific environment. The characteristics of the Finnish context are related to availability and commitment of personnel, understanding of the business field, funding and continuous renewal. The geographical location is decreasingly important in the field of technology industry. Technological development makes remote meetings easier to facilitate but effective and affordable travel connections are still needed. Business service providers are expected to give support in building networks and finding expertise abroad. Overlapping business services waste resources and confuse the companies. Diverse study options in the region produce new employees for technology companies.

see all

Tiivistelmä

Yritysten toimintaympäristöjen vahvistamiseksi ja yrityspalveluiden kehittämiseksi tarvitaan lisää tietoa teknologiayritysten varhaisista kasvuvaiheista. Tässä tutkimuksessa kuvailtiin teknologiayritysten kasvua kahdessa suomalaisessa liiketoimintaympäristössä: Jyväskylässä ja Oulussa. Tutkimuskysymykset ovat TK1: Millaisia ovat onnistuneesti kasvaneiden teknologiayritysten kasvuvaiheet valituissa suomalaisissa liiketoimintaympäristöissä? TK2: Millaisia ovat teknologiayritysten kasvun erityispiirteet valituissa konteksteissa? ja TK3: Millaisia kasvun erityispiirteiden eroja tai yhtäläisyyksiä nousee esille teknologiayritysten kasvutarinoista valituissa konteksteissa?

Tutkimusasetelma on retrospektiivinen monitapaustutkimus, jossa hyödynnetään kriittisten tapahtumien menetelmää. Puolistrukturoiduissa haastatteluissa kymmenen yrityksen johtohenkilöt kertoivat kasvuun vaikuttaneista tapahtumista sekä arvioivat yrityksen kasvuvaiheita. Vertailukohtana käytettiin teknologiayritysten kasvuvaiheteoriaa. Laadullisessa analyysissa vertailtiin kasvutarinoiden kriittisiä tapahtumia kasvuvaihekehyksen oletuksiin.

Raportissa kuvataan tapausyritysten kasvutarinat ja verrataan niitä kasvuvaihekehykseen. Kehyksestä poiketen osalla yrityksistä oli laajat kontaktiverkostot sekä ensimmäiset asiakassuhteet heti konseptointi- ja kehitysvaiheessa. Monella tapausyrityksellä on ollut strategista johtamista ja johtoryhmätyöskentelyä alusta alkaen. Kaupallistamisvaiheessa tärkeimmät poikkeamat liittyvät kehyksen tuotepainotteisuuteen. Monissa teknologiayrityksissäkin liiketoiminta perustuu enemmän teknologiapohjaiseen asiantuntijuuteen tai projektiosaamiseen kuin varsinaiseen tuotteen myymiseen eli jako teknologiaja palveluyritysten välillä hämärtyy. Kasvuvaiheessa oletuksen mukaista henkilöstöongelmien kasaantumista ei välttämättä tapahdu.

Tunnistetut teknologiayritysten kasvun erityispiirteet jaetaan kahteen pääluokkaan: suomalaiseen kontekstiin ja kaupunkiympäristöihin liittyvät erityispiirteet. Kontekstisidonnaiset erityispiirteet liittyvät henkilöstön saatavuuteen, toimialan tuntemukseen, rahoitukseen ja jatkuvaan uudistumiseen. Maantieteellinen sijainti ei ole merkittävä tekijä teknologia-alalla. Kuitenkin sekä Jyväskylässä että Oulussa tarvitaan sujuvia kulkuyhteyksiä. Yrityspalveluilta odotetaan tukea verkostoitumiseen ja sopivien asiantuntijoiden löytämiseen. Korkeakoulutarjonta vahvistaa työntekijöiden saatavuutta ja luo alueelle elinvoimaisuutta. Jyväskylästä puuttuva teknillisen alan korkeakoulutus on teknologiayritysten näkökulmasta puute.

see all

Series: Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja
ISSN: 2342-2564
ISSN-L: 2342-2564
ISBN: 978-952-62-1433-7
ISBN Print: 978-952-62-1432-0
Issue: 1
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.