University of Oulu

Essays on the effects of investor protection and financial structure on firm decisions and outcomes

Saved in:
Author: Tan, Irene1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526219615
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-07-31
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 10 August 2018, at 12 noon
Tutor: Professor Juha-Pekka Kallunki
Reviewer: Professor Matthew T. Billett
Professor Jon A. Garfinkel
Opponent: Professor Timo Rothovius
Description:

Abstract

The laws and financial structure of a country can affect firm decisions and outcomes by affecting financial constraints and agency problems. Power theories of credit suggest that the legal rights of creditors, such as the ability to grab collateral in bankruptcy, increase the willingness of lenders to extend credit. Shareholder protection can reduce information asymmetry and agency problems by mandating quality disclosures, stipulating approval procedures for potentially conflicted transactions and facilitating the private litigation process. The bank-based financial structure can reduce moral hazard by alleviating the free-rider problem in monitoring.

This dissertation contains various novel results. The first essay presents evidence of an inverse relation between creditor rights and the value of cash. This is consistent with financial constraints increasing the marginal value of cash, and creditor rights alleviating financial constraints. The second essay suggests that the bank-based financial structure improves the operating performance of large investments especially for diffusely held firms, consistent with the less prevalent free-rider problem in monitoring. The third essay shows that shareholder protection raises investment hazard for the smallest firms. This is consistent with the notion that shareholder protection alleviates those asymmetric information-related problems that delay investment, such as cash flow diversion by corporate insiders.

In addition to contributing to the scientific literature, the results of this dissertation can have practical implications for companies, suppliers of finance and policymakers. A value-maximizing company should take into account its legal environment when deciding on cash holdings. Suppliers of finance should consider the interplay between financial structure and ownership structure when evaluating the profitability of investments. Policymakers often encourage investments due to their effect on employment and tax income. The results of this dissertation show that investor protection increases the frequency of large investments and their profitability.

see all

Tiivistelmä

Maan lait ja rahoitusrakenne voivat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon rahoitusrajoitteiden ja agenttiongelmien kautta. Velkojien vaikutusvaltaan perustuvien teorioiden mukaan velkojan oikeudet, kuten oikeus vakuuteen konkurssin yhteydessä, lisäävät velanantajan lainaamishalukkuutta. Osakkeenomistajia suojaavat lait voivat puolestaan vähentää yrityksen ja sijoittajien välistä epäsymmetristä informaatiota ja agenttiongelmia esimerkiksi vaatimalla laadukkaita ilmoituksia ja hyväksymisprosesseja koskien potentiaalisesti eturistiriitoja sisältäviä transaktioita sekä mahdollistamalla yksityisen kanteen nostamisen. Lisäksi maan pankkiperusteinen rahoitusrakenne voi vähentää moraalikatoa lievittämällä vapaamatkustajaongelmaa yritysjohdon monitoroinnissa.

Tämä tutkielma sisältää useita uusia tuloksia. Ensimmäisessä esseessä havaitaan käänteinen yhteys velkojien oikeuksien ja kassan arvon välillä. Johdonmukainen selitys tälle havainnolle on, että rahoitusrajoitteet lisäävät kassan marginaaliarvoa ja velkojien oikeudet lieventävät rahoitusrajoitteita. Toisen esseen tulosten mukaan pankkiperusteinen rahoitusrakenne parantaa suurten investointien vaikutusta operatiiviseen tulokseen eritysesti hajaantuneen omistusrakenteen omaavien yritysten osalta. Tämä voi johtua pankkiperusteisen rahoitusjärjestelmän vapaamatkustajaongelmaa vähentävästä vaikutuksesta. Kolmannen esseen tulosten mukaan osakkeenomistajansuoja kohottaa suurten investointien hasardifunktiota pienimpien yritysten osalta. Tämä puolestaan voi johtua siitä, että osakkeenomistajansuoja lievittää investointeja hidastavia epäsymmetrisen informaation ongelmia, kuten yrityksen sisäpiiriläisten mahdollista taipumusta ohjata yrityksen kassavirtoja heitä itseään hyödyttäviin kohteisiin.

Tieteellisen kontribuution lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää yritysten, rahoittajien ja politiikkojen päätöksenteossa. Yrityksen arvoa maksimoivan johtajan tulisi kassan suuruutta päättäessään ottaa huomioon maassa vallitseva lakiympäristö. Rahoittajien tulisi puolestaan huomioida maan rahoitusrakenteen ja yrityksen omistusrakenteen vaikutus investointien kannattavuuteen. Politiikkojen yleinen tavoite on lisätä yritysten investointeja, koska ne parantavat työllisyyttä ja synnyttävät verotuloja. Tämän tutkielman mukaan sijoittajansuoja lisää suurten investointien frekvenssiä ja kannattavuutta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1961-5
ISBN Print: 978-952-62-1960-8
Issue: 100
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.