University of Oulu

Towards data-driven decision-making in product portfolio management : from company-level to product-level analysis

Saved in:
Author: Hannila, Hannu1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224428
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP-Pohjola auditorium (L6), Linnanmaa, on 3 December 2019, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Doctor Janne Härkönen
Reviewer: Professor Pekka Abrahamsson
Professor Saku Mäkinen
Opponent: Professor Tomi Dahlberg
Description:

Abstract

Products and services are critical for companies as they create the foundation for companies’ financial success. Twenty per cent of company products typically account for some eighty per cent of sales volume. Nevertheless, the product portfolio decisions — how to strategically renew company product offering — tend to involve emotions, pet products and who-shout-the-loudest mentality while facts, numbers, and quantitative analyses are missing. Profitability is currently measured and reported at a company level, and firms seem unable to measure product-level profitability in a constant way. Consequently, companies are unable to maintain and renew their product portfolio in a strategically or commercially balanced way.

The main objective of this study is to provide a data-driven product portfolio management (PPM) concept, which recognises and visualises in real-time and based on facts which company products are concurrently strategic and profitable, and what is the share of them in the product portfolio. This dissertation is a qualitative study to understand the topical area by the means combining literature review, company interviews, observations, and company internal material, to take steps towards data-driven decision-making in PPM. This study indicates that company data assets need to be combined and governed company-widely to realise the full potential of company strategic assets — the DATA. Data must be governed separately from business IT technology and beyond it. Beyond data and technology, the data-driven company culture must be adopted first.

The data-driven PPM concept connects key business processes, business IT systems and several concepts, such as productization, product lifecycle management and PPM. The managerial implications include, that the shared understanding of the company products is needed, and the commercial and technical product structures are created accordingly, as they form the backbone of the company business as the skeleton to gather all product-related business-critical information for product-level profitability analysis. Also, product classification for strategic, supportive and non-strategic is needed, since the strategic nature of the product can change during the entire product lifecycle, e.g. due to the technology obsolescence, disruptive innovations by competitors, or for any other reason.

see all

Tiivistelmä

Tuotteet ja palvelut ovat yrityksille kriittisiä, sillä ne luovat perustan yritysten taloudelliselle menestykselle. Kaksikymmentä prosenttia yrityksen tuotteista edustaa tyypillisesti noin kahdeksaakymmentä prosenttia myyntimääristä. Siitä huolimatta tuoteporfoliopäätöksiin — kuinka strategisesti uudistetaan yrityksen tuotetarjoomaa — liittyy tunteita, lemmikkituotteita ja kuka-huutaa-kovimmin -mentaliteettia faktojen, numeroiden ja kvantitatiivisten analyysien puuttuessa. Kannattavuutta mitataan ja raportoidaan tällä hetkellä yritystasolla, ja yritykset eivät näyttäisi pystyvän mittaamaan tuotetason kannattavuutta johdonmukaisesti. Tämä estää yrityksiä ylläpitämästä ja uudistamasta tuotevalikoimaansa strategisesti tai kaupallisesti tasapainoisella tavalla.

Tämän tutkimuksen päätavoite on tarjota dataohjattu (data-driven) tuoteportfoliohallinnan konsepti, joka tunnistaa ja visualisoi reaaliajassa ja faktapohjaisesti, mitkä yrityksen tuotteet ovat samanaikaisesti strategisia ja kannattavia ja mikä on niiden osuus tuoteportfoliossa. Tämä väitöskirja on laadullinen tutkimus, jossa yhdistyy kirjallisuuskatsaus, yrityshaastattelut, havainnot ja yritysten sisäinen dokumentaatio, joiden pohjalta pyritään kohti dataohjautuvaa päätöksentekoa tuoteportfolion hallinnassa. Tämä tutkimus osoittaa, että yrityksen data assettit on yhdistettävä ja hallittava yrityksenlaajuisesti, jotta yrityksen strategisten assettien — DATAN — potentiaali voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Data on hallittava erillään yrityksen IT-teknologiasta ja sen yläpuolella. Ennen dataa ja teknologiaa on omaksuttava dataohjattu yrityskulttuuri.

Dataohjatun tuoteportfolionhallinnan konsepti yhdistää keskeiset liiketoimintaprosessit, liiketoiminnan IT-järjestelmät ja useita konsepteja, kuten tuotteistaminen, tuotteen elinkaaren hallinta ja tuoteportfolion hallinta. Yhteisymmärrys yrityksen tuotteista ja sekä kaupallisen että teknisen tuoterakenteet luominen vastaavasti on ennakkoedellytys dataohjatulle tuoteportfolion hallinnalle, koska ne muodostavat yrityksen liiketoiminnan selkärangan, joka yhdistää kaikki tuotteisiin liittyvät liiketoimintakriittiset tiedot tuotetason kannattavuuden analysoimiseksi. Lisäksi tarvitaan tuotteiden kategorisointi strategisiin, tukeviin ja ei-strategisiin tuotteisiin, koska tuotteen strateginen luonne voi muuttua tuotteen elinkaaren aikana, johtuen esimerkiksi teknologian vanhenemisesta, kilpailijoiden häiritsevistä innovaatioista tai mistä tahansa muusta syystä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hannila, H., Tolonen, A., Härkönen, J., & Haapasalo, H. (2019). Product and supply chain related data, processes and information systems for product portfolio management. International Journal of Product Lifecycle Management, 12(1), 1. https://doi.org/10.1504/IJPLM.2019.104352

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Hannila, H., Koskinen, J., Härkönen, J., & Haapasalo, H. (2019). Product-level profitability: Current challenges and preconditions for data-driven, fact-based product portfolio management. Journal of Enterprise Information Management, 33(1), 214–237. https://doi.org/10.1108/JEIM-05-2019-0127

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Hannila, H., Kuula, S., Härkönen, J., & Haapasalo, H. (2019). Data-driven and fact-based decision-making in product portfolio management. Manuscript in preparation.

  4. Hannila, H., Silvola, R., Härkönen, J., & Haapasalo, H. (in press). Data-driven begins with data; potential of data assets. Journal of Computer Information Systems. https://doi.org/10.1080/08874417.2019.1683782

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2442-8
ISBN Print: 978-952-62-2441-1
Issue: 728
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.