University of Oulu

Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvun erityispiirteet

Saved in:
Author: Simunaniemi, Anna-Mari1; Taipale-Erävala, Kyllikki1; Niinikoski, Eija-Riitta1;
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218335
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-03-26
Description:

Abstract

This is a report of a study that aimed to identify and describe the special characteristics of business growth and growth stages of the companies in the field of welfare and healthcare services in the southern part of North Ostrobothnia, Finland. The report includes analysis on the special characteristics of welfare and healthcare service companies and their business environment, as well as owner-managers’ experiences on growth challenges and work-related well-being. The data consists of semi-structured thematic interviews among 12 owner-managers of small and medium-sized enterprises, who told the growth story of their company, identified the present growth stage of the company, and described their experiences of the critical events during early business growth. In addition, experiences related to work-related well-being of entrepreneurs and employers were identified. The data were analyses qualitatively using a research-based synthesis of the early growth stages of service companies as a reference framework.

The finding show that professional identity is typically strong in welfare and healthcare services, but there is a need to develop and strengthen business competence. Additionally, modifying marketing strategies is necessary due to the on-going welfare and healthcare reform that provides clients with a freedom to choose their service providers. Moreover, managers need to adopt an attitude that perceives continuous changes in the business environment as a natural part of business development. Regardless of external and systemic changes, managers need to remain capable and competent to develop business operations together with employees. Co-operation between companies and the public sector will be fruitful if owner-mangers perceive it as a complementary operation that benefits both parties as well as well-being of healthcare clients.

To promote business competences and entrepreneurial approach in companies, a self-evaluation tool for welfare and health companies (SoLKI) has been developed as part of the project. The tool is a response for the recognized need to support both the attitudinal and competence development among entrepreneurs as well as their employees.

This report is a part of the Booster for social and healthcare entrepreneurs (SoteYBoost) Project, administered by Oulu University of Applied Science. The microentrepreneurship research group MicroENTRE from Kerttu Saalasti Institute at the University of Oulu is responsible for the research conducted in the project. The European Social Fund through the Centre for Economic Development, Transport and the Environment in North Ostrobothnia has funded the project. Other financiers of the project are the regions of Ylivieska, Nivala Haapajärvi and Haapavesi Siikalatva.

see all

Tiivistelmä

Tämä raportti kuvaa tutkimusta, jonka tavoitteena oli Pohjois-Pohjanmaan eteläisessa osassa toimivien sosiaali- ja terveysalan (sote) yritysten kasvun ja kasvuvaiheiden erityispiirteiden tunnistaminen sekä kuvaileminen. Tutkimuksessa tehtiin sote-yritysten ja liiketoimintaympäristön erityispiirteitä, kasvuhaasteita ja yritysten työhyvinvointia luotaava analyysi. Aineisto koostuu 12 pienen ja keskikokoisen sote-yrityksen omistaja-johtajien haastatteluista. Puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa yrittäjät kertoivat yrityksen kasvutarinan, tunnistivat yrityksen nykyisen kasvuvaiheen sekä kuvasivat kokemuksiaan aiempien kasvuvaiheiden kriittisistä tapahtumista. Haastateltavien kertomuksista tunnistettiin myös erityisesti sote-alan yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä näkökulmia. Haastatteluaineiston laadullisessa analysoinnissa hyödynnettiin palveluyritysten kasvuvaiheita koskevaa aiempaa tutkimustietoa ja siitä koottua kasvun viitekehystä.

Tutkimus osoittaa, että sote-alan yrityksissä tulee kiinnittää huomiota liiketoimintaosaamisen kehittämiseen alalla vallitsevan sote-ammattilaisidentiteetin rinnalle. Markkinointi tulee olemaan sote-uudistuksen valinnanvapauteen liittyen tärkeää yrityksille asiakashankinnan ja liiketoiminnan kasvun kannalta. Liiketoiminnan johtamisosaamiseen tarvitaan myös asennemuutosta, jotta yritykset kokevat jatkuvat muutokset liiketoimintaympäristössä osana normaalia liiketoiminnan kehittämistä. Muutoksista huolimatta yrittäjien tulee jaksaa ja osata kehittää yritystensä toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Huolimatta sote-uudistuksen muutoksista yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö tulisi nähdä toisiaan täydentävänä toimintana, jossa molemmat osapuolet edistävät asiakkaittensa terveyttä ja hyvinvointia.

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjämäisen työtavan kehittämiseen on kehitetty hankkeessa sote-alan yrityksen itsearviointityökalu SoLKI, joka vastaa osaltaan esiin nousseeseen tuen tarpeeseen osaamis- ja asennoitumiskehittämisessä niin yrittäjille kuin koko henkilöstölle.

Tämä raportti on osa SoteYBoost. Sote-yrittäjän boosteri -hanketta, jota hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Hankkeen muut rahoittajat ovat Ylivieskan, Nivalan-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-1833-5
ISBN Print: 978-952-62-1832-8
Issue: 2
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.