University of Oulu

Supporting active learning teaching techniques through collaborative learning and feedback in Zanzibar, a challenging educational context

Saved in:
Author: Ameir, Mwanakhamis1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225586
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-03-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 17 March 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Sanna Järvelä
Professor Paul A. Kirschner
Reviewer: Professor Eustella P. Bhalalusesa
Docent Hanna Posti-Ahokas
Opponent: Professor Eero Ropo
Description:

Abstract

This study investigates teachers’ knowledge and practices in a teaching and learning challenging context (TLCC) and how to support their active learning teaching techniques (ALTTs) through collaborative learning and feedback. This study was conducted in two Zanzibar public schools where a class size is 70–120 students without educational technologies. Eight female English teachers (N = 8) and four large classes were involved in the observations.

The study consists of three parts of data collection. The first investigates teachers’ knowledge and activities in their daily teaching practices in which data from semi-structured interviews and sixteen video lessons observations were collected. The data were also used to discern teachers’ ALTTs before the training. Then, active learning, collaborative learning and feedback were applied as a pedagogical support in the two-week training to help teachers develop their ALTTs. The second part was conducted after the teachers’ training when 32 video of lesson observations were collected. The data was intended to reveal what ALTTs the teachers used after the training. The third part consisted of open-ended questionnaires answered by eight teachers and 150 students to collect supplemental data of the ALTTs the teachers used after the training, and to discover the participants’ perceptions of applying active learning, collaborative learning and feedback activities in the TLCC. All the data were analyzed using content analysis.

The results indicated that teachers both possess and lack some knowledge of teaching activities. However, they fail to put the knowledge they possess into classroom practice. Interestingly, despite the TLCC, teachers were able to develop their ALTTs when supported with pedagogical training. The teachers and the students perceived collaborative learning and feedback activities as effective techniques in their context although they stated that the techniques could be more effective with the support of resources in a small class setting. These findings add to the understanding of the importance of applying ALTTs and practical pedagogical training for teachers and demonstrate that these ALTTs can be applied even in a TLCC. The results also suggest that international researchers can develop new educational ideas that may support and benefit teaching practices in TLCCs.

see all

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan opettajien oppimista ja opetusta koskevaa tietoa ja käytäntöjä haastavassa oppimis- ja opetuskontekstissa sekä keinoja tukea aktiivista oppimista yhteisöllisen oppimisen ja palautteen avulla. Tutkimus toteutettiin kahdessa zanzibarilaisessa julkisessa koulussa, joissa ryhmäkoko on 70‒120 oppilaista eikä käytössä ole koulutusteknologiaa. Tutkimuksessa havainnoitiin kahdeksaa englannin kielen opettajaa ja neljää suurta oppilasryhmää.

Tutkimus oli kolmevaiheinen. Ensimmäiseksi tutkittiin opettajien oppimista ja opetusta koskevaa tietoa ja käytäntöjä heidän opetuksessaan hyödyntäen puolistrukturoituja haastatteluja ja 16:ta videotallennetta oppitunneilta. Näillä selvitettiin opettajien keinoja tukea aktiivista oppimista opetuksessa ennen heille annettavaa koulutusta. Toiseksi opettajille tarjottiin kaksiviikkoinen pedagoginen koulutus aktiivisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja palautteen käytännöistä. Koulutuksen jälkeen opettajien oppitunneilta kerättiin 32 videotallennetta, joiden avulla selvitettiin opettajien keinoja tukea aktiivista oppimista. Kolmanneksi kerättiin avointa kyselyaineistoa kahdeksalta opettajalta ja 150 oppilaalta. Kyselyjen avulla täydennettiin tietoa opettajien keinoista tukea aktiivista oppimista ja selvitettiin osallistujien kokemuksia aktiivisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja palautekäytäntöjen soveltamisesta haastavassa opetus- ja oppimisympäristössä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Tulokset osoittivat, että opettajilla oli vahvuuksia ja heikkouksia tiedoissaan opetuksen käytännöistä, mutta opettajat harvoin hyödynsivät tietoaan opetuksessaan. Haastavasta opetus- ja oppimisympäristöstä huolimatta opettajat kuitenkin pystyivät kehittämään keinoja tukea aktiivista oppimista pedagogisen koulutuksen avulla. Opettajat ja oppilaat kokivat yhteisöllisen oppimisen ja palautteenannon tehokkaiksi käytännöiksi opetus- ja oppimisympäristössään, vaikka myös arvioivat, että käytännöt toimisivat tehokkaammin pienemmissä luokissa ja suuremmilla resursseilla. Tulokset vahvistavat tietoa aktiivisen oppimisen tukemisen ja pedagogisen koulutuksen tärkeydestä sekä osoittavat, että haastavissakin oppimis- ja opetuskonteksteissa voi tukea aktiivista oppimista. Tulokset osoittavat myös, miten kansainvälistä tutkimustietoa voidaan soveltaa käytäntöön haastavissa oppimis- ja opetuskonteksteissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-2558-6
ISBN Print: 978-952-62-2557-9
Issue: 189
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.