University of Oulu

Exploring the possibilities of Dalcroze-based music education to foster the agency of students with special needs : a practitioner inquiry in a special school

Saved in:
Author: Sutela, Katja1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526225876
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-05-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP-Pohjola auditorium (L6), Linnanmaa, on 8 May 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Juha Ojala
Professor Marja-Leena Juntunen
Reviewer: Associate Professor Charlotte Svender Nielsen
Professor Elina Kontu
Opponent: Professor Raymond MacDonald
Description:

Abstract

The purpose of this practitioner research was to improve inclusion in music education practices by examining how Dalcroze-based music-and-movement teaching can foster the agency of students with special needs. In this study, the understanding of agency draws upon a feminist interpretation of phenomenological philosophy. It emphasizes the embodied dimensions of agency, such as the dialectical relationship between subjectivity and the body, and the ways the bodily perspective describes how our engagement in the world is affected by our practical aims. The feminist view pays close attention to the agency of marginalized individuals. Dalcroze pedagogy is an approach to musical learning that applies body movement in interactive group activities, integrates movement with listening and improvisation and aims to root musical understanding in perception and bodily experience. It also focuses on educational aims and holistic growth.

To generate the data for the study, the researcher organized a teaching experiment at a special school. The data consisted of the music-and-movement lessons, video recordings of all the lessons, semi-structured interviews with all participants, field notes, and a research diary. The data were analyzed with different qualitative analysis methods. The research consists of four sub-studies, which have been reported in international refereed journal articles. The first article discusses the potential of music-and-movement teaching practice for students in a special school. The second article examines the methodological challenges and reflections related to an analysis of the development of agency. The third article examines the development of agency of one participating student, and the fourth article discusses the changes in agency observed in the whole student group.

In the research, a clear change in agency was observed in one student, manifesting in advanced body skills, improved self-confidence and an ability to participate in group activities. Within a group as a whole, the music-and-movement activities allowed the students to develop their agency at both the individual and social levels. The dissertation argues that Dalcroze-based music-and-movement education offers tools for educators to support the agency of students with special needs through embodied engagement and non-verbal interaction, thus enhancing inclusion in music education.

see all

Tiivistelmä

Tämä opettajatutkimus pyrkii kehittämään inkluusiota musiikkikasvatuksen käytännöissä tutkimalla, miten Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkiliikunnan avulla voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden toimijuutta. Tämä tutkimus lähestyy toimijuuden käsitettä fenomenologian feministisen tulkinnan kautta. Se korostaa toimijuuden kehollisia ulottuvuuksia, kuten subjektiviteetin ja kehon dialogista suhdetta, sekä kiinnittymistämme maailmaan toiminnan tavoitteiden kautta. Feministinen tulkinta huomioi myös marginalisoitujen ryhmien toimijuuden. Dalcroze-pedagogiikka on musiikkikasvatuksen lähestymistapa. Se yhdistää kehon liikkeen ja musiikin vuorovaikutuksellisten harjoitusten avulla, jotka aktivoivat oppilaan kuuntelua, luovuutta ja keksimistä. Se perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja tähtää kokonaisvaltaiseen kasvuun.

Aineiston tuottamista varten tutkija organisoi vuoden mittaisen opetuskokeilun erityiskoulussa. Aineisto koostui videoiduista musiikkiliikunnan tunneista, haastatteluista, kenttämuistiinpanoista ja tutkimuspäiväkirjasta, jotka analysoitiin käyttäen erilaisia laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Väitöstutkimus rakentuu neljästä osatutkimuksesta, jotka on raportoitu referee-artikkeleina kansainvälisissä julkaisuissa. Ensimmäinen artikkeli kuvaa Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkiliikunnan mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden parissa. Toinen artikkeli tarkastelee niitä metodologisia haasteita, joita ilmeni toimijuuden kehittymisen analysoinnissa. Yhden oppilaan toimijuuden kehittymisessä havaitut muutokset kuvataan tarkemmin kolmannessa artikkelissa, ja neljännessä artikkelissa tarkastellaan toimijuuden kehittymistä koko oppilasryhmän osalta.

Tutkimuksessa yhden oppilaan toimijuudessa havaittiin huomattavia muutoksia. Ne ilmenivät oppilaan kehollisten taitojen, itseluottamuksen ja osallisuuden kehittymisenä. Ryhmän kaikille oppilaille musiikilliset harjoitukset tarjosivat mahdollisuuksia kehittää toimijuutta niin yksilönä kuin suhteessa ryhmän jäseniin.

Tämä tutkimus osoittaa, että Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuva musiikkikasvatus tarjoaa keholliseen osallistumiseen ja non-verbaaliin vuorovaikutukseen liittyviä pedagogisia keinoja vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuutta ja toimijuutta, mikä puolestaan edistää inkluusiota musiikkikasvatuksessa.

see all

Notice

Printed version has incorrect ISBN:

ISBN (print) 978-952-62-2586-9 it should be 978-952-62-2585-2.

see all

Huomautus

Painetussa virheellinen ISBN-tunnus:

ISBN (print) 978-952-62-2586-9 pitäisi olla 978-952-62-2585-2.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Sutela, K., Juntunen, M.-L., & Ojala, J. (2016). Inclusive music education: The potential of the Dalcroze approach for students with special educational needs. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, 8(2), 134–146.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Sutela, K., Ojala, J., & Juntunen, M.-L. (2017). Embodiment and Ethnographic Sensitivity in Narrative Inquiry. Bulletin of the Council for Research in Music Education, (210–211), 43. https://doi.org/10.5406/bulcouresmusedu.210-211.0043

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Sutela, K., Juntunen, M.-L., & Ojala, J. (2019). Applying music-and-movement to promote agency development in music education: a case study in a special school. British Journal of Music Education, 37(1), 71–85. https://doi.org/10.1017/s0265051719000184

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Sutela, K., Ojala, J., & Kielinen, M. (2019). Body’s role in interactive process of shaping the agency of students with special needs in context of music education. Manuscript submitted for publication. https://doi.org/10.1177/1321103X20934084

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-2587-6
ISBN Print: 978-952-62-2585-2
Issue: 190
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.