University of Oulu

Nutritional aspects in perioperative care

Saved in:
Author: Helminen, Heli1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
4Seinäjoki Central Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526224886
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-01-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium of Seinäjoki Central Hospital, on 24 January 2020, at 12 noon
Tutor: Docent Juha Saarnio
Professor Maria Nuotio
Reviewer: Professor Kaisu Pitkälä
Docent Raili Suojaranta
Opponent: Professor Maaret Castrèn
Description:

Abstract

This thesis investigates the role of nutrition in perioperative care; the effects of preoperative carbohydrate loading and whether nutrition screening tests can detect malnutrition and determine the prognosis of recovery from hip fracture in older patients.

In the randomized, controlled trial (RCT) overnight fasting was compared to overnight intravenous (iv) glucose and carbohydrate-rich drink (CHD) in the morning. The patients’ subjective feelings of wellbeing were elicited using a visual analogue scale (VAS). In the second RCT overnight fasting was compared to CHD in day-case cholecystectomy patients. In the observational nutrition studies status of hip fracture patients was evaluated using the Mini Nutritional Assessment (MNA) short (SF) and long version (LF), serum albumin (S-Alb) and the Nutritional Risk Screening 2002 (NRS2002). The outcomes were the length of hospitalization, readmissions, changes in mobility and living arrangements and mortality. The changes in nutritional status and its association with the comprehensive geriatric assessment (CGA) were evaluated after six months follow-up.

CHD relieved thirst better than iv solution. The CHD group was less hungry than the fasting group before the operation. Day-case cholecystectomy patients did not benefit from CHD. Of the hip fracture patients 25%, 45% and 55 % had poor nutritional status at fractura time according to the NRS2002, S-Alb and MNA tests, respectively. Poor nutritional status in the MNAs predicted prolonged hospitalization, readmissions, need for more supportive living arrangements, mobility limitations and mortality. Low S-Alb predicted mortality. The NRS2002 predicted the outcomes poorly. There was a clear deterioration in nutritional status during follow-up. Many factors in the CGA were associated with poor nutrition status: depressed mood, cognitive impairment, weakened grip strength, difficulties in activities of daily living.

CHD is safe and may promote wellbeing while waiting for surgery. It is useless in recovery from day-case cholecystectomy. About half of hip fracture patients have poor nutritional status and this can inhibit recovery. The MNA-SF appeared to be the most useful nutritional screening test. Healthcare organizations should identify patients at nutritional risk leading to nutritional care plans.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tarkastellaan ravitsemusnäkökulmia liittyen leikkaushoitoon. Kahdessa satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa (RCT) verrattiin hiilihydraattitankkausta paastoamiseen ennen suunniteltua leikkausta. Toisena aiheena tutkittiin ravitsemusseulontatestien toimivuuttaa tunnistaa vanhuksen vajaaravitsemus ja ennustaa toipumista lonkkamurtumasta.

Verrattiin suonensisäisen (iv), juomalla annetun hiilihydraattitankkauksen (CHD) ja paaston vaikutusta vointiin leikkausta odottaessa. Vointia arvioitiin Visual Analogue Scale (VAS) mittarilla. Toisessa osatyössä verrattiin paaston ja CHD vaikutusta päiväkirurgisilla sappileikkauspotilailla. Lonkkamurtumapotilaiden ravitsemustilaa arvioitiin neljällä testillä: Mini Nutritional Assessment (MNA) lyhyt (SF) ja pitkä versio (LF), seerumin albumiini (S-Alb) ja Nutritional Risk Screening 2002 (NRS2002). Toipumismittareina käytettiin sairaalahoidon pituutta, uusia hoitojaksoja, liikuntakyvyn, asumismuodon muutosta ja kuolleisuutta. Lisäksi selvitettiin ravitsemustilan muutosta ja yhteyttä laajan geriatrisen arvioinnin (CGA) tuloksiin puoli vuotta murtumasta.

CHD lievensi janoa paremmin kuin iv-liuos. CHD:tä saaneet olivat ennen leikkausta vähemmän nälkäisiä kuin paastonneet. Päiväkirurgiset potilaat eivät hyötyneet CHD:stä. Ravitsemusseulontatutkimuksissa oli murtumahetkellä potilaista vajaaravitsemusriskissä tai vajaaravittuja 25 % NRS2002-testillä, 45 % S-Alb:lla ja 55 % MNA-testeillä arvioituna. Heikentynyt ravitsemustila MNA-testien perusteella ennusti sairaalahoidon pitkittymistä, uusia hoitojaksoja, tuetumman asumismuodon tarvetta, liikuntakyvyn heikkenemistä ja kuolleisuutta. Matala S-Alb ennusti kuolleisuutta. NRS2002 ennusti huonosti toipumistuloksia. Ravitsemustila huononi useilla seuranta-aikana ja oli yhteydessä masennukseen, muistisairauteen, heikkoon käden puristusvoimaan ja heikentyneisiin tuloksiin toimintakykytesteissä CGA:ssa.

CHD leikkauspäivän aamuna on turvallinen ja voi vähentää epämiellyttävää oloa leikkaussaliin odottaessa. Toipumiseen päiväkirurgisesta sappileikkauksesta juoma ei merkittävästi vaikuta. Lonkkamurtumavanhuksista noin puolella on alentunut ravitsemustila murtuman sattuessa ja tämä vaikuttaa heikentävästi toipumiseen. Seulontatesteistä MNA-SF on käyttökelpoisin. Terveydenhoitojärjestelmässä tulisi olla ohjeet ravitsemustilan seulonnasta ja vajaaravitsemuksen hoidosta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Helminen, H., Viitanen, H., & Sajanti, J. (2009). Effect of preoperative intravenous carbohydrate loading on preoperative discomfort in elective surgery patients. European Journal of Anaesthesiology, 26(2), 123–127. https://doi.org/10.1097/eja.0b013e328319be16

  2. Helminen, H., Branders, H., Ohtonen, P., & Saarnio, J. (2019). Effect of pre-operative oral carbohydrate loading on recovery after day-case cholecystectomy. European Journal of Anaesthesiology, 36(8), 605–611. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001002

  3. Helminen, H., Luukkaala, T., Saarnio, J., & Nuotio, M. (2017). Comparison of the Mini-Nutritional Assessment short and long form and serum albumin as prognostic indicators of hip fracture outcomes. Injury, 48(4), 903–908. https://doi.org/10.1016/j.injury.2017.02.007

  4. Helminen, H., Luukkaala, T., Saarnio, J., & Nuotio, M. S. (2018). Predictive value of the mini-nutritional assessment short form (MNA-SF) and nutritional risk screening (NRS2002) in hip fracture. European Journal of Clinical Nutrition, 73(1), 112–120. https://doi.org/10.1038/s41430-018-0267-y

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  5. Helminen, H., Luukkaala, T., Saarnio, J., & Nuotio, M. S. (2017). Changes in nutritional status and associated factors in a geriatric post-hip fracture assessment. European Geriatric Medicine, 8(2), 134–139. https://doi.org/10.1016/j.eurger.2017.02.002

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2488-6
ISBN Print: 978-952-62-2487-9
Issue: 1551
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.