University of Oulu

OpenDigi toimintamallin käsikirja : opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä

Saved in:
Author: Kontturi, Heikki1; Seppänen, Viivi1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526226941
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-10-23
Description:

Abstract

With the acceleration of change in society, education must also respond to the changing needs for skills. The ability to renew oneself and adapt to constant change is emerging as a new civic skill at the core of professional competence. The quality of Finnish education relies heavily on academic teacher education. Social development challenges teacher education and schools to support more strongly people’s active role as agents and instruments of change. In addition to completion of degrees, the education system must provide better opportunities for active learning. Renewal is therefore required at all levels of education.

The change in education requires the professional renewal of teachers in educational institutions. Teacher education has an important role to play in this development work, not only through in-service training but also through basic training of teachers. Attention should be given to teachers’ skills and willingness to renew their competence already during their teacher studies. There is also a need for policies that support teacher educators’ own renewal.

During the project entitled OpenDigi — Teachers’ communities for improving learning and digipedagogical skills, five teacher education universities, in collaboration with primary schools in their regions, created a new type of model for developing teachers’ competences based on collaborative work. The OpenDigi operating model supports the development of the skills of teacher students, teacher educators and primary teachers at different stages of their teaching careers, as well as dialogue between teacher education and primary schools.

This handbook provides support for the development of Finnish education, especially for developers of teacher education and basic education. The handbook also includes individual tools and methods for teachers’ work. The handbook describes the principles of the operating model that was developed and presents three ways to apply them in relation to 1) the development of learning-to-learn skills and regional cooperation, 2) the development of digipedagogical competence, and 3) the development of research cooperation and teaching practice.

see all

Tiivistelmä

Yhteiskunnallisen muutoksen kiihtyessä on muuttuneisiin osaamistarpeisiin reagoitava myös koulutuksessa. Uudeksi kansalaistaidoksi ja ammatillisen osaamisen ytimeksi on nousemassa kyky uudistua ja sopeutua jatkuvaan muutokseen. Suomalaisen koulutuksen laatu nojaa vahvasti akateemiseen opettajankoulutukseen. Yhteiskunnallinen kehitys haastaa opettajankoulutusta ja kouluja tukemaan entistä vahvemmin ihmisten aktiivista roolia muutoksen tekijöinä ja siihen sopeutujina. Tutkintojen suorittamisen lisäksi koulutusjärjestelmän tulee antaa parempia valmiuksia aktiiviseen oppimiseen. Tämä edellyttää uudistumista koulutuksen kaikilla tasoilla.

Koulutuksen muutos edellyttää oppilaitoksissa toimivien opettajien ammatillista uudistumista. Opettajankoulutuksella on tässä kehitystyössä merkittävä rooli paitsi täydennyskoulutuksen myös opettajien perus-koulutuksen kautta. Opettajien taitoon ja tahtoon uudistaa omaa osaamistaan tulisi kiinnittää huomiota jo opettajaopintojen aikana. Tarvitaan myös opettajankouluttajien omaa uudistumista tukevia toimintamalleja.

OpenDigi-opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -hankkeen aikana viisi opettajankoulutusyliopistoa loivat yhteistyössä alueen peruskoulujen kanssa uudentyyppisen, yhteisölliseen työskentelyyn perustuvan, mallin opettajien osaamisen kehittämiseen. OpenDigi-toimintamalli tukee opettajan uran eri vaiheissa olevien opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä sekä opettajankoulutuksen että perusasteen koulujen vuoropuhelua.

Tämä käsikirja tarjoaa tukea suomalaisen koulutuksen kehittämiseen erityisesti opettajankoulutuksen ja perusopetuksen kehittäjille. Käsikirja sisältää myös yksittäisiä työvälineitä ja menetelmiä opettajien työhön. Käsikirjassa kuvataan kehitetyn toimintamallin periaatteet ja esitellään kolme niiden soveltamistapaa liittyen 1) oppimaan oppimisen taitojen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen, 2) digipedagogisen osaamisen kehittämiseen sekä 3) tutkimusyhteistyön ja opetusharjoittelun kehittämiseen.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2694-1
Issue: 13
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2020 The Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/