University of Oulu

Growth management of eHealth service start-ups

Saved in:
Author: Saarela, Martti1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226545
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-06-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium L7, Linnanmaa, on 12 June 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Pekka Leviäkangas
Professor Matti Muhos
Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Professor Matti Koiranen
Professor Pekka Abrahamsson
Opponent: Professor Pekka Abrahamsson
Docent Ilkka Raatikainen
Description:

Abstract

Healthcare and the well-being of populations are critical economic considerations. Increased healthcare service demand and the economic challenges faced by healthcare systems have recently intensified the need for effective, scalable, and innovative health services. Integration of digital technology into health services, known as eHealth, is an emerging and fast-growing area, which has been viewed as a key response to increased requirements of healthcare systems and services. Start-ups have organizational agility, promising ideas, the willingness to take risks, and the tendency toward growth that make them pioneers of innovation. EHealth service start-ups create digital solutions to meet the needs, complement traditional services, and even create new markets in the areas of healthcare and well-being.

The theoretical framework of this study is based on the stages of growth approach, particularly from the viewpoint of the start-up stage of a service business. However, research areas related to start-ups in the eHealth context are also integral to this study’s theoretical background. As the start-up stage is the critical period for a new company’s survival and growth, growth management is of central importance. However, the current understanding of growth management in eHealth service start-ups is incomplete. Thus, there is a need for industry-specific understanding of eHealth service start-ups.

The aim of this study was to clarify the growth management of eHealth service start-ups. This multiple-case study used the critical incident technique in data collection, and the data were gathered from Finland, Sweden, and the United States.

The study revealed twelve characteristics of eHealth service business during the start-up stage which contribute to the understanding of growth management in eHealth service start-ups. Slow growth and extreme uncertainty were found to be key characteristics and the results of the other revealed characteristics. Moreover, the findings indicate that the literature on prior stages of growth does not provide research evidence that is precise enough about the growth management of eHealth service start-ups. Thus, the characteristics of eHealth service start-ups determined by this study should be taken into account in growth management.

The results of this study may be used to predict managerial challenges and to help managers to focus their attention on critical issues, which may lead to risk reduction during the start-up stage.

see all

Tiivistelmä

Terveydenhuolto ja väestön hyvinvointi ovat taloudellisesti kriittisiä näkökohtia. Lisääntyvä terveydenhuoltopalveluiden kysyntä ja terveydenhuoltojärjestelmien kohtaamat taloudelliset haasteet ovat lisänneet tehokkaiden, skaalautuvien ja innovatiivisten terveyspalvelujen tarvetta. Digitaalitekniikan integroituminen terveys- ja hyvinvointipalveluihin (eHealth), on nopeasti kasvava alue, jota pidetään vastauksena terveydenhuoltojärjestelmien ja -palvelujen lisääntyneisiin vaatimuksiin. Start up -yrityksillä on ketteryyttä, lupaavia ideoita sekä halukkuutta kasvuun ja riskinottoon, mikä tekee niistä innovaatioiden edelläkävijöitä. Digitaalisia terveyspalveluita tuottavat start up -yritykset (eHealth startup -yritykset) vastaavat terveydenhuollon ja hyvinvointialojen tarpeisiin luomalla uusia digitaalisia ratkaisuja, täydentämällä perinteisiä palveluita ja luomalla sektorille jopa uusia markkinoita.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yritysten kasvuvaiheteoriaan, erityisesti palveluyritysten startup -vaiheeseen. Tutkimusalueet, jotka liittyvät eHealth start up -yrityksiin ja niiden toimintaympäristöön, täydentävät tutkimuksen teoreettista taustaa. Koska startup -vaihe on kriittinen ajanjakso yrityksen selviytymiselle ja kasvulle, on kasvunhallinta keskeistä startup -yrityksille. Ymmärrys eHealth start up -yritysten kasvunhallinnasta on puutteellista, joten on olemassa tarve näiden yritysten kasvunhallinnan toimialakohtaiselle tutkimukselle.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eHealth start up -yritysten kasvunhallintaa. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena, jonka tiedonkeruussa käytettiin kriittisten tapahtumien tekniikkaa. Haastatteluaineisto eHealth start up -yrityksistä kerättiin Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Tutkimus tuo esille kaksitoista ominaispiirrettä eHealth start up -yritysten liiketoiminnasta, jotka auttavat ymmärtämään kasvunhallintaa tutkitussa kontekstissa. Hidas kasvu ja äärimmäinen epävarmuus ovat avainpiirteitä ja samalla seurausta muista esiin nostetuista piirteistä. Kasvuvaihekirjallisuus ei tarjoa tulosten mukaan riittävän tarkkaa tutkimustietoa eHealth start up -yritysten kasvunhallinnasta. Esiin nostetut erityspiirteet tulisi ottaa huomioon teorian kehittämisessä sekä eHealth start up -yritysten kasvunhallinnassa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää johtamisen haasteiden ennakoinnissa. Tulokset voivat myös auttaa eHealth start up -yritysten johtoa keskittämään huomionsa kriittisiin aihealueisiin, mikä voi johtaa riskien vähentymiseen start up -vaiheessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Saarela, M., Simunaniemi, A.-M., Muhos, M., & Leviäkangas, P. (2018). Growth management of eHealth service start-ups. Journal of Advances in Management Research, 15(1), 17–36. https://doi.org/10.1108/JAMR-06-2017-0073

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Saarela, M., Örtqvist, D., Simunaniemi, A.-M., & Muhos, M. (2017). Critical incidents of growth in Nordic eHealth service start-ups. Management, 115–131. https://doi.org/10.26493/1854-4231.12.115-131

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Muhos, M., Saarela, M., Foit, D., & Rasochova, L. (2019). Management priorities of digital health service start-ups in California. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(1), 43–62. https://doi.org/10.1007/s11365-018-0546-z

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Saarela, M., Simunaniemi, A.-M., Muhos, M., & Ojala, A. (in press). International aspects of growth management in eHealth service start-ups. In H. Etemad, N. Evers, & S. Kock (Eds.), Entrepreneurial internationalization in increasingly digitized and networked world economy. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788976817.00021

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2654-5
ISBN Print: 978-952-62-2653-8
Issue: 754
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.