University of Oulu

Adaptive traffic management in heterogeneous communication networks

Saved in:
Author: Jutila, Mirjami1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526215211
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-03-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Kuusamonsali (YB210), Linnanmaa, on 17 March 2017, at 12 noon
Tutor: Professor Tapio Seppänen
Docent Tapio Frantti
Reviewer: Professor Jyri Hämäläinen
Professor Jussi Kangasharju
Opponent: Professor Jukka Manner
Description:

Abstract

Communication networks are experiencing a significant growth of data traffic posing new challenges to the overall systems that should become more reactive and adaptive towards dynamically changing traffic, connections and network conditions. This thesis examines adaptive traffic management solutions within heterogeneous communication networks, which can be utilized to improve network performance, provide Quality of Service (QoS) for traffic paths and share resources in a fair way. The developed adaptive methods include solutions for fuzzy flow scheduling (AWFQ, FWQ) and regressive admission control (REAC) to provide stable network performance and efficient resource control. Such techniques for adaptive traffic management continuously balance and control traffic usage and recover from network faults and attacks. The results utilize traffic monitoring for estimating the overall network conditions, applying cognition to learn from previous actions, and adapting to the current traffic conditions for resource optimization. The thesis researches how to distribute these computing mechanisms towards network edges closer to the actual application users for more efficient resource usage, and to provide better performance for delay-sensitive applications. The methods developed have been applied to vehicular communications to assess and improve the messaging between vehicles and vulnerable road users (VRUs). These mechanisms are able to react faster to data traffic changes and guarantee better quality for prioritized traffic and users while at the same time they preserve fairness to other flows compared to traditional control and scheduling methods without adaptive characteristics. The overall system reacts to changes in the network QoS by determining decision-making procedures on possible flow rejection, marking, or allowed bandwidth weight assignment, thus bringing cognition to the network path.

see all

Tiivistelmä

Merkittävä liikennemäärien kasvu aiheuttaa tietoverkoille uusia haasteita, minkä vuoksi niiden täytyy tukea reaktiivisuutta ja adaptiivisuutta vastatakseen muuttuviin liikenne- sekä verkko-olosuhteisiin että yhteyksiin. Väitöskirjassa kehitetään heterogeenisten tietoverkkojen adaptiivisia liikenteenhallintaratkaisuja, joita voidaan hyödyntää verkon suorituskyvyn parantamiseen, tarjoamaan liikenteen palvelunlaatua (QoS) sekä tasapuolista resurssien jakoa. Kehitetyt adaptiiviset menetelmät sisältävät ratkaisuja sumeaan logiikkaan perustuvaan skedulointiin sekä regressiiviseen verkon pääsynhallintaan pohjautuen, jotka takaavat vakaamman verkon suorituskyvyn ja resurssien hallinnan. Nämä menetelmät tasapainottavat ja kontrolloivat liikennettä sekä pyrkivät palautumaan verkon häiriöistä ja hyökkäyksistä. Tulokset hyödyntävät liikenteen monitorointia verkon tilan arviointiin, soveltavat kognitiivisuutta oppiakseen aiemmista toiminnoista sekä adaptoituvat nykytilanteeseen resurssien optimoimiseksi. Väitöskirja tutkii, miten kyseisiä laskentamenetelmiä voidaan hajauttaa verkon reunoille lähemmäksi sovellusten käyttäjiä resurssien käytön tehostamiseksi sekä tarjoamaan parempaa suorituskykyä viiveherkille sovelluksille. Kehitettyjä menetelmiä sovelletaan autoverkkoihin autojen sekä suojattomien tienkäyttäjien viestinnän määrittämiseen sekä parantamiseen. Nämä menetelmät reagoivat nopeammin dataliikenteen muutoksiin, takaavat paremman laadun priorisoidulle liikenteelle sekä samalla tasapuolisuutta muulle liikenteelle verrattuna perinteisiin kontrollointi- ja skedulointimenetelmiin. Kehitetty järjestelmä reagoi verkon palvelunlaadun muutoksiin määrittelemällä päätöksentekomalleja mahdolliseen tietovuon hylkäämiseen, merkitsemiseen tai kaistankäytön painokertoimen määrittämiseen, täten luoden kognitiivisuutta verkon reitille.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-1521-1
ISBN Print: 978-952-62-1520-4
Issue: 609
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.