University of Oulu

Co-occurrence of unhealthy behaviours and psychosocial problems among adolescents, with special reference to low back and multisite musculoskeletal pains during adolescence and labour market exclusion in early adulthood

Saved in:
Author: Heikkala, Eveliina1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Center for Life Course Health Research
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225760
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-04-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 8 May 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Jaro Karppinen
Docent Simo Taimela
Docent Markus Paananen
Reviewer: Professor Marja Mikkelsson
Professor Urho Kujala
Opponent: Professor Clas-Håkan Nygård
Description:

Abstract

Unhealthy behaviours and psychosocial problems often coincide during adolescence. Previous literature has connected these factors separately to musculoskeletal (MS) pains and difficulties in labour market inclusion. However, little is known about the influence of co-occurring health-related behaviour patterns on MS pains and labour market exclusion.

This Northern Finland Birth Cohort 1986 study evaluated the co-occurrence of unhealthy behaviours and psychosocial problems among 15–16-year-old adolescents, and estimated the determinant value of co-occurring health-related behaviours in explaining low back pain (LBP) and recurrent multisite musculoskeletal pain (MMSP) between the ages 15 and 19. It also determined exclusion from the labour market during a five-year follow-up period between the ages of 25 and 29, and studied the stability of the unhealthy behaviours between the ages of 15 and 19 and the possible influence of MMSP on the relationships between co-occurring health-related patterns and difficulties in labour market inclusion. Information on health-related behaviours and MS pains were gathered via two questionnaires. The labour market data, including data on unemployment, employment and permanent work disability, were based on national registers. Latent class analysis (LCA) was utilized to study the accumulation of the health-related behaviours.

Psychosocial problems and unhealthy behaviours divided adolescents into four subgroups (clusters), in which unhealthy behaviours persisted between the ages of 15 and 19. Belonging to the Psychosocial cluster, in which the prevalence of smoking and physical activity were at a moderate/high level, was associated with LBP and recurrent MMSP among both genders, whereas belonging to the Psychosocial cluster and having several unhealthy behaviours (=Multiple risk behaviours cluster) was associated with LBP and recurrent MMSP among women. Belonging to the Obese cluster was also associated with LBP among women, whereas belonging to the Sedentary cluster, characterized by high physical inactivity and long sitting time levels, was associated with recurrent MMSP among men. Among men, belonging to any adverse cluster was associated with labour market exclusion. Among women, a similar relationship was found between the cluster with a number of health-related behaviour problems and labour market exclusion. MMSP played no role in the associations observed between the clusters and labour market outcomes.

An accumulation of adverse health-related behaviours seems to expose young people to MS pain during adolescence and to difficulties in labour market inclusion during early adulthood in the early stage of the working career. Evaluation of both unhealthy behaviours and psychosocial problems might help identify risk groups and provide opportunities to create targeted health promotion programmes for adolescents to support MS health and labour market inclusion.

see all

Tiivistelmä

Nuorten epäedulliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat liittyvät usein toisiinsa. Aiemmat tutkimukset ovat yhdistäneet nämä tekijät nuoruuden ja varhaisaikuisuuden tuki- ja liikuntaelinkipuihin sekä työelämään kiinnittymisen vaikeuksiin, mutta niiden yhteisvaikutus tunnetaan puutteellisesti.

Tässä Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986:een pohjautuvassa tutkimuksessa selvitettiin 15–16-vuotiaiden nuorten psykososiaalisten ongelmien ja epäedullisten elintapojen yhteisesiintyvyyttä ja arvioitiin niiden yhteyttä alaselkäkipuun ja toistuvaan monipaikkaiseen kipuun kahden vuoden seurannassa sekä yhteyttä työelämään kiinnittymättömyyteen viiden vuoden seurantajaksolla 25–29 vuoden iässä. Lisäksi analysoitiin epäedullisten elintapojen pysyvyyttä 15–19 vuoden iässä sekä monipaikkaisen kivun mahdollista vaikutusta havaittuihin yhteyksiin kasautuneiden psykososiaalisten ongelmien ja epäedullisten elintapojen ja työelämään kiinnittymättömyyden välillä. Tiedot terveyteen liittyvistä tekijöistä ja tuki- ja liikuntaelinkivuista kerättiin kahden kyselyn avulla. Työelämäaineisto perustui kansallisiin rekistereihin. Latent Class Analysis-menetelmällä selvitettiin psykososiaalisten ongelmien ja epäedullisten elintapojen kasautumista.

Psykososiaalisten ongelmien ja epäedullisten elintapojen perusteella nuoret muodostivat neljä ryhmää, joissa epäedulliset elintavat säilyivät 15–19 vuoden iässä. Kuuluminen ryhmään, jossa korostui psykososiaalisten ongelmien lisäksi tupakointi ja fyysinen aktiivisuus sekä miehillä että naisilla, tai useat haitalliset tekijät naisilla, oli yhteydessä alaselkäkipuun ja toistuvaan monipaikkaiseen tuki- ja liikuntaelinkipuun. Lihavien naisten ryhmä yhdistyi alaselkäkipuun, kun taas ryhmä, jota kuvasi runsas istuminen ja fyysinen inaktiivisuus, yhdistyi toistuvaan monipaikkaiseen tuki- ja liikuntaelinkipuun miehillä. Kuuluminen mihin tahansa epäedulliseen ryhmään ennusti miehillä työelämän ulkopuolelle jäämistä. Naisilla samanlainen yhteys löydettiin moniongelmaisen ryhmän ja työelämän ulkopuolelle jäämisen välillä. Monipaikkainen kipu ei vaikuttanut ryhmien ja työelämävasteiden väliseen yhteyteen.

Epäedullisten terveyteen liittyvien tekijöiden kasautuminen altistaa nuoret tuki- ja liikuntaelinkivuille nuoruudessa sekä työelämään kiinnittymisen ongelmille varhaisaikuisuudessa työuran alkuvaiheessa. Elintapa- ja psykososiaalisten tekijöiden arviointi voi edesauttaa riskiryhmien tunnistamisessa ja luoda mahdollisuuksia aikaisempaa yksilöllisempään terveyden ja työelämään kiinnittymisen tukemiseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Heikkala, E., Remes, J., Paananen, M., Taimela, S., Auvinen, J., & Karppinen, J. (2014). Accumulation of lifestyle and psychosocial problems and persistence of adverse lifestyle over two-year follow-up among Finnish adolescents. BMC Public Health, 14(1). https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-542

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Mikkonen, P., Heikkala, E., Paananen, M., Remes, J., Taimela, S., Auvinen, J., & Karppinen, J. (2015). Accumulation of psychosocial and lifestyle factors and risk of low back pain in adolescence: a cohort study. European Spine Journal, 25(2), 635–642. https://doi.org/10.1007/s00586-015-4065-0

  3. Heikkala, E., Paananen, M., Taimela, S., Auvinen, J., & Karppinen, J. (2019). Associations of co‐occurring psychosocial and lifestyle factors with multisite musculoskeletal pain during late adolescence—A birth cohort study. European Journal of Pain, 23(8), 1486–1496. https://doi.org/10.1002/ejp.1414

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Heikkala, E., Ala-Mursula, L., Taimela, S., Paananen, M., Vaaramo, E., Auvinen, J., & Karppinen, J. (2019). Accumulated unhealthy behaviors and psychosocial problems in adolescence are associated with labor market exclusion in early adulthood – A Northern Finland Birth Cohort 1986 Study. Manuscript submitted for publication. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08995-w

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2576-0
ISBN Print: 978-952-62-2575-3
Issue: 1567
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.