University of Oulu

Formation and governance of a healthy business ecosystem

Saved in:
Author: Lappi, Tuomas1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526216904
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2017
Publish Date: 2017-10-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Kuusamonsali (YB210), Linnanmaa, on 10 November 2017, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Professor Yung-Kuan Chan
Docent Jari Collin
Opponent: Professor Tuomas Ahola
Description:

Abstract

The objective of this dissertation is to identify how to make business ecosystem formation more efficient and how to evaluate ecosystem success capabilities. Business ecosystem formation consists of transition of a front-end phase ecosystem into an operational ecosystem. How the formation takes place and how it can be governed is approached through five formation elements: dynamics, strategy, governance, behaviour and evolution. The elements are defined based on literature review as the dissertation body of knowledge.

Through inductive case studies and defined body of knowledge this dissertation presents as a synthesis a multidimensional model to support healthy business ecosystem formation. The model describes how ecosystem formation should be driven by key end customer requirements and how those contribute to ecosystem planning. Based on the key end customers it is possible to define initial joint value proposals and core service providers. This dissertation introduces roles of anchoring and moderator actors to business ecosystem discussion as actors leading the ecosystem formation and maintaining the ecosystem structure through strong relationships. The dissertation proposes conceptual models to assess ecosystem health and stakeholder’ salience. Ecosystem health can be assessed with sustainability, resilience, innovativeness and renewal capabilities. Importance of actors and their impact probability can be identified with salience assessment. Both assessment models enable ecosystem planners to monitor the formation progress and to focus governance activities.

This dissertation is qualitative and inductive based on literature review and conducting empirical case studies in multiple business ecosystem type of environments in Finland and Taiwan. The dissertation consists of five academic publications and synthetization of them into this compilation book.

The principal results of this dissertation include more detailed insights to support business ecosystem definition and scoping. Ecosystem formation expands the earlier contributions on business ecosystem evolution. Roles of anchoring and moderator actors complement the ecosystem roles enhancing planning. The assessment models provide for both practitioners and academics framework for evaluating ecosystem status.

see all

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tunnistaa kuinka liiketoimintaekosysteemin muodostumista voidaan tehostaa ja kuinka ekosysteemin kestävyyttä voidaan arvioida. Liiketoimintaekosysteemin muodostuminen käsittelee alkuvaiheen ekosysteemin muutosta toiminnalliseksi ekosysteemiksi. Ekosysteemin muodostumista ja muodostumisen hallinnointia käsitellään viidessä elementissä: dynamiikan, strategian, käyttäytymisen sekä evoluution kautta. Kirjallisuusperustaiset elementit muodostavat väitöskirjan tutkimusperustan.

Induktiivisten tapaustutkimusten sekä tutkimusperustan pohjalta väitöskirja syntetisoi mallin joka tukee kestävän liiketoimintaekosysteemin muodostumista. Malli kuvaa kuinka muodostumisen tulee perustua valikoitujen loppuasiakkaiden vaatimuksiin ja kuinka nämä vaatimukset vaikuttavat ekosysteemin suunnitteluun. Loppuasiakkaiden perusteella määritetään ekosysteemin alustavat yhteiset arvoehdotukset sekä avainpalveluntarjoajat. Väitöskirja lisää ankkuri- ja moderaattoritoimijoiden roolit liiketoimintaekosysteemiä käsittelevään keskusteluun toimijoina, jotka edistävät ekosysteemin muodostumista ja ylläpitävät ekosysteemiä vahvojen suhteiden kautta. Väitöskirja esittää konseptuaaliset mallit ekosysteemin kestävyyden ja sidosryhmien merkittävyyden arviointiin. Ekosysteemin kestävyyttä arvioidaan jatkuvuuden, joustavuuden, innovatiivisuuden sekä uudistumiskyvyn kautta. Toimijoiden vaikutusvaltaa ja vaikutustodennäköisyyttä arvioidaan merkittävyysarvioinnilla. Ekosysteemin suunnittelutahot voivat hyödyntää malleja muodostumisen seurantaan sekä hallinnollisten toimien keskittämiseen.

Väitöskirjatutkimus on kvalitatiivien ja induktiivinen perustuen kirjallisuuskatsaukseen sekä soveltuviin tapaustutkimuksiin Suomessa ja Taiwanissa. Väitöskirja koostuu viidestä tutkimusartikkelista ja niiden synteesinä laaditusta kirjasta.

Väitöskirjan päätulokset sisältävät yksityiskohtaisia löydöksiä tukemaan ekosysteemin määrittämistä ja rajaamista. Ekosysteemin muodostuminen laajentaa aiempia tutkimustuloksia ekosysteemin evoluutiosta. Ankkuri- ja moderaattoritoimijoiden roolit täydentävät ekosysteemi roolivalikoimaa ja tukevat suunnittelua. Arviointimallit tarjoavat lähtökohdat sekä akateemiseen, että käytännölliseen liiketoimintaekosysteemin tilan arviontiin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-1690-4
ISBN Print: 978-952-62-1689-8
Issue: 626
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.