University of Oulu

Käännösstrategiat ja diskurssit : analyysi 1600–1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista

Saved in:
Author: Torvinen, Merja1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226569
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-08-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Martti Ahtisaari -salissa (L2) 14. elokuuta 2020 klo 12.00
Tutor: Professor Harri Mantila
Professor Andrew Chesterman
University Lecturer Olli-Philippe Lautenbacher
Professor Helena Sulkala
Reviewer: Professor Eija Suomela-Salmi
Professor Kristiina Taivalkoski-Shilov
Opponent: Associate Professor Simo K. Määttä
Description:

Abstract

In my dissertation, I study the ways discourses of Finnishness and Saminess are being construed in three French travel depictions dating from 17th to 19th century and their Finnish translations dating from the late 20th century. Firstly, I examine the discoursive image of Lappland in the French source texts and the Finnish target texts. Secondly, I analyze the translations as cultural products and the ways the translation process affects the construction of discourses.

My research can be described as interdisciplinary and mixed methods research. I examine discourses in the contexts of critical text and discourse analysis as well as discourse-oriented translation analysis and sociology of translation. I use both qualitative and quantitative methods. In particular, I utilize the Hallidayn register analysis with a focus on the ideational function. In addition, I study the language and discourse changes brought on by the translation process through the analysis of translation shifts and strategies.

The discourses construed in the French travel descriptions of the Finns and the Sami are in many ways stereotypical and recurring. However, they also reflect the societal ideals, values and circumstances of their own era and evolve and transform with and through the changes in the society. As the exoticism and the discourse of wilderness of the earliest travel depiction evolve into a discourse of pity in the 18th century and romantism in the 19th century, the discourses on Finnishness especially become more positive.

The global translation strategy of the translator has been that of cultural filtering, especially domestification. In addition, the level of expliciteness, descriptivity and cohesion has increased in the target texts. The target texts also become polyfonic as the voice of the translator is introduced next to and above the voices of the French writers, in order to direct and guide the modern Finnish reader.

see all

Tiivistelmä

Tutkin väitöstyössäni suomalais- ja saamelaisdiskurssien rakentumista kolmessa 1600–1800-luvun ranskalaisessa matkakertomuksessa sekä näiden teosten 1900-luvun loppupuolella ilmestyneissä suomennoksissa. Selvitän tutkimuksessani ensinnäkin, millaista diskursiivista Lappia ranskalaisissa lähdeteksteissä ja suomalaisissa kohdeteksteissä rakennetaan. Toiseksi analysoin sitä, millaisina kulttuurituotteina kohdetekstit nykysuomalaisille lukijoille välitetään ja miten kääntäminen vaikuttaa teosten diskursiiviseen rakentumiseen.

Tutkimukseni on luonteeltaan monitieteistä ja monimenetelmäistä. Lähestyn tutkimuskysymyksiäni sekä kriittisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen että diskursiivisesti orientoituneen käännöstutkimuksen ja käännössosiologisen tutkimuksen näkökulmasta kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen. Hyödynnän työssäni erityisesti hallidaylaista rekisterianalyysia, jossa pääpaino on ideationaalisen funktion tarkastelussa. Lisäksi arvioin käännösprosessissa kielen ja diskurssin tasolla tapahtuvia muutoksia käännösvaihdos- ja käännösstrategia-analyysin avulla.

Ranskalaisissa matkakuvauksissa suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta rakentuvat diskurssit ovat monelta osin stereotyyppisiä ja toistuvia. Ne kuitenkin heijastelevat myös oman aikansa yhteiskunnallisia ihanteita, arvoja ja olosuhteita ja muuntuvat ja kehittyvät nimenomaan yhteiskunnallisten muutosten mukana. Varhaisimmalle matkakuvaukselle tyypillinen eksotismi ja villiysdiskurssi vaihtuvat 1700-luvulla säälin diskurssiin ja 1800-luvulla romantismiin, jolloin erityisesti suomalaisuusdiskurssi muuttuu aiempaa positiivisemmaksi.

Suomentajan globaalina käännöstrategiana on ollut ns. kulttuurinen filtteröinti, useimmiten kotouttaminen. Lisäksi kohdetekstien eksplisiittisyys, deskriptiivisyys ja koheesio on lisääntynyt lähdeteksteihin verrattuna. Kohdetekstit myös muuttuvat polyfonisiksi kääntäjän äänen asettuessa ranskalaisten kirjoittajien rinnalle ja yläpuolelle nykysuomalaista lukijaa ohjaamaan ja opastamaan.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2656-9
ISBN Print: 978-952-62-2655-2
Issue: 179
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.