University of Oulu

Iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana

Saved in:
Author: Stenman, Päivi1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
3The City of Jakobstad, The Department of Social Services and Health Care
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227016
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-09-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi tiedekunnan päärakennuksen Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A) 2. lokakuuta 2020 kello 12
Tutor: Professor Leena Turkki
Docent Satu Elo
Docent Marjo Suhonen
Reviewer: Professor Arja Häggman-Laitila
Docent Anne Konu
Opponent: Professor Clas-Håkan Nygård
Description:

Abstract

The purpose of the study was to describe elderly care staff’s experiences of job satisfaction and working environment during the implementation of kinaesthetics. Job satisfaction refers to employees’ experiences of the characteristics of the work, the functioning of the work community, and organizational justice. The working environment is defined through its physical, social and symbolic characteristics. Kinaesthetic was implemented in three geriatric wards.

The first sub study (I) described the baseline job satisfaction of elderly care staff (N = 364) in a joint social and health care collaboration area comprising four municipalities prior to the implementation of kinaesthetics. The second sub study (II) described the changes that took place during the implementation of kinaesthetics in the working environment of nursing care as perceived by nurses (N = 15). The third sub study (III) described the changes in staff job satisfaction during the implementation of kinaesthetics. The material used to compare the different time points was collected in 2012 ((N = 336), 2014 (N = 326) and 2017 (N = 370). The data in the sub studies were analysed using statistical methods and qualitative content analysis.

During the implementation of kinaesthetics the changes were manifested in the nurse’s role, nursing mission and as increased meaningfulness of nursing. Job satisfaction was at a rather good level throughout the follow-up period. The line manager was present in everyday work and their actions were perceived as fair and just. The new operational model promoted a sense of community and setting goals. A common operational model and the support received from the line manager, colleagues and the person responsible for kinaesthetics promoted staff’s commitment to the new care practice model and work in elderly care. In change management, it is important to recognise the prevalent culture in the workplace and the changing operational environment. The new care practice model must be given sufficient time to take root, and necessary resources must be allocated so that the process of change can be taken forward.

The study produced new information which can be utilised by nursing leaders both nationally and internationally in developing the rehabilitation care practice model.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata iäkkäiden hoitotyössä toimivan henkilöstön kokemuksia työtyytyväisyydestä ja toimintaympäristöstä kinestetiikan käyttöönoton aikana. Työtyytyväisyydellä tarkoitetaan työntekijöiden kokemuksia työn piirteistä, työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen oikeudenmukaisuudesta. Toimintaympäristö määritellään fyysisten, sosiaalisten ja symbolisten ominaisuuksien kautta. Kinestetiikka otettiin käyttöön kolmella geriatrisella osastolla.

Ensimmäinen osatutkimus (I) kuvasi yhden neljän kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen vanhustenhuollon henkilöstön (N = 364) työtyytyväisyyden lähtötilannetta ennen kinestetiikan käyttöönottoa. Toinen osatutkimus (II) kuvasi kinestetiikan käyttöönoton aikana tapahtuneita muutoksia hoitotyön toimintaympäristössä hoitajien (N = 15) kokemana. Kolmannessa osatutkimuksessa (III) kuvattiin, millaisia muutoksia tapahtui henkilöstön työtyytyväisyydessä kinestetiikan käyttöönoton aikana. Aikavertailun aineisto kerättiin vuosilta 2012 (N = 336), 2014 (N = 326) ja 2017 (N = 370). Osatutkimusten aineistot analysoitiin tilastollisesti ja laadullisella sisällönanalyysillä.

Kinestetiikan käyttöönoton aikana muutokset näkyivät hoitajan roolissa, hoitotyön toimintaideologiassa ja hoitotyön merkityksellisyyden lisääntymisenä. Työtyytyväisyys oli koko seuranta-ajan melko hyvällä tasolla. Lähijohtaja oli mukana arjessa ja hänen toimintansa koettiin oikeudenmukaiseksi. Uusi toimintamalli lisäsi yhteisöllisyyttä ja toiminnan tavoitteellisuutta. Yhteinen toimintamalli, lähijohtajan ja työtovereiden sekä kinestetiikasta vastavan tuki lisäsi sitoutumista uuteen toimintamalliin ja iäkkäiden hoitotyöhön. Muutosta johdettaessa on tärkeää tunnistaa työyhteisön taustalla oleva kulttuuri ja muuttuva toimintaympäristö. Uuden toimintamallin juurruttamiselle on annettava aikaa, ja se on resursoitava niin, että muutosprosessia voidaan viedä eteenpäin.

Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa, jota hoitotyön johtajat voivat hyödyntää sekä kansallisesti että kansainvälisesti kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittämistyössä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Stenman, P., Vähäkangas, P., Salo, P., Kivimäki, M., & Paasivaara, L. (2015). Henkilöstön työtyytyväisyys vanhustenhuollossa – kohti kuntoutumista edistävän hoitotyön toimintamallin käyttöönottoa. Hoitotiede, 64(1), 31–42.

  2. Stenman, P., Turkki, L., Vähäkangas, P., Hantikainen, V., & Elo, S. (2016). Kinestetiikan käyttöönottoon liittyvät muutokset vanhustenhuollossa toimivan hoitajan toimintaympäristössä. Gerontologia, 30(3), 106–116.

  3. Stenman, P., Elo, S., Vähäkangas, P., Hantikainen, V., Salo, P., & Suhonen, M. (2020). Psychosocial factors at work after the implementation of Kinaesthetics in elderly care. International Journal of Caring Sciences, 13(1), 4-14.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2701-6
ISBN Print: 978-952-62-2700-9
Issue: 1581
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 314 Health sciences
3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.