University of Oulu

Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen : Santeri Alkion maailmankatsomus hänen tuotantonsa ilmentämänä

Saved in:
Author: Holopainen, Tuure1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, History of science and ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222219
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Tutor: Professor Petteri Pietikäinen
University Lecturer Erkki Urpilainen
Reviewer: Professor Raimo Salokangas
Professor Kari Hokkanen
Description:

Abstract

Santeri Alkio (1862–1930) was the ideological leader of the Finnish political party the Agrarian League (now the Centre Party of Finland), founded in 1906. He had a Christian ideology and believed that God created the world. However, God did not finish his creation; rather, the creation is an ongoing process and it is the duty of humankind to see it through. People have to become aware of their part in God’s plan of creation, so that they do not remain as mere creatures of instinct. Evoking self-awareness is the duty of the intelligentsia. A self-aware person aspires to evolve through self-education into a good person living in freedom guided by moral laws and to become a decent citizen. However, his view regarding religion was broad-minded. Conceptions of religion change as humankind learns more about them through scientific research.

Alkio was critical of socialist, capitalist and liberal economic theories, because they do not consider that economic life consists of personal choices made by people in their everyday lives. He outlined his economics based on a self-sufficient and thrifty family of farmers. He saw Finland as a proletarian nation that had to learn to defend itself against exploitation by capitalist nations. In his view, the class conflicts at the start of the 20th century were a consequence of the inequality in the class society. The only way to rid of them was to raise the level of education of the people in the oppressed position. Through self-education, a person can become a decent citizen who does not pursue vested interest, but acts toward the common benefit.

Alkio’s political views focused on a lifestyle based on smallholdings and cooperation, where the central value was called maahenki (“the spirit of the countryside”). To Alkio, maahenki referred to a totality of beliefs concerning the moral and spiritual primacy of an agrarian lifestyle based on the values of an independent yet cooperative farmer. As the ideological leader of the Agrarian League, he based the party’s ideology on maahenki. In the society that he aspired for in the future, the basic source of livelihood was agriculture, which produces the necessities of society. Decentralised industry, for its part, would provide cultural products. According to Alkio’s agrarian ideology, a mentally and physically healthy society can be based only on an agrarian lifestyle. Therefore, the centralising urban lifestyle need to change to a decentralised life.

see all

Tiivistelmä

Santeri Alkio (1862–1930) oli vuonna 1906 perustetun Maalaisliiton (Suomen Keskusta) aatteellinen johtaja. Hänen maailmankatsomuksensa oli kristillinen, ja hän uskoi, että Jumala on luonut maailman. Jumala ei kuitenkaan luonut sitä valmiiksi kerralla, vaan luominen on jatkuva prosessi, jonka loppuun saattaminen on ihmiskunnan tehtävä. Ihmisen tulee herätä tiedostamaan osansa Jumalan luomissuunnitelmassa, jotta hän ei jää pelkäksi viettiolennoksi. Hänen herättämisensä itsetietoisuuteen on sivistyneistön velvollisuus. Itsetietoisuuteen herätetyn ihmisen tavoitteena on kehittyä itsekasvatuksen avulla siveelliselle laille alisteisessa vapaudessa eläväksi hyväksi ihmiseksi ja kunnon kansalaiseksi. Alkio suhtautui uskontoon kuitenkin epädogmaattisesti. Uskontoa koskevat käsitykset muuttuvat, kun ihmiskunta saa siitä tarkempaa tietoa tieteellisellä tutkimuksella.

Alkio suhtautui kriittisesti sekä sosialistisiin, kapitalistisiin että liberalistisiin talousteorioihin, koska ne eivät ota huomioon sitä, että talouselämä muodostuu ihmisten arkielämässä tekemistä yksilöllisistä valinnoista. Omaa kansantaloustiedettään Alkio kehitteli omavaraisen ja säästäväisen talonpoikaisen perhe-talouden pohjalle. Hän luki Suomen köyhälistökansoihin, joiden oli opittava puolustautumaan kapitalistimaiden riistoa vastaan. 1900-luvun alun luokkaristiriidat olivat hänen mukaansa seurausta sääty-yhteiskunnassa vallinneesta eriarvoisuudesta. Niistä päästään eroon vain nostamalla alistetussa asemassa olevien ihmisten sivistystasoa. Itsekasvatuksella ihminen kehittyy kunnon kansalaiseksi, joka ei tavoittele omaa etuaan vaan toimii yhteisen edun mukaisesti.

Alkion poliittista toimintaa hallitsi snellmanilaisesta kansallisuusaatteesta johdettu pienviljelykseen ja osuustoimintaan perustuva elämäntapa, jossa keskeistä oli ns. maahenki. Maalaisliiton aatteellisena johtajana hän kehitti maahengestä puolueen ideologian. Hänen tavoittelemansa tulevaisuuden yhteiskunnan peruselinkeino oli maatalous, joka kasvattaa yhteiskunnan välttämättömyystarvikkeet. Hajasijoitettu teollisuus puolestaan tuottaa kulttuurituotteita. Alkion maaseutuhenkisen maailmankuvan mukaisesti henkisesti ja fyysisesti terve yhteiskunta voi perustua vain maaseutumaiseen elämäntapaan. Siksi keskittävästä kaupunkimaisesta elämäntavasta on siirryttävä hajasijoitukseen, desentralismiin.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2221-9
ISBN Print: 978-952-62-2220-2
Issue: 171
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.