University of Oulu

Modelling of supersonic top lance and the heat-up stage of the CAS-OB process

Saved in:
Author: Kärnä, Aki1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526221069
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2018
Publish Date: 2018-11-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Kaljusensali (KTK112), Linnanmaa, on 23 November 2018, at 12 noon
Tutor: Professor Timo Fabritius
Associate Professor Mika Järvinen
Reviewer: Assistant Professor Mikael Ersson
Docent Mikko Helle
Opponent: Associate Professor Ari Jokilaakso
Description:

Abstract

The CAS-OB (composition adjustment by sealed argon bubbling - oxygen blowing) process is used in secondary steelmaking to adjust the composition and temperature of the steel melt. The steel melt can be heated by oxidizing aluminium in process which feeds aluminium particles and oxygen to the melt surface. Oxygen is in fed by a top lance, which is an important part of many metallurgical processes and is typically used to deliver oxygen to steel melt surface by supersonic blowing.

Because observing and measuring the metallurgical processes is challenging due to the high temperature, numerical models predicting the processes are especially important. In this thesis, both top lances and the heat-up stage of the CAS-OB process were studied, and numerical models were constructed.

CFD (computational fluid dynamics) were used to study top lances. A turbulence model was adjusted for supersonic flows with experimental data from literature. The CAS-OB process model involves chemical reactions and fluid flows. In order to keep the computation times reasonable, a full fluid flow calculation is not included in the model but is calculated in advance. Heat and mass transfer correlations are calculated with CFD, and the results are then used in the process simulation model. Chemical reactions are calculated based on the law of mass action and thermodynamics.

The results were validated with industrial measurements. The CAS-OB heat-up stage model can be used in its current state in process development, and in the future for online control of the process. The CFD model for the top lance can be applied to a lance in any other process.

see all

Tiivistelmä

CAS-OB-prosessia (composition adjustment by sealed argon bubbling - oxygen blowing) käytetään teräksen valmistuksessa sulan teräksen koostumuksen ja lämpötilan säätämiseen. Terässulaa voidaan tarvittaessa lämmittää syöttämällä alumiinikappaleita ja happea sulan pinnalle. Hapen syöttö tapahtuu yliäänilanssilla, jota käytetään monissa metallurgisissa prosesseissa, yleensä toimittamaan happea sulan pinnalle yliäänisellä puhalluksella.

Metallurgisten prosessien havainnointi ja mittaaminen ovat haastavia korkeiden lämpötilojen vuoksi, joten numeeriset mallit ovat erityisen tärkeitä prosessien ennustamisessa. Tässä työssä on tutkittu yliäänilansseja ja CAS-OB-prosessin lämmitysvaihetta ja luotu niille numeeriset mallit.

Yliäänilanssien tutkimiseen käytettiin numeerista virtauslaskentaa (CFD, computational fluid dynamics). Lanssien mallinnusta varten olemassa olevaa turbulenssimallia muokattiin paremmin yliäänivirtausta kuvaavaksi kirjallisuudesta löytyvän mittaustiedon perusteella. CAS-OB-prosessimallissa huomioidaan virtaus ja kemialliset reaktiot. Koska laskenta-ajat haluttiin pitää käytännöllisinä, virtauslaskentaa ei suoriteta mallissa, vaan se tehdään etukäteen. Aineen- ja lämmönsiirtokertoimet lasketaan CFD-laskennalla, ja tuloksia käytetään prosessimallissa. Kemialliset reaktiot lasketaan perustuen massavaikutuksen lakiin ja termodynamiikkaan.

CAS-OB-mallin tulokset on validoitu terästehtaalla tehtyjen kokeiden perusteella. Mallia voidaan käyttää nykyisessä muodossaan prosessin kehityksessä ja tulevaisuudessa myös prosessin ohjauksessa. Yliäänilanssin CFD-mallia voidaan soveltaa myös muihin metallurgisiin prosesseihin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2106-9
ISBN Print: 978-952-62-2105-2
Issue: 685
Subjects:
CFD
Copyright information: © University of Oulu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.