University of Oulu

Arjen sosioemotionaaliset haasteet oppimistilanteina : 4T-toimintamalli lapsen kehittyvien tunteiden säätelytaitojen tukemiseksi

Saved in:
Author: Koivuniemi, Marika1; Kinnunen, Susanna1; Mänty, Kristiina1;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226484
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-06-03
Description:

Abstract

Emotions and emotion regulation skills play an important role in our everyday lives. These skills influence social relations and general wellbeing, and they are also an inherent part of lifelong learning skills. Emotion regulation covers the abilities to identify emotions and the causes of emotions, and control emotional reactions and emotion-related actions in challenging (learning) situations.

The development of emotion regulation skills begins already in early childhood. Children rehearse these skills in their everyday activities and in social interactions. Still, how emotion regulation skills develop is heavily dependent on the support children receive from their meaningful adults. Early childhood education provides a venue to support these skills in a positive way. Everyday challenges that children face in day-care context can provide opportunities to practice emotion regulation skills with the support from early childhood education and care (ECEC) professionals. Therefore, it is important to deepen ECEC professional’s understanding of how children’s emotion regulation skills develop and provide them means to support children’s emotion regulation in practice.

4T-model is developed to respond to this need: It helps ECEC professionals to 1) increase their understanding of children’s emotion regulation skills, 2) recognize the key-moments in everyday activities where children can rehearse emotion regulation, 3) acquire more versatile ways to support children in learning emotion regulation skills and 4) monitor children’s abilities to regulate emotions in everyday activities. The 4T-model is a research-based, tested training program, which is openly available for day-care centers to be implemented as a part of their practice. The training module introduces the basis of emotion regulation and connects the theoretical understanding with the day-care practices by providing examples as well as guided observation and discussion exercises.

Overall, this handbook provides means and ideas for early childhood education personnel to examine their own and children’s actions in everyday day-care situations. The handbook aims to introduce 1) practical examples of what emotion regulation is and how these skills can be supported in day-care, and 2) how 4Tmodel can be used to support the professional development of early childhood education personnel.

see all

Tiivistelmä

Tunteet ja niiden sääteleminen ovat suuressa roolissa elämässämme, vaikuttaen oppimiseen, sosiaalisten suhteiden muodostumiseen sekä yleiseen hyvinvointiin. Tunteiden säätelytaidot ovat tärkeitä oppimisen taitoja, joiden avulla ihminen kykenee tunnistamaan, tulkitsemaan ja hallitsemaan omia tunteitaan ja toimintaansa erilaisten tunteita herättävien tilanteiden aikana. Tunteita voidaan säädellä monin eri tavoin, ja tunteiden säätelytaitojen monipuolinen tukeminen kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Päiväkotiarjessa kohdatut erilaiset sosioemotionaaliset haasteet tarjoavat erinomaisia tilanteita näiden taitojen harjoitteluun yhdessä turvallisen aikuisen kanssa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on tärkeä rooli lasten tunteiden säätelytaitojen oppimisessa. Henkilöstön tietoisuuden lisääminen lasten tunteiden säätelystä ja näiden taitojen tukemisesta on tärkeää. Näin voidaan auttaa varhaiskasvatushenkilöstöä syventämään ymmärrystä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä ja tarjota heille entistä monipuolisempia välineitä lasten tunteiden säätelytaitojen tukemiseen käytännössä. 4T-toimintamalli on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen, eli auttamaan varhaiskasvatushenkilöstöä tiedostamaan, tunnistamaan, tukemaan ja tarkkailemaan lasten tunteiden säätelytaitoja osana päiväkotiarjen oppimistilanteita. 4T-toimintamalli on tutkimukseen perustuva, testattu koulutuskokonaisuus, jonka jokainen päiväkoti voi toteuttaa osana omaa toimintaansa. Koulutuskokonaisuus esittelee monipuolisesti tunteiden säätelyn teoriaa yhdistäen sen päiväkotiarkeen erilaisten esimerkkien sekä havainnointi- ja keskustelutehtävien avulla.

Tästä käsikirjasta varhaiskasvatushenkilöstö saa eväitä oman ja lasten toimijuuden tarkasteluun osana päiväkotiarjen tilanteita. Käsikirjan tavoitteena on (1) esitellä käytännön esimerkkien avulla, mitä tunteiden säätely on ja miten näitä taitojen voidaan tukea päiväkodeissa, ja (2) kertoa, mikä 4T-toimintamalli on ja kuinka sitä voidaan käyttää päiväkodeissa varhaiskasvatushenkilöstön ammatillisen kehittymisen tukena.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2648-4
ISBN Print: 978-952-62-2647-7
Issue: 9
Type of Publication: D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.