University of Oulu

Essays on personality traits and investor behavior

Saved in:
Author: Conlin, Andrew1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526216232
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-09-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 15 September 2017, at 12 noon
Tutor: Professor Jukka Perttunen
Professor Rauli Svento
Reviewer: Professor Petri Böckerman
Professor Ryan Israelsen
Opponent: Professor Markku Kaustia
Description:

Abstract

This dissertation contributes to the understanding of investor behavior by using personality traits to help explain investor decision-making. The work is novel, as personality traits have not been used much in finance research. The data used in this dissertation is also new to the field, consisting of observations on personality traits and socioeconomic variables combined with official records of investors’ stockholdings.

The first essay provides evidence that personality traits significantly affect the stock market participation decision. The essay shows that subscales of traits (i.e., lower-level traits or facets) can provide a better model of behavior, with some subscales of a single higher-level trait having opposite effects on behavior. The novelty seeking subscales exploratory excitability and extravagance have positive and negative effects, respectively, and the reward dependence subscales dependence and sentimentality have positive and negative effects, respectively. The magnitudes of the effects are large, with marginal effects on the probability of being a stock market participant of up to four percentage points.

The second essay explores the relationship between personality traits and risk aversion. We estimate risk aversion from equity holdings and from survey measures. The traits display a distinctive pattern of correlations with the estimates of risk aversion. Some traits are significantly related to observed portfolio characteristics such as portfolio volatility, number of stocks held, and trading frequency. The pattern of the traits’ relationships with the various measures of risk aversion indicates that personality traits should not be considered as merely drivers of risk aversion but as preference parameters distinct from risk aversion.

The third essay shows that personality traits are related to an investor’s preferences for value versus growth stocks and for small capitalization stocks versus large capitalization stocks. We find more extravagant individuals favor large capitalization growth stocks; more impulsive people favor small capitalization growth stocks; more sentimental investors prefer small capitalization value stocks; and more social investors prefer small capitalization stocks with a tilt towards value.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään sijoituskäyttäytymistä selittämällä sijoittajien päätöksentekoa heidän luonteenpiirteillään. Tutkimustuloksilla on uutuusarvoa, sillä luonteenpiirteiden merkitystä ei ole juurikaan tutkittu rahoitustutkimuksessa. Tutkimusaineisto on sekin luonteeltaan tavanomaisesta poikkeava, koostuen yksityishenkilöiden luonteenpiirteitä ja sosioekonomista asemaa kuvaavista muuttujista sekä heidän osakeomistustaan koskevista virallisista rekisteritiedoista.

Tutkimuksen ensimmäinen essee osoittaa, että luonteenpiirteillä on merkittävä vaikutus yksityishenkilön päätökseen toimia osakemarkkinoilla. Tutkimustulosten mukaan osallistumispäätöstä kyetään ennustamaan paremmin käyttämällä luonteenpiirteiden pääluokkia mittaavien muuttujien sijasta luonteenpiirteiden alaluokkia mittaavia muuttujia. Tämä selittyy sillä, että alaluokkia mittaavilla muuttujilla on eräissä tapauksissa vastakkaismerkkisiä, pääluokkaa mittaavassa muuttujassa toisensa peittäviä, yhteyksiä osallistumispäätökseen. Tämä voidaan havaita muun muassa pääluokkaan ”elämyshakuisuus” kuuluvien ”kokeilunhalun” (+) ja ”tuhlaavaisuuden” (-) kohdalla, samoin kuin pääluokkaan ”palkkioriippuvuus” kuuvilla ”riippuvuudella” (+) ja ”sentimentaalisuudella” (-). Kaiken kaikkiaan luonteenpirteitä mittaavien muuttujien vaikutuksen suurusluokka on korkea, vastaten yksittäisen muuttujan kohdalla jopa neljän prosentin marginaalivaikutusta osakemarkkinoille osallistumisen todennäköisyyteen.

Toinen essee tarkastelee luonteenpiirteiden ja riskinkarttamisen asteen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa mitataan yksityishenkilön riskinkarttamisen astetta toisaalta hänen osakeomistuksensa rakenteen perusteella ja toisaalta kyselytutkimuksen avulla. Sijoittajien luonteenpiirteiden ja muodostettujen riskinkarttamisen astetta mittaavien muuttujien väliset korrelaatiot muodostavat selkeän rakenteen. Eräät luonteenpiirteet ovat merkitsevässä riippuvuussuhteessa muun muassa sijoittajan osakesalkun volatiliteettiin, salkkuun sisällytettyjen osakesarjojen määrään ja sijoittajan kaupankäyntiaktiivisuuteen. Luonteenpiirteitä kuvaavien muuttujien ja riskinkarttamisastetta kuvaavien muuttujien välisen yhteyden perusteella luonteenpiirteitä tulisi tarkastella enneminkin erillisinä sijoittajien preferenssejä kuvaavina muuttujina kuin riskinkarttamisasteen taustalla olevina perustekijöinä.

Kolmas essee osoittaa, että luonteenpiirteet ovat yhteydessä siihen, suosiiko sijoittaja arvo- vs. kasvuosakkeita ja/tai alhaisen markkina-arvon vs. korkean markkina-arvon yhtiöiden osakkeita. Tutkimustulokset osoittavat, että ”tuhlaavammat” sijoittajat suosivat korkean markkina-arvon omaavia kasvuosakkeita, kun taas ”impulsiivisemmat” sijoittajat suosivat alhaisen markkina-arvon omaavia kasvuosakkeita. Vastaavasti ”sentimentaalisemmat” sijoittajat suosivat ylipäätään alhaisen markkina-arvon omaavia arvo-osakkeita, ”sosiaalisten” sijoittajien suosiessa heidänkin alhaista markkina-arvoa, suunnaten kiinnostustaan samalla arvo-osakkeisiin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1623-2
ISBN Print: 978-952-62-1622-5
Issue: 92
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.