University of Oulu

Primary sinonasal surgery and health-related quality of life in adults

Saved in:
Author: Alakärppä, Antti1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222370
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-05-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 24 May 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Olli-Pekka Alho
Docent Petri Koivunen
Reviewer: Docent Paula Virkkula
Docent Juha Seppä
Opponent: Docent Jura Numminen
Description:

Abstract

Surgery for ear, nose and throat (ENT) diseases most often aims to improve quality of life (QoL). The extent of having QoL as an outcome in papers included in evidence-based medicine databases is not known. In primary sinonasal surgery, the QoL outcomes and predictors and usability of various QoL instruments need more clarification.

The aim was to: 1. Find out with a systematic literature review how the Cochrane database currently includes the QoL dimension. 2. Investigate the effect of primary sinonasal surgery on QoL, to identify predictors of QoL outcomes and to compare QoL instruments.

In total 160 adults undergoing primary septoplasty (SP) or endoscopic sinus surgery (ESS) were recruited in 2010–2014 with 206 controls for a prospective matched cohort study.

QoL was measured with a disease-specific Sino-Nasal Outcome Test–22 (SNOT-22) and generic RAND–36 before surgery and 12 months after surgery. Retrospective Glasgow Benefit Inventory (GBI) was also used.

QoL was an outcome measure in 10% (3 out of 30) of trials included in Cochrane databases on most common ENT surgeries. The use of QoL since the year 2000 has increased.

The total SNOT-22 score improved in both patient groups after surgery, almost to the level of the controls, In the SP group (N=64) from 34.9 to 19.1 and in ESS (N =70), from 35.1 to 19.3. The control cohort’s SNOT–22 was 17.7 at entry and after follow-up, 15.3 (N=165). RAND-36 and GBI also improved after surgery.

The best predictor for a good QoL outcome in multivariate analysis after surgery was a high preoperative (≥20) SNOT-22 score in the SP and ESS groups (adjusted odds ratio 10; 95% confidence interval 1.6–64 and 12; 2.5–55, respectively). In receiver operating characteristic curve analysis, the highest preoperative SNOT-22 total score of 30 was the most sensitive (74%) and specific (70%).

GBI seemed to be the most sensitive instrument to detect a change, but the three instruments in this study agreed in only about 10% of the patients who had the worst impact before surgery or best outcome.

The results suggest that papers on the Cochrane databases on ENT surgeries have rarely addressed the QoL outcome. Septal deviation and recurrent acute or chronic rhinosinusitis lowered QoL. Primary surgery on these conditions improved QoL almost to the level of the control population, which was not symptom-free either. A high preoperative SNOT-22 total score was the best predictor of a beneficial outcome. The QoL instruments identified different patients experiencing the best improvement after surgery.

see all

Tiivistelmä

Korva-, nenä- ja kurkkutautien (KNK) kirurgia tähtää useimmiten elämänlaadun (EL) parantamiseen. EL:n huomioinnin yleisyys näyttöön perustuvien tietokantojen sisältämissä tutkimuksissa ei ole tiedossa. Primaareissa nenäleikkauksissa EL:n tulokset, ennustekijät ja eri mittareiden käytettävyys kaipaavat lisätietoja.

Tarkoituksena oli 1: Tutkia systemaattisella kirjallisuuskatsauksella miten nykyiset Cochrane-suositukset huomioivat EL:n. 2: Tutkia primaarin nenäkirurgian vaikutus EL:uun, tunnistaa EL:n ennustekijöitä ja vertailla eri mittareita.

Yhteensä 160 primaariin nenän väliseinäleikkaukseen (VL) tai sivuonteloiden tähystysleikkaukseen (ESS) tulevaa aikuista ja 206 ikä- ja sukupuolivakioitua verrokkia osallistui etenevään kaltaistettuun kohorttitutkimukseen vv. 2010–2014.

EL mitattiin tautispesifillä Sino-Nasal Outcome Test–22:lla (SNOT-22) ja yleisellä RAND-36:lla ennen leikkausta ja 12 kk leikkauksen jälkeen. Kolmantena mittarina käytettiin taannehtivaa Glasgow Benefit Inventoryä (GBI).

Cochrane-tietokannan yleisimpien KNK-leikkausten tutkimuksista 10 %:ssa (3 30:stä) sisälsi EL-tuloksia. Vuoden 2000 jälkeen EL:n käyttö on lisääntynyt.

SNOT-22 kokonaispistemäärä parani VL- ja ESS-ryhmissä lähes kontrollien tasolle, VL-ryhmässä (N = 64) 34,9:stä 19,1:een ja ESS-ryhmässä (N = 70) 35,1:stä 19.3:een. Kontrollien SNOT-22 oli alussa 17,7 ja seurannan jälkeen 15,3. Myös RAND-36 ja GBI paranivat leikkauksen jälkeen.

Monimuuttuja-analyysissä hyvän EL-tuloksen paras ennustetekijä oli korkea leikkausta edeltävä SNOT-22 sekä VL- että ESS-ryhmissä (vakioitu vetokertoimien suhde 10; 95 % luottamusväli 1,6–64 ja 12; 2,5–55, ryhmittäin). ROC (receiver operating characteristic) -käyräanalyysissä leikkausta edeltävä arvo 30 antoi parhaan herkkyyden (74 %) ja tarkkuuden (70 %).

GBI vaikutti herkimmältä aistimaan muutoksen, mutta mittarit olivat samaa mieltä vain noin 10 %:ssa niistä potilaista, joilla oli huonoin EL ennen leikkausta tai paras tulos leikkauksen jälkeen.

Tulosten mukaan Cochrane-tietokannassa olevat KNK-tautien kirurgian tutkimukset ovat ottaneet harvoin elämänlaadun huomioon. Nenän väliseinän vinous ja toistuva äkillinen tai krooninen sivuontelotulehdus laskivat EL:ua. Näiden tautien primaarikirurgia paransi EL:n lähes samalle tasolle kuin kontrolliryhmällä. Korkea leikkausta edeltävä SNOT-22-kokonaispistemäärä ennusti parhaiten hyvää tulosta. Eri EL-mittarit tunnistivat eri potilaat, jotka hyötyivät parhaiten leikkauksista.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Alakärppä, A., & Alho, O.-P. (2012). Patient-recorded outcomes and quality of life in evidence-based medicine databases on most common ear, throat and nose procedures: a systematic review. Clinical Otolaryngology, 37(6), 436–445. https://doi.org/10.1111/coa.12048

  2. Alakärppä, A. I., Koskenkorva, T. J., Koivunen, P. T., & Alho, O.-P. (2016). Quality of life before and after sinonasal surgery: a population-based matched cohort study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 274(2), 795–802. https://doi.org/10.1007/s00405-016-4272-2

  3. Alakärppä, A. I., Koskenkorva, T. J., Koivunen, P. T., & Alho, O.-P. (2018). Predictive factors of a beneficial quality of life outcome in patients undergoing primary sinonasal surgery: a population-based prospective cohort study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 275(5), 1139–1147. https://doi.org/10.1007/s00405-018-4918-3

  4. Alakärppä, A. I., Koskenkorva, T. J., Koivunen, P. T., & Alho, O.-P. (2019). Comparison of quality of life changes after sinonasal surgery recorded with different measuring instruments – a population–based prospective cohort study. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2237-0
ISBN Print: 978-952-62-2236-3
Issue: 1506
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3125 Otorhinolaryngology, ophthalmology
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.