University of Oulu

Automaattisten rekkojen nykytila : raportti

Saved in:
Author: Pekkala, Veikko1; Heikkilä, Rauno1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering, Structures and Construction Technology (SCT)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226286
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2019
Publish Date: 2020-05-05
Description:

Summary

In addition to final report, his report is part of the documents produced by Platooning Finland -project. The Platooning Finland project was a collaboration between University of Oulu, Corp. Ahola Transport Abp, Oy Attracs Ab and Scania CV Ab. The Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) participated as a member of the project management team. The project was part of the NordicWay2 project. The road authorities in Finland, Sweden, Norway and Denmark, in co-operation with companies, research institutes, manufacturers and service providers, are developing road traffic automation and interoperable systems (C-ITS) in Nordic conditions (NordicWay, 2019). The three-year project (2017–2020) receives funding from the European Commission’s Connecting Europe Facility (CEF) program. From Finland, Traficom and the Finnish Transport Infrastructure Agency are involved in the project.

The content of this state-of-the-art report was largely collected from the websites of manufacturers and service providers, from the websites of international conferences in the field of transport and logistics, as well as from the websites of the industry press. In addition, the survey was conducted on social media channels such as YouTube, Twitter and Facebook.

Chapter 1 reviews commonly used vehicle driving automation SAE levels, as well as one example of the development stages of truck convoy technology functionalities. Chapter 2 lists the technology and functionality used in automatic trucks and presents examples of automatic truck manufacturers and developers of technology related to automatic trucks. Chapter 3 lists the timetable forecasts for the commercial launch of automatic trucks. Chapter 4 reviews the development situation of automatic trucks around the world, with an emphasis on the US and Europe.

Chapter 5 presents the conclusions drawn from the survey on the development of automatic truck technology from two dominant perspectives. The first aspect is represented by many long-established truck manufacturers in the industry. They emphasize the development in which automatic functionality is developed by adding driving-assisting functionalities in addition to those already in use. Currently focus is on SAE levels 1–3. Another perspective is represented by many start-up companies, especially in the US. Their goal is to produce as soon as possible an automatic truck or an automatic driving system on SAE levels 4–5.

see all

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoitus on antaa ajankohtainen (state-of-the-art) tilannekuvaus maailmalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen automaattiseen ajamiseen liittyvän teknologian kehittämisen, testaamisen ja käyttöönoton osalta. Erityisesti tarkastellaan tavarankuljetukseen liittyvän rekkojen letka-ajamiseen (eng. truck platooning) liittyvää teknologiaa. Vaikka tarkastelu keskittyy raskaaseen kalustoon, kehitettävän teknologian päällekkäisyyden takia työssä viitataan myös automaattisten henkilöajoneuvojen kehitystyöhön ja vaiheisiin.

Automaattisten raskaan liikenteen rekkojen nykytilaraportti on yksi osa Platooning Finland -projektin tuottamista dokumenteista. Platooning Finland -projekti suoritettiin yhteistyönä Oulun yliopiston, Oyj Ahola Transport Abp:n, Oy Attracs Ab:n ja Scania CV Ab:n kesken. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) kuului projektin johtoryhmään. Projekti oli osa NordicWay2-hanketta. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset kehittävät yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten, valmistajien ja palveluntarjoajien kanssa tieliikenteen automaatiota ja yhteistoiminnallisia järjestelmiä (C-ITS) pohjoismaisissa olosuhteissa (NordicWay, 2019). Kolmivuotinen hanke (2017–2020) saa rahoitusta Euroopan Komission Verkkojen Eurooppa (engl. Connecting Europe Facility, CEF) -ohjelmasta. Suomesta hankkeessa ovat mukana Traficom ja Väylävirasto.

Tämän nykytilaraportin sisältö kerättiin suurelta osin valmistajien ja palveluiden tarjoajien sekä liikenne ja logistiikka -alan kansainvälisten konferenssien www-sivulta samoin kuin alan lehdistön www-sivuilta. Lisäksi lähteinä käytettiin sosiaalisen median kanavia, kuten YouTube, Twitter ja Facebook.

Kappaleessa 1 käydään läpi yleisesti käytössä olevat ajoneuvojen ajamisen automaation SAE-tasot sekä yksi esimerkki rekkojen valmistajien letka-ajoteknologian toiminnallisuuksien kehitysvaiheistuksista. Kappaleessa 2 listataan rekoissa käytössä olevaa teknologiaa ja toiminallisuutta sekä esitellään esimerkkejä rekkojen valmistajista ja automaattisiin rekkoihin liittyvän teknologian kehittäjistä. Kappaleessa 3 listataan automaattisten rekkojen markkinoille tulemiseen liittyviä aikatauluennusteita. Kappaleessa 4 käydään läpi automaattisten rekkojen kehitystilannetta eri puolilla maailmaa, painottuen USA:han ja Eurooppaan.

Kappaleessa 5 esitetään kartoituksen perusteella tehdyt johtopäätökset automaattisten rekkojen teknologian kehittymisestä alalla vallitsevasta kahdesta näkökulmasta. Ensimmäistä näkökulmaa edustavat rekkojen valmistajat, jotka panostavat kehitykseen, jossa rekkojen automaattista toiminnallisuutta kehitetään lisäämällä ajamista avustavia toiminnallisuuksia jo käytössä olevien lisäksi. Tällä hetkellä kehityksen painopiste on SAE tasoilla 1–3. Toista vallitsevaa näkökulmaa edustavat monet kasvuyritykset erityisesti USA:ssa. Näiden toimijoiden tavoitteensa on rahoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi valmistaa mahdollisimman nopeasti automaattinen rekka tai automaattisen ajamisen mahdollistava järjestelmä SAE tasoilla 4–5.

see all

ISBN: 978-952-62-2628-6
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 212 Civil and construction engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.