University of Oulu

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu perusopetuksessa ja päiväkodissa

Saved in:
Author: Heikkinen, Mervi1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222110
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-03-05
Description:

Abstract

The “Gender equality and diversity planning at compulsory school and in kindergarten” guidebook is a compilation of study materials that were produced for a national in-service training pilot arranged online in 2014 with a funding provided by National Board of Education.

Our intention was to write a guidebook for teaching personnel that would provide them easy access to and a holistic overview of gender equality and diversity planning, approaching the theme from an organization perspective. In the guidebook, we are examining the structures, processes and resources of schools and kindergartens in relation to the principles of gender equality and diversity to view possible needs and shadows. Consideration of prevailing cultural diversity, recognition and resolution of possible conflicts as well as addressing the larger societal and legal context brings depth to gender equality and diversity work from an organizational point of view.

The guidebook is oriented towards a process of gender equality and diversity planning and its various phases. The chapters address the basic knowledge and skills needed to create an equal and diverse culture at schools and kindergartens. The book teaches recognition of factors that have potential to create inequalities in children’s and pupils’ everyday life at schools and kindergartens. Additionally, the guidebook invites the reader to develop further his or her pedagogical capabilities to use dialogue when leading lessons on equality and diversity.

The core message in the guidebook is that gender equality and diversity work with a group of children supports the development of an overall culture in the school or kindergarten that would be fitting for all. Gender equality and diversity planning has been found to be a good means to promote the actual materialization of gender equality and diversity. Additionally, it appears to relate to the prevention of bullying and discrimination, the mutual recognition of diversity among children and the general advancement of social skills. Therefore, equality and diversity education based on a jointly drafted strategy should be viewed as a kind of quality criterion for schools and kindergartens.

see all

Tiivistelmä

”Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu perusopetuksessa ja päiväko-dissa” oppimateriaali kokoaa yhteen materiaalit, jotka tuotettiin vuonna 2014 järjestettyä valtakunnallista verkko-opintoina toteutettua täydennyskoulutuspilottia varten Opetushallituksen rahoittamana.

Tarkoituksenamme oli tuottaa opetushenkilöstölle suunnattu, helposti lähestyttävä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta kokonaisnäkemyksen antava oppimateriaali, jossa aihetta lähestytään organisaationäkökulmasta. Tarkastelemme koulujen ja päiväkotien eli kasvatus- ja koulutusorganisaation rakenteita, prosesseja ja resursseja suhteessa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin saadaksemme kuvan mahdollisista tarpeista sekä katveista. Syvyyttä organisaationäkökulmaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tarkasteluun tuovat kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen, konfliktien tunnistaminen ja ratkaisu sekä laajempi yhteiskunnallinen ja lainsäädännöllinen konteksti.

Oppimateriaalissa orientoidutaan perusopetuksen ja päiväkodin ja toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun ja sen eri vaiheisiin. Oppimateriaalissa käsitellään tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin luomiseksi tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Oppimateriaalin avulla opetellaan tunnistamaan potentiaalisesti eriarvoisuutta tuottavia tekijöitä lasten ja oppilaiden elämässä sekä päiväkodin ja koulun arjessa. Lisäksi kirja haastaa kehittämään pedagogisia valmiuksia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevien opetustuokioiden ohjaamiseksi dialogisuutta hyödyntäen.

Oppimateriaalin keskeinen viesti on, että lapsiryhmässä tehtävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö tukee koko koulun ja päiväkodin toimintakulttuurin kehittämistä kaikille sopivaksi. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on havaittu hyväksi keinoksi edistää sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Lisäksi sillä voidaan nähdä olevan yhteyksiä myös kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn, lasten moninaisuuden huomioimiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Suunnitelmaan perustuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatus olisikin syytä nähdä eräänlaisena koulujen ja päiväkotien laatukriteereinä.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2211-0
Issue: 7
Type of Publication: D6 Edited professional book
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.