University of Oulu

MAD : designing social comparison features in health behaviour change technological interventions

Saved in:
Author: Mylonopoulou, Vasiliki1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526222851
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-05-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Kainuunsali (L2), Linnanmaa, on 7 June 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Minna Isomursu
Doctor Karin Väyrynen
Associate Professor Louise Barkhuus
Reviewer: Assistant Professor Evangelos Karapanos
Associate Professor Pedro Campos
Opponent: Associate Professor Jose Abdelnour Nocera
Description:

Abstract

Health behaviour change is challenging and is addressed by the international community. Many people try to effect change for a healthier lifestyle, but they find it difficult to sustain their new habits. Today, technological applications support people who want to change their behaviour, oftentimes by utilising social influence: The influence of others on one’s behaviour. Social influence consists of different aspects, the particularities of which are often neglected in design.

This thesis focusses on the design of the social comparison aspect of social influence. Social comparison psychology supports the view that when facing a lack of objective measurements, people tend to compare themselves to others who are similar to them for self-evaluation, self-enhancement, self-prediction, and coping. In psychology, social comparison theory has shown great potential in the aforementioned areas as well as challenges regarding its application. In the design of technology, social comparison theory has been utilised but lacks extensive exploration.

In this thesis, four perspectives are considered to better understand social comparison in design: Existing designs, designers’ perspective, healthcare professionals’ perspective, and user research for social comparison. The four perspectives are explored using qualitative methodologies and through design science research. The knowledge took the form of a Multiple-perspective Approach Design (MAD) for social comparison features in technology that supports health behaviour change.

MAD aims to support designers when working with social comparison in health behaviour change, by presenting social comparison potentials and challenges informed by the different perspectives. MAD builds upon the knowledge transferred from the field of psychology regarding social comparison and on the research conducted to understand the four perspectives of social comparison.

see all

Tiivistelmä

Terveyskäyttäytymisen muutos on haastavaa ja sitä käsittelee kansainvälinen yhteisö. Monet ihmiset yrittävät tehdä muutoksia kohti terveellisempiä elämäntapoja, mutta heidän on vaikea ylläpitää uusia tapojaan. Tänä päivänä teknologiset sovellukset tukevat ihmisiä, jotka haluavat muuttaa käyttäytymistään, usein hyödyntämällä sosiaalista vaikutusta: toisten vaikutusta omaan käyttäytymiseen. Sosiaalinen vaikutus koostuu erilaisista näkökulmista, joiden erityispiirteitä on usein laiminlyöty suunnittelussa.

Tässä opinnäytetyössä keskitytään sosiaalisen vertailun näkökulman suunnitteluun sosiaalisessa vaikutuksessa. Sosiaalisen vertailun psykologia tukee näkemystä siitä, että objektiivisten mittausten puuttuessa, ihmiset pyrkivät vertaamaan itseään muihin, jotka ovat samankaltaisia, itsearvioinnin, itsensä vahvistamisen, itsearvioinnin ja selviytymisen kannalta. Psykologiassa sosiaalisen vertailun teoria on osoittanut potentiaalinsa edellä mainituilla aloilla, mutta sen soveltamiseen liittyy haasteita. Sosiaalisen vertailun teoriaa on hyödynnetty teknologian suunnittelussa, mutta laaja-alaisempi tutkimus aiheesta on puutteellista.

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan neljää näkökulmaa ymmärtämään paremmin sosiaalista vertailua suunnittelussa: Olemassa olevat mallit, suunnittelijoiden näkökulma, terveydenhuollon ammattilaisten näkökulma ja käyttäjätutkimus sosiaaliseen vertailuun. Näitä neljää näkökulmaa tutkitaan käyttämällä laadullisia tutkimusmenetelmiä ja suunnittelutieteellistä tutkimusta. Kerätyn tiedon perusteella muodostettiin monia toimijoita tarkasteleva lähestymistapa suunnitteluun (MAD), joka koskee sosiaalisen vertailun ominaisuuksia teknologiassa, joka tukee terveyskäyttäytymisen muutosta.

MAD pyrkii tukemaan suunnittelijoita, jotka työskentelevät sosiaalisen vertailun parissa terveyskäyttäytymisen muutoksessa, esittämällä sosiaalisen vertailun mahdollisuuksia ja haasteita, joita on kerätty eri näkökulmista. MAD perustuu psykologian alalta kerättyyn tietämykseen sosiaalista vertailusta ja toteutettuun tutkimukseen, joka on tehty sosiaalisen vertailun neljän näkökulman ymmärtämiseksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Mylonopoulou, V., & Isomursu, M. (2016). Context of use and timing of social comparison techniques in behavior change support: A qualitative systematic review. In Proceedings of the 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (pp. 249-259). ACM. https://doi.org/10.1145/3012709.3012734

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Mylonopoulou, V., Väyrynen, K., & Isomursu, M. (2018). Designing for behavior change-6 dimensions of social comparison features. In Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.363

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Mylonopoulou, V., Väyrynen, K., Stibe, A., & Isomursu, M. (2018). Rationale Behind Socially Influencing Design Choices for Health Behavior Change. In International Conference on Persuasive Technology (pp. 147-159). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78978-1_12

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Mylonopoulou, V. (2018). Design for health behavior change supportive technology: healthcare professionals' perspective. In Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (pp. 82-92). ACM. https://doi.org/10.1145/3240167.3240196

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Mylonopoulou, V., Isomursu, M., & Vayrynen, K. (2018). Designing for Wellbeing and Healthcare Using Social Comparison. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference (pp. 266-269). ACM. https://doi.org/10.1145/3275116.3275136

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Mylonopoulou, V., Maramis, C., Stibe, A., Isomursu, M., & Chouvarda, I. (2019). Make Em Talk about Comparisons: Design-oriented Research for Challenging User Studies. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2285-1
ISBN Print: 978-952-62-2284-4
Issue: 731
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.