University of Oulu

Place marketing and foreign direct investments in the changing ICT era

Saved in:
Author: Pikkujämsä, Pauliina1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Marketing
3Martti Ahtisaari Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526219899
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-09-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 20 September 2018, at 12 noon
Tutor: Docent Petri Ahokangas
Professor Veikko Seppänen
Reviewer: Assistant Professor Mihalis Kavaratzis
Docent Arja Lemmetyinen
Opponent: Associate Professor Sebastian Zenker
Description:

Abstract

The purpose of this study is to explore how place marketing manifests within foreign direct investment (FDI) in the new era of information and communications technology. The study reviews the literature on place marketing that emphasises FDI and defines place marketing as a tool to pursue FDI more systematically and efficiently in order to increase the value of a place. The study shows that place marketing can be used in multiple ways to pursue inward FDI activities and that it is multifaceted, not just a service offered by investment promotion agencies.

This empirical study of place marketing within FDI follows a multiple case study method. The data are drawn from interviews with nine FDI case companies and their respective investment promotion agency representatives and facilitating research, business and funding actors. The study approaches place marketing within FDI from an explorative perspective, studying how place marketing can improve FDI by interpreting investment decisions through the lenses of place marketing and place branding elements, management and assessment. The analysis identifies the place marketing factors that impact the FDI process from the preparation phase through the post-investment phase. Through the FDI process, a regional image is generated, and the place becomes visible.

This study develops a conceptual model that proposes that place marketing manifests within FDI through goals, networks, individuals and regional competences. The goals are set to develop the framework for place marketing within FDI. Stakeholders’ engagement forms a strong ecosystem network that can be a major regional asset to attract and sustain investments. Each FDI case creates, develops and sustains its own network, within which the contributions of individuals with technical and managerial skills are key to successful place promotion. The competence of the regional ecosystem sets the scene for the investment opportunity. Regarding managerial implications, this study proves that strategic, inward FDI activity requires long-term regional commitment from stakeholders and an allocation of resources during not only the pre-investment phase, but also the post-investment phase.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten paikanmarkkinointi edistää suoria ulkomaisia investointeja ICT-teknologian uudella aikakaudella. Tutkimuksessa tarkastellaan paikanmarkkinointia koskevaa kirjallisuutta, jossa käsitellään ulkomaisia suoria sijoituksia ja määritellään paikanmarkkinointi keinona hankkia sijoituksia järjestelmällisemmin ja tehokkaammin paikan arvon kasvattamiseksi. Tutkimus osoittaa, että paikanmarkkinointia voidaan käyttää monin tavoin ulkomaisten investointien houkuttelussa ja että se on monipuolinen kokonaisuus eikä pelkkä investointien edistämispalvelu.

Tässä empiirisessä paikanmarkkinoinnin tutkimuksessa käytetään usean tapaustutkimuksen menetelmää. Tiedot perustuvat yhdeksän ulkomaisen kohdeyrityksen ja heidän edustajiensa sekä alueellisten tutkimus-, yritys- ja rahoitusalan toimijoiden haastatteluun. Tutkimus lähestyy ulkomaisiin sijoituksiin kohdistettua paikanmarkkinointia eksploratiivisesta näkökulmasta selvittämällä, miten paikanmarkkinointi voi edistää investointeja paikanmarkkinoinnin ja brändäyksen elementtien, johtamisen ja arvioinnin kautta. Analyysissä yksilöidään ne paikanmarkkinoinnintekijät, jotka vaikuttavat suorien ulkomaisten investointien prosessiin valmisteluvaiheesta investointivaiheeseen ja sen jälkeen. Investointiprosessin kautta alueellinen kuva vahvistuu ja paikka tulee esille.

Tässä tutkimuksessa kehitetään käsitteellinen malli, jonka mukaan suorien ulkomaisten investointien houkutteluun suunnattu paikanmarkkinointi ilmenee toiminnan tavoitteiden, verkostojen, yksilöiden ja alueellisten valmiuksien kautta. Tavoitteet luovat viitekehyksen ulkomaisten suorien sijoitusten paikanmarkkinointiin. Sidosryhmien sitoutuminen muodostaa vahvan ekosysteemiverkoston, joka voi olla merkittävä alueellinen voimavara houkutella ja ylläpitää investointeja. Jokainen investointitapaus luo, kehittää ja ylläpitää omaa verkostoaan, jossa teknisten ja johtamiseen erikoistuneiden yksilöiden osallistuminen prosessiin on keskeistä. Alueen ekosysteemissä osaaminen luo mahdollisuuden investointiin. Johtamisen vaikutusten osalta tämä tutkimus osoittaa sen, että strateginen, suorien ulkomaisten investointien houkuttelu edellyttää sidosryhmien pitkäaikaista sitoutumista ja resurssiallokaatiota paitsi investoinnin esivaiheessa myös niiden myöhemmässä vaiheessa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-1989-9
ISBN Print: 978-952-62-1988-2
Issue: 101
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.