University of Oulu

From opportunity to business model : an entrepreneurial action perspective

Saved in:
Author: Atkova, Irina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218915
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-05-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 30 May 2018, at 12 noon
Tutor: Docent Petri Ahokangas
Reviewer: Professor Paul Timmers
Professor Timo Pihkala
Opponent: Professor Lorenzo Massa
Description:

Abstract

The purpose of the present study is to theoretically and empirically examine how entrepreneurs create business models to capture opportunities. More specifically, this study focuses on the business model antecedents, in other words, entrepreneurial actions between the moment of opportunity identification and the inception of the functioning business model. By reviewing the extant literature on opportunity and business models, this study develops and argues for an action approach to understanding the business model creation process.

Focusing on theory development, this research follows a cyclical process of research-oriented action research, utilizing the diary method. In total, one hundred fifty five diaries were collected and analyzed for the purposes of this research. Four groups of respondents were included: the participants of a start-up accelerator program in Oulu, Finland; the participants of a project carried out at the University of Oulu, Finland; the participants of a venture creation training organized by the Business Model Design Center, Ålborg, Denmark; and two novice entrepreneurial teams based in Helsinki, Finland.

This study develops a conceptual model that illustrates how entrepreneurs create business models to capture opportunities. The model suggests that the process of business model creation is a continuous iteration of conceptualizing and contextualizing. Conceptualizing is associated with choices and decisions made under uncertainty, whereas contextualizing is about acting upon these choices and decisions, thereby testing their feasibility and acceptability against perceived reality. Conceptualizing triggers action as entrepreneurs try to actualize the choices and decisions they have made. Conceptualizing and contextualizing mutually support and reinforce each other by means of feedback loops: Changes in opportunity conceptualizations and/or business model conceptualizations necessitate modifications in their contextualization and vice versa.

The major contribution of this study lies in addressing what has previously been a mostly neglected area of research and explaining how entrepreneurs create business models to capture opportunities from the action perspective. From the methodological perspective, this study employs a novel combination of action research and the diary method, which allows investigating entrepreneurial actions in their natural setting.

see all

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuinka yrittäjät luovat liiketoimintamalleja liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntääkseen. Erityisesti työssä keskitytään liiketoimintamallien aihioihin, joita yrittäjät työstävät liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen ja toimivan liiketoimintamallin syntymisen välisenä aikana. Työssä rakennetaan aiempaan liiketoimintamahdollisuus- ja liiketoimintamallitutkimukseen perustuva, yrittäjien päiväkirjoja hyödyntävä toimintatutkimuslähestymistapa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä liiketoimintamallien luomisen prosessista sekä teoreettisesta että empiirisestä näkökulmasta. Kaikkiaan tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin 155 päiväkirjaa neljästä eri vastaajaryhmästä: yrityskiihdyttämöstä Oulussa, Oulun yliopiston järjestämässä yrittäjyysprojektissa, Aalborgin yliopiston Business Model Design Centerin järjestämässä yrityksen perustamiskoulutuksessa, ja kahdessa aloittavien yrittäjien tiimissä Helsingissä.

Tutkimuksessa kehitettiin käsitteellinen malli kuvaamaan kuinka yrittäjät luovat liiketoimintamalleja liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Malli esittää liiketoimintamallin luomisen jatkuvana ja iteratiivisena konseptointina sekä kontekstualisointina. Konseptoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yrittäjien epävarmuuden vallitessa tekemiä valintoja ja päätöksiä, kontekstualisoinnilla näiden valintojen ja päätösten mukaisesti toimimista. Konseptualisoinnissa ja kontekstualisoinnissa testataan liiketoimintamalliaihioiden toimivuutta, kannattavuutta ja hyväksyttävyyttä yrittäjien kokemassa todellisuudessa. Konseptointi käynnistää toiminnan, jolla yrittäjät pyrkivät toteuttamaan tekemiään valintoja ja päätöksiä. Konseptointi ja kontekstualisointi vahvistavat ja tukevat toisiaan kaksisuuntaisen palautemekanismin kautta: muutos liiketoimintamahdollisuuksien ja liiketoimintamallien konseptoinnissa aiheuttaa tarpeen muuttaa tapaa, joilla niitä testataan ja toteutetaan käytännössä — samalla käytännön toteutuksessa opittu heijastuu takaisin siihen, miten liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja konseptoidaan.

Työn pääasiallinen kontribuutio on liiketoimintamallien toimintatutkimuksen alueella. Aiemmassa liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja yhdistävässä tutkimuksessa ei ole juurikaan sovellettu toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Työssä onkin kehitetty uusi päiväkirjoihin perustuva toimintatutkimusmenetelmä, joka mahdollistaa yrittäjien toiminnan tutkimisen tilannesidonnaiset tekijät huomioon ottaen. Käytännössä työn tuloksia voidaan hyödyntää uuden yritystoiminnan luomisessa sekä yrittäjien ja yritysten tukemisessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1891-5
ISBN Print: 978-952-62-1890-8
Issue: 98
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.