University of Oulu

Online community as experience and discourse : a nexus analytic view into understandings of togetherness online

Saved in:
Author: Martinviita, Annamari1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526216430
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-10-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Kaljusensali (KTK112), Linnanmaa, on 13 October 2017, at 12 noon
Tutor: Docent Leena Kuure
Doctor Pentti Luoma
Reviewer: Professor Rodney H. Jones
Associate Professor Malene C. Larsen
Opponent: Professor Sirpa Leppänen
Description:

Abstract

This thesis studies online community as a discursive phenomenon and as an experience. The ethnographic approach employed in this study allows the open exploration of meanings and experiences associated with community by site members, designers and outside commentators in three online environments. Extensive participant observation is supplemented by interviews, surveys and analysis of the interaction surrounding the topic of community. Nexus analysis provides an understanding of social action as the intermingling of historical bodies, interaction orders and discourses embedded in the scene of action.

The thesis argues that the concept of community functions as a boundary object, taking different meanings in each context it is employed in. Community can be used to describe strong community experiences or lighter varieties of togetherness online; it can be a pragmatic term simply referring to the user base of a site; or it can incorporate many understandings related to the shared identities and shared practices in the social scene being referred to. The work thus provides a theoretical contribution to ongoing academic discussions related to defining online community, as well as a great deal of empirical knowledge on how experiences of togetherness are created online. Such knowledge may be used to inform future technology development and administrative practices that are sensitive to the many elements affecting social interaction in online spaces.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tarkastelee verkkoyhteisöllisyyttä diskursiivisena ilmiönä sekä kokemuksena. Väitöskirjassa tutkitaan, minkälaisia merkityksiä ja kokemuksia kolmen eri verkkoympäristön jäsenet, kehittäjät ja ulkopuoliset kommentoijat liittävät yhteisöllisyyteen. Tutkimuksen etnografinen lähestymistapa sekä neksusanalyyttinen ote mahdollistavat sen, että sosiaalista toimintaa voidaan analysoida tapahtumapaikkaan eli verkkoympäristöön ja -yhteisöön liittyvien historiataustojen, vuorovaikutusjärjestysten ja diskurssien sulautumana. Tutkimusaineisto koostuu pitkäkestoisesta osallistuvasta havainnoinnista, haastatteluista, kyselytutkimuksista sekä yhteisöllisyyttä käsittelevästä vuorovaikutuksesta tutkituissa verkkoympäristöissä.

Väitöstutkimus esittää, että yhteisön käsite toimii rajaobjektina eli se saa eri merkityksiä kussakin kontekstissa, jossa se esiintyy. Ensinnäkin yhteisö-käsitteellä voidaan viitata vahvoihin yhteisöllisyyden kokemuksiin tai keveämpiin yhdessäolon muotoihin. Toiseksi yhteisö-käsite voi toimia käytännöllisenä synonyymina tietyn sivuston käyttäjäkunnalle. Kolmanneksi yhteisö-käsite voi sisältää yhtä aikaa monenlaisia merkityksiä, jotka liittyvät puheenaiheena olevan verkkoympäristön yhteisiin identiteetteihin ja käytänteisiin. Väitöstutkimus tuo uuden teoreettisen näkökulman yhteisö-käsitteen määritelmiä pohtiviin akateemisiin keskusteluihin sekä paljon empiiristä tietoa siitä, miten yhdessäolon kokemukset rakentuvat verkossa. Tätä tietoa erilaisista verkkovuorovaikutusta muokkaavista elementeistä voidaan hyödyntää muun muassa uusien teknologioiden ja ylläpitotoimintojen kehittämisessä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-1643-0
ISBN Print: 978-952-62-1642-3
Issue: 156
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.