University of Oulu

Initial minimum viable product development in software startups : a startup ecosystem perspective

Saved in:
Author: Tripathi, Nirnaya1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224176
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-11-19
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University for public defence in the OP-Pohjola auditorium (L6), Linnanmaa, on 29 November 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Oivo
Associate Professor Kari Liukkunen
Reviewer: Professor Pasi Tyrväinen
Associate senior lecturer Fabian Fagerholm
Opponent: Professor Tuure Tuunanen
Description:

Abstract

Context: Software startups are new companies that aim at developing innovative software-intensive products that stand out from those of other companies in the target market. A successful startup tries to scale its business rapidly, which in turn leads to job creation and an increase number in local products. Product development is an essential aspect of a software startup’s business, and therefore it is important to have a suitable startup ecosystem around a startup to support a new product idea from conception to development to a minimum viable product (MVP) and finally to a full-fledged product. Objective: The objective of this doctoral research is to understand the effect of the startup ecosystem elements on an initial MVP development in software startups and thereby assist startup companies in developing successful products.

Method: To achieve the objective, two multivocal literature reviews and multiple empirical studies were conducted to examine: a) the elements in a startup ecosystem, b) initial MVP development in software startups, and c) the effects of startup ecosystem elements on the initial MVP development phase.

Results: This doctoral research identified eight main elements in the startup ecosystem that affect the startup and its product development. Additionally, it was found that a product idea is based on a problem experienced by customers or on an unserved customer need. The requirements for developing an initial MVP from the product idea usually come from internal sources, and the elicited requirements are stored in text documents and prioritized based on their value to customers and stakeholders. These requirements are converted into product features, of which some can be used to develop a prototype that can act as an initial MVP. Furthermore, it was observed that the startup ecosystem elements can influence the initial MVP development phase. For instance, supporting organizations such as incubators and accelerators affect initial MVPs by assisting inexperienced founders with training and mentoring during MVP development. Conclusion: A prototype can be used as an initial MVP. Also, experienced founders prefer to develop an initial MVP by themselves, while, inexperienced founders need support from supporting organizations in a startup ecosystem during initial MVP development.

see all

Tiivistelmä

Konteksti: Ohjelmistoalan startup-yritykset ovat uusia yrityksiä, jotka pyrkivät kehittämään innovatiivisia tuotteita monille eri kohdemarkkinoille. Uuden yrityksen menestyksekkään käynnistämisen tavoitteena on nopea kasvu, mikä puolestaan luo työpaikkoja ja nostaa kotimaista tuotetarjontaa markkinoilla. Koska tuotekehitys on tärkeä osa ohjelmiston käyttöönottoa, on tärkeää, että uuden yrityksen ympärillä on olemassa sopiva ekosysteemi, joka tukee uutta tuoteideaa konseptista pienimmän toimivan tuotteen kehittämiseen ja edelleen täyteen tuotteeseen.

Tavoite: Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää startup-ekosysteemin roolia ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittämisessä ohjelmistoalan startup-yrityksissä ja sen kautta auttaa startup-yrityksiä menestyvien tuotteiden kehittämisessä. Menetelmät: Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tehtiin kaksi kirjallisuuskatsausta sekä useita tapaustutkimuksia, joissa tarkasteltiin a) startup-ekosysteemin elementtejä, b) ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittämistä ja c) startup-ekosysteemin elementtien vaikutusta ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen kehittämisvaiheessa.

Tulokset: Tutkimuksessa tunnistettiin kahdeksan tärkeää elementtiä startup -ekosysteemissä, jotka voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti yrityksen käynnistämiseen ja sen tuotekehitykseen. Lisäksi selvitettiin, että tuoteidea perustuu asiakkaiden kokemiin ongelmiin tai täyttymättömiin tarpeisiin. Pienimmän toimivan tuotteen vaatimukset ovat yleensä peräisin yrityksen sisäisistä lähteistä. Vaatimukset on tallennettu tekstidokumentteihin, ja ne priorisoidaan asiakkaille ja sidosryhmille syntyvän arvon mukaan. Vaatimukset muutetaan tuoteominaisuuksiksi, joista osaa voidaan käyttää, kun kehitetään prototyyppiä ensimmäiseksi pienimmäksi toimivaksi tuotteeksi. Edelleen havaittiin, että startup-ekosysteemin elementit voivat vaikuttaa pienimmän toimivan tuotteen kehittämisvaiheeseen. Esimerkiksi tukiorganisaatiot, kuten yrityshautomot ja -kiihdyttämöt, vaikuttavat pienimpiin toimiviin tuotteisiin kouluttamalla ja mentoroimalla kokemattomia perustajia. Päätelmät: Yksinkertaista prototyyppiä voidaan käyttää pienimpänä toimivana tuotteena. Lisäksi, kokeneet perustajat haluavat kehittää ensimmäisen pienimmän toimivan tuotteen itse, kun taas kokemattomat perustajat tarvitsevat tukea ulkopuolisilta organisaatioilta pienimmän toimivan tuotteen kehittämisessä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Seppänen, P., Tripathi, N., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2017). How Are Product Ideas Validated? The Process from Innovation to Requirements Engineering in Software Startups. In International Conference of Software Business (pp. 3-17). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69191-6_1

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Tripathi, N., Seppänen, P., Oivo, M., Similä, J., & Liukkunen, K. (2017). The Effect of Competitor Interaction on Startup’s Product Development. In Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2017 43rd Euromicro Conference on (pp. 125-132). IEEE. https://doi.org/10.1109/SEAA.2017.34

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Tripathi, N., Seppänen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2019). Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. Information and Software Technology, 105, 56–77. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.08.005

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Tripathi, N., Klotins, E., Prikladnicki, R., Oivo, M., Pompermaier, L. B., Kudakacheril, A. S., … Gorschek, T. (2018). An anatomy of requirements engineering in software startups using multi-vocal literature and case survey. Journal of Systems and Software, 146, 130–151. https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.08.059

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Tripathi, N., Oivo, M., Liukkunen, K., & Markkula, J. (2019). Startup ecosystem effect on minimum viable product development in software startups. Information and Software Technology, 114, 77–91. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.06.008

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2417-6
ISBN Print: 978-952-62-2416-9
Issue: 733
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.