University of Oulu

Keep Others in mind : a way to proceed with ethical decisions under uncertainty

Saved in:
Author: Hatami, Akram1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225227
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-02-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 28 February 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Assistant Professor Jan Hermes
Reviewer: Doctor Minka Woermann
Professor Tommy Jensen
Opponent: Docent Anna Heikkinen
Description:

Abstract

In the current global economy that is usually described as post-industrial, third wave and information-based, we should know how to explore on a sea of uncertainties. In such an environment, ethical decision-making due to ongoing dilemmas and difficulties is complex. So ethics should be understood as a learning process that constructs our identity. For this reason, this study is built on the idea of postmodern ethics. Postmodern ethics calls for rethinking and reexamination of our ethical assumptions with the hope that we can construct a new way of thinking. Among the different approaches in postmodern ethics, I choose Other-oriented ethics. This approach does not provide a set of codes and instructions, rather it offers a theoretical perspective for reconsidering the complexities of ethical decision-making by seeing the Other. Others are important in their otherness. It signifies radical uniqueness that cannot be conceptualized or thematized.

This research aims to show how recognizing and understanding Others (through non-rational response to the presence of Others and infinite responsibility toward them) can be a strategy in hand for ethical decision-making. To achieving this aim, I focus on both the individual and the corporate level. Since the individual is produced as a subject in the social process, the role of corporations is very important to creating the venues of virtue or of vice for all the employees.

By the Other-oriented ethical approach, researchers and practitioners may not receive a solution but they will be able to question everyday practices and accepted norms. It helps them to reconsider and reconceive the notion of ethics and responsibility in business ethical discourse on a continuous basis.

Theoretically, this study introduces an alternative tale for ethical decision-making. Hence, the main contribution of this study is applying Other- oriented ethical approaches in ethical decision-making. This happens through fostering moral impulse, bridging the moral laxity gap and extending a dynamic stakeholder model in which the Others play the pivotal role in ethical decision making.

see all

Tiivistelmä

Nykyisessä globaalissa taloudessa, jota yleensä kuvataan jälkiteollisuudeksi, kolmanneksi aalloksi ja tietopohjaiseksi, meidän pitäisi tietää, kuinka tutkia asioita epävarmuustekijöiden meressä. Tällaisessa ympäristössä eettinen päätöksenteko jatkuvista ongelmista ja vaikeuksista johtuen on monimutkaista. Etiikka tulisi siksi ymmärtää identiteettiämme rakentavana oppimisprosessina. Tästä syystä tämä tutkimus ammentaa postmodernista etiikasta. Postmoderni etiikka vaatii eettisten oletuksiemme uudelleenarviointia ja tutkimista toivoen, että pystymme rakentamaan uuden ajattelutavan. Postmodernin etiikan erilaisista lähestymistavoista valitsin niin sanotun Muihin suuntautuneen -etiikan. Tämä lähestymistapa ei tarjoa joukkoa koodeja ja ohjeita, vaan tarjoaa teoreettisen näkökulman eettisen päätöksenteon monimutkaisuuksien harkitsemiseen näkemällä Muut. Muut ovat tärkeitä toiseudessaan. Se merkitsee radikaalia ainutlaatuisuutta, jota ei voida käsitteellistää tai tematisoida.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa, kuinka Muiden tunnistaminen ja ymmärtäminen (epärationaalisen vastauksen kautta muiden läsnäoloon ja ääretön vastuu heitä kohtaan) voi olla eettisen päätöksenteon kädessä oleva strategia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskityn sekä yksilö- että yritystasoon. Koska yksilö tuotetaan subjektina sosiaalisessa prosessissa, yritysten rooli on erittäin tärkeä hyveiden luomiseksi kaikille työntekijöille.

Muihin suuntautuneen -eettisen lähestymistavan avulla tutkijat ja ammattilaiset eivät ehkä saa ratkaisua, mutta he pystyvät kyseenalaistamaan arjen käytännöt ja hyväksytyt normit. Se auttaa heitä jatkuvasti pohtimaan ja käsittelemään etiikkaa ja vastuuta liiketoiminnan eettisessä keskustelussa.

Teoreettisesti tämä tutkimus esittelee vaihtoehtoisen tarinan eettiselle päätöksenteolle. Siksi tämän tutkimuksen pääkontribuutio on Muihin suuntautuneen -eettisen lähestymistavan soveltaminen eettiseen päätöksentekoon. Tämä tapahtuu edistämällä niin sanottu moraalista impulssia, kurottamalla yli moraalisen kuilun ja laajentamalla dynaamista sidosryhmämallia, jossa Muilla on keskeinen rooli eettisessä päätöksenteossa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hatami, A., & Firoozi, N. (2019). A dynamic stakeholder model: An Other‐oriented ethical approach. Business Ethics: A European Review, 28(3), 349–360. https://doi.org/10.1111/beer.12222

  2. Hatami, A., Firoozi, N., & Puhakka, V. (2018). In search of Bauman moral impulse in shadow factories of China. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 12(3), 334–345.

  3. Hatami, A., Firoozi, N., & Hermes, J. (2020). Moral laxity: the cognitive gap between true and pseudo corporate social responsibility. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2522-7
ISBN Print: 978-952-62-2521-0
Issue: 114
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.