University of Oulu

Puheenvuoroja kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta

Saved in:
Author: Kess, Riikka1; Kielinen, Marko1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226590
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-06-23
Description:

Tiivistelmä

Tämä julkaisu on syntynyt osana Hyvään alkuun varhiksessa -hanketta. Hanke on toteutunut Oulun yliopiston, Kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimana vuosien 2018–2020 aikana ja hankkeen on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke on tähdännyt kielellisten valmiuksien arvioinnin ja tukemisen kehittämiseen sekä kieli- ja kulttuuritietoisen työotteen lisäämiseen päiväkodeissa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen täydennyskoulutusten avulla pohjoisessa Suomessa. Hankkeessa on suunniteltu kaksi eri laajuista täydennyskoulutuskokonaisuutta, jotka on toteutettu vuosina 2018–2019 Oulussa ja saamelaisalueella, Inarissa. Hankkeessa toteutettujen täydennyskoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa (SAKK). Tämä julkaisu on rakentunut Oulussa järjestetyn, 15 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen pohjalta ja artikkelit liittyvät täydennyskoulutuksen keskeisiin sisältöalueisiin: kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittäminen, kielen moninaisuus ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa sekä mentorointi yhteisten käytänteiden jalkauttamisessa. Julkaisussa kirjoittavat täydennyskoulutuksessa luennoitsijoina toimineet asiantuntijat. Mukana on myös yksi varhaiskasvatuksen kentän asiantuntijan puheenvuoro. Ajankohtaiset artikkelit käsittelevät varhaisten kuuntelutaitojen merkitystä lapsen kielenkehitykselle, moninaisuutta sukupuolen näkökulmasta varhaiskasvatuksessa, saamelaisten arvojen merkitystä saamelaisessa kasvatuksessa, ohjattua vertaisryhmätyöskentelyä käytänteiden kehittämisen tukena sekä kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatuksen arjessa. Lisäksi julkaisun johdantoluvussa kuvataan hanketta ja toteutuneita täydennyskoulutuksia. Julkaisu on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä varhaiskasvatuksen oppimateriaaliksi kieli- ja kulttuuritietoisuutta käsitteleville opintojaksoille eri koulutusasteilla.

see all

Abstract

This publication is part of the project “Good Start in the Early Childhood Education”, during the project period 2018–2020. The University of Oulu, Faculty of Education, is coordinating the project. The project is funded by the Finnish Ministry of Education and Culture. The project goals are to develop the evaluation and supporting of linguistic skills, and language- and culture-conscious work approach in preschools through continuing education for early childhood educators in Northern Finland. The project planned and executed two continuing education courses of separate scopes. The courses were implemented during 2018–2019 in Oulu region and in Sámi region, Inari. The project cooperated closely with the City of Oulu and with the Sámi Education Institute (SAKK) in the planning and implementation of the continuing education courses. This publication is based on the 15 ECTS course organized in Oulu. The articles relate to the key content areas of this continuing education course: development of language skills evaluation, language diversity and equality in early childhood education, and mentoring in the implementation of common practices. The articles of this publication are written by experts who acted as lecturers in this continuing education. There is also one article by an expert from the field of early childhood education. The articles deal with the importance of listening skills in child’s language development, diversity from gender perspective in early childhood education, the importance of values in the Sámi early childhood education, supervised peer group working in supporting practice development, and also language and cultural awareness of early childhood education in everyday life. The introductory chapter of the publication describes the project and the completed continuing education courses. The publication is aimed at early childhood educators and as an educational material for early childhood education courses dealing with language and cultural awareness at different levels of education.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2659-0
ISBN Print: 978-952-62-2658-3
Issue: 10
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.