University of Oulu

Influencing academic resilience and self-regulation in students : an intervention in Mathematics

Saved in:
Author: Krzensk, Alexander1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227054
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-09-29
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence on 9 October 2020, at 9 a.m.
Tutor: Professor Sanna Järvelä
Doctor Sari Harmoinen
Reviewer: Professor Tuula Keinonen
Professor Harry Silfverberg
Opponent: Associate Professor Kalle Juuti
Description:

Abstract

An individual’s level of resilience and ability to self-regulate their learning has long been correlated with success, however the development of these skills is considered innate. In the modern high school setting, the development of these skills is impinged upon by the drive for students to complete more content. Conversely, treating student self-regulation and academic resilience as a trainable skillset has been shown to positively influence student learning. Education is currently in the midst of a digital transformation; however, uptake and usage throughout the industry remains poor. The primary issues stem from students’ digital ability and capacity to self-regulate. Ultimately, successful learning in the 21st century is limited only by the capacity to use the resources available.

This study aims to determine if the development of academic resilience and self-regulated learning skills in the classroom statistically influence students’ exam results in a positive manner. The study also aims to determine if said development in weaker students yields higher levels of influence. Finally, this study seeks to identify effective techniques and strategies, digital or otherwise.

To achieve this, student resilience and self-regulation skills were developed by dedicating regular curriculum time in a Mathematics class for entire cohorts (~200) in a single-sex independent Australian school. Over a school year, students practiced utilizing the self-regulated learning cycle while addressing individual misconceptions supported by digital feedback. Results from student Mathematics exams, four per year, were statistically compared to the control cohort results.

The results indicated that the intervention had a significant positive influence on the criteria of knowledge, but no impact on the problem-solving criteria. The positive influence increased over the multiple iterations as the specific strategies were refined. The results also indicated that weaker students saw greater levels of improvement. In conclusion, the study found that the integration of academic resilience and self-regulated learning into the Mathematics curriculum had a positive influence on student results as they were better able to take ownership of their learning. This study recommends that explicit SRL opportunities be embedded into the curriculum in order to help students leverage SRL effectively.

see all

Tiivistelmä

Yksilön resilienssin ja oppimisen itsesäätelykyvyn on pitkään ajateltu korreloivan menestyksen kanssa, mutta niitä on pidetty synnynnäisinä taitoina. Nyky-yläkoulussa ja -lukiossa näiden taitojen kehittymistä haittaa pyrkimys suurempien sisältömäärien suorittamiseen. Sitä vastoin on osoitettu, että suhtautuminen oppilaiden itsesäätelyyn ja akateemiseen resilienssiin opetettavina taitoina vaikuttaa positiivisesti heidän oppimiseensa. Tällä hetkellä opetusala on keskellä digitaalista muutosta; sen omaksuminen ja hyödyntäminen alalla on kuitenkin heikkoa. Pääasialliset ongelmat johtuvat oppilaiden digitaalisista ja itsesäätelykyvyistä. Loppujen lopuksi 21. vuosisadan menestyksekästä oppimista rajoittaa vain kyky käyttää saatavilla olevia resursseja.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää, onko akateemisen resilienssin ja oppimisen itsesäätelyn kehittämisellä luokkahuoneessa positiivista tilastollista vaikutusta oppilaiden koetuloksiin.

Tutkimuksessa kehitettiin oppilaiden resilienssiä ja itsesäätelytaitoja niille omistetussa matematiikan opetussuunnitelman osiossa, joka oli suunnattu koko ikäluokalle (noin 200) australialaisessa yhden sukupuolen yksityiskoulussa. Lukuvuoden aikana oppilaat harjoittelivat itsesäätelyn oppimissyklin hyödyntämistä ja samalla korjasivat yksilöllisiä väärinkäsityksiä digitaalisen palautteen avulla. Oppilaiden saamia tuloksia neljä kertaa vuodessa pidetyistä matematiikan kokeista verrattiin tilastollisesti kontrollikohortin tuloksiin.

Tulokset osoittivat, että interventiolla oli merkittävä positiivinen vaikutus, kun kriteerinä oli tieto, mutta ei vaikutusta ongelmanratkaisukriteereihin. Positiivinen vaikutus lisääntyi useiden kertausten aikana, kun erityisiä strategioita hiottiin. Tuloksista käy myös ilmi, että heikommin menestyvät oppilaat paransivat tuloksiaan enemmän. Yhteenvetona voidaan todeta tutkimuksen osoittavan, että akateemisen resilienssin ja oppimisen itsesäätelyn integroinnilla matematiikan opetussuunnitelmaan oli positiivinen vaikutus oppilaiden tuloksiin, koska he pystyivät paremmin ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Tutkimus suosittelee selkeiden oppimisen itsesäätelymahdollisuuksien sisällyttämistä opetussuunnitelmaan, jotta oppilaita voidaan auttaa tehokkaasti hyödyntämään oppimisen itsesäätelykykyä.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-2705-4
ISBN Print: 978-952-62-2704-7
Issue: 193
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.