University of Oulu

Exploring connected health business ecosystems through business models

Saved in:
Author: Gomes, Julius Francis1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International business, International Business
3Martti Ahtisaari Institute of Global Business and Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226880
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-08-15
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 25 August 2020, at 12 noon
Tutor: Docent Petri Ahokangas
Professor Minna Pikkarainen
Reviewer: Professor Marko Kohtamäki
Assistant Professor Marco Montemari
Opponent: Professor Christopher L. Tucci
Description:

Abstract

The World Health Organization recognized that the global population is rapidly ageing and effecting the global demographics. Among other effects of a growing ageing population, additional stress on healthcare services is a serious concern for policy makers. There is parallel positive relation observable between advancements in information and communication technologies (ICT) and advancements in healthcare services. To deal with the issues raised by growing ageing population, global healthcare sector has been using ICT advancements adeptly. One such emerging healthcare model is known as “Connected Health”. Connected health is a multi-stakeholder context, where more private institutes are entering rapidly. This study attempts to explore Connected Health Business Ecosystems through Business Models.

While business model conceptualizations are evident in various ICT sectors, the healthcare domain seems to have underutilized the value of business model conceptualizations up until recently. In European context, one of the underlying reasons could be that the healthcare sector is widely perceived as public good. Through a structured literature review, this study offers a framework to look at ecosystemic contexts through the business model lens. The study highlights three key elements of business model relevant to ecosystemic contexts; namely: Opportunity, Value, and Advantage. Similarly, the study identifies three broad characteristics of business ecosystems; they are: Structure, Interaction, and Value re-configuration.

The study utilizes three qualitative case studies in the four original publications. The results of the study include: 1) business models relate to the business ecosystems through opportunity exploration and exploitation, value creation and capture, and advantage exploration and exploitation; 2) the process of exploring Business Ecosystems through business models can include Visioning, Mapping, Understanding causal interaction, and Understanding value reconfiguration; 3) In emerging business ecosystems, complementarity between stakeholders’ business models gives rise to the ecosystemic business model; 4) Interaction is about variation, selection, and retention of stakeholders’ business models in the business ecosystem’s evolution.

see all

Tiivistelmä

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ikääntyminen vaikuttaa väestörakenteeseen globaalisti. Ikääntyvä väestö tuo lisää paineita poliittiselle päätöksenteolle erityisesti terveydenhuollon palveluihin liittyen. Terveydenhuollossa digitalisaatio ja erilaiset informaatioteknologian ratkaisut ovatkin nousseet entistä tärkeämpään rooliin palveluiden kehittämisessä. Yksi näistä uusista terveydenhuollon toimintamalleista on digitaalinen integroitu terveydenhuolto, josta tässä tutkimuksessa käytetään englanninkielistä termiä Connected Health. Digitaalinen integroitu terveydenhuolto voidaan nähdä monitoimijakontekstina tai liiketoimintaekosysteeminä, johon myös yksityisen sektorin toimijat ovat tulleet mukaan. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin liiketoimintamalleihin digitaalisen integroidun terveydenhuollon ekosysteemeissä.

Liiketoimintamallinäkökulmaa on perienteisesi käytetty digitaalisten palveluiden yritystoiminnassa ja ekosysteemeissä, mutta terveydenhuollossa on liiketoimintamallien hyödyntämiseen herätty vasta viime aikoina. Euroopassa tähän on vaikuttanut se, että terveydenhuolto on laajalti nähty julkisena palveluna ennemminkin kuin monitoimijaekosysteeminä. Tällaista monitoimijaekosysteemiä varten tutkimuksen kirjallisuusosiossa rakennetaan liiketoimintamalliajatteluun perustuva analyysikehikko. Tässä kehikossa keskeisinä käsitteinä ovat liiketoimintamahdollisuudet, arvonluonti, ja kilpailuetu. Lisäksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota monitoimijaekosysteemien rakenteeseen, toimijoiden vuorovaikutukseen sekä muutoksiin arvonluonnin prosesseissa.

Työn empiirinen osa koostuu kolmesta tapaustutkimuksesta ja sisältää neljä alkuperäisjulkaisuartikkelia. Työn keskeisenä kontribuutiona esitetään prosesseja joissa 1) liiketoimintamahdollisuuksien, arvonluonnin ja kilpailuedun etsintä ja hyödyntäminen yhdistää liiketoimintamallit ekosysteemeiksi ja joissa 2) visiointi, kartoittaminen, vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen sekä arvonluonnin prosessit nähdään keskeisinä terveydenhuollon ekosysteemien jäsentämisessä. Lisäksi 3) alkuvaiheen ekosysteemeissä toimijoiden liiketoimintamallien tulee täydentää toisiaan jotta syntyisi ekosysteemitason yhteinen liiketoimintamalli, jonka evoluutioon vaikuttaa 4) ekosysteemin toimijoiden liiketoimintamallien varioituminen, valintaympäristön piirteet sekä liiketoimintamalleja säilyttävät mekanismit.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Gomes, J. F., & Moqaddemerad, S. (2016). Futures Business Models for an IoT Enabled Healthcare Sector: A Causal Layered Analysis Perspective. Journal of Business Models, 4(2), 60-80. https://doi.org/10.5278/OJS.JBM.V4I2.1625

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Francis Gomes, J., Pikkarainen, M., Ahokangas, P., & Niemelä, R. (2017). Towards business ecosystems for connected health. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 9(2–3), 96. https://doi.org/10.23996/fjhw.61004

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Gomes, J. F., Iivari, M., Pikkarainen, M., & Ahokangas, P. (2018). Business Models as Enablers of Ecosystemic Interaction. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 9(3), 1–13. https://doi.org/10.4018/ijsesd.2018070101

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Gomes, J. F., Iivari, M., Ahokangas, P., Isotalo, L., & Niemelä, R. (2017). Cybersecurity Business Models for IoT-Mobile Device Management Services in Futures Digital Hospitals. Journal of ICT Standardization, 5(1), 107–128. https://doi.org/10.13052/jicts2245-800x.516

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-2688-0
ISBN Print: 978-952-62-2687-3
Issue: 116
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.