University of Oulu

The development of an evidence-based practice educational intervention and its effectiveness on emergency nurses’ attitudes, knowledge, skills, self-efficacy and behavior

Saved in:
Author: Koota, Elina1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
3Medical Research Center of Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227177
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-10-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Surgical Hospital, Faltin sali (Helsinki) on 16 October 2020, at 12 noon.
Tutor: Docent Hanna-Leena Melender
Professor Maria Kääriäinen
Reviewer: Professor Tarja Suominen
Professor Tarja Kvist
Opponent: Professor Arja Häggman-Laitila
Description:

Abstract

The aim of this study was to develop an evidence-based practice (EBP) educational intervention and to evaluate its effectiveness on EBP attitudes, knowledge, skills, self-efficacy and behavior among emergency nurses.

The study consisted of two phases. In the development phase (I), a systematic review of educational interventions promoting EBP and their outcomes among emergency nurses was conducted. Based on the review, an educational intervention was developed, and it was piloted. In the evaluation phase (ІІ), the effectiveness of educational intervention on emergency nurses’ EBP attitudes, knowledge, skills, self-efficacy and behavior, and their satisfaction with education was evaluated. A randomized controlled trial (RCT) with parallel group design, with evaluations before the education, immediately after it, and 6 and 12 months after the education, was used. An experimental group (n = 40) received a multifaceted EBP education and a control group (n = 40) a self-directed EBP education. The data was collected using five questionnaires and was analyzed statistically.

The systematic review showed that the EBP educational interventions had improved emergency nurses’ EBP knowledge, skills and behavior and produced benefits to their patients. In the evaluation phase, the emergency nurses’ EBP attitudes, knowledge, skills and self-efficacy were better than average level at the baseline. There was statistically a significant difference between the experimental and control groups in EBP knowledge both immediately after the education and 6 and 12 months after the education. There were differences between the groups in EBP attitudes, skills, self-efficacy and behavior at 6 months measurement point and in EBP attitudes at 12 months measurement point. The experimental group was more satisfied with the education.

The results of the EBP education were not permanent. Thus, EBP education should be continuously available for the emergency nurses. Educational interventions using multifaceted learning strategies are recommended to promote EBP in emergency nursing.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa (NPT) edistävä koulutusinterventio ja arvioida sen vaikuttavuutta päivystyspoliklinikalla työskentelevien sairaanhoitajien asenteisiin, tietoihin, taitoihin, minäpystyvyyteen ja käytänteisiin.

Tutkimus oli kaksivaiheinen. Kehittämisvaiheessa (I) toteutettiin järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus päivystyshoitajien NPT:aa edistävistä koulutusinterventioista ja niiden tuloksellisuudesta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta kehitettiin koulutusinterventio, ja se pilotoitiin. Arviointivaiheessa (II) arvioitiin koulutusintervention vaikuttavuus päivystyspoliklinikalla työskentelevien sairaanhoitajien asenteisiin, tietoihin, taitoihin, minäpystyvyyteen ja käytänteisiin sekä arvioitiin heidän koulutustyytyväisyytensä. Tutkimusasetelmana oli satunnaistettu kontrolloitu koe rinnakkaisryhmillä. Arviointi toteutettiin ennen koulutusta, heti koulutuksen jälkeen, sekä 6 kuukautta ja 12 kuukautta koulutuksen päättymisestä. Koeryhmä (n = 40) suoritti monimuoto-opetuksena toteutetun NPT:n koulutuksen ja kontrolliryhmä (n = 40) suoritti itseohjautuvan NPT:n koulutuksen. Aineisto kerättiin viidellä mittarilla ja analysoitiin tilastollisten menetelmien avulla.

Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus osoitti, että NPT:n koulutusinterventiot olivat parantaneet päivystyshoitajien NPT:n asenteita, tietoja, taitoja ja todellista NPT:aa käytännössä sekä hyödyttäneet potilaita. Arviointivaiheen alkumittauksessa päivystyshoitajien NPT:n asenteet, minäpystyvyys, tiedot ja taidot olivat keskimääräistä parempia. Koe- ja kontrolliryhmän välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja NPT:n tiedoissa heti koulutuksen jälkeen sekä 6 ja 12 kuukautta koulutuksen päättymisestä. Eroja ryhmien välillä esiintyi NPT:n asenteissa, taidoissa, minäpystyvyydessä ja käytänteissä 6 kuukautta koulutuksen jälkeen ja asenteissa 12 kuukautta koulutuksen jälkeen. Koeryhmä oli tyytyväisempi NPT koulutukseen kuin kontrolliryhmä.

Koska NPT-koulutuksen tulokset eivät olleet pysyviä, tulisi sitä olla päivystyspoliklinikalla työskenteleville sairaanhoitajille jatkuvasti saatavilla. Monimuoto-opetuksena toteutettavia koulutusinterventioita on suositeltavaa käyttää päivystyspoliklinikalla työskentelevien sairaanhoitajien NPT:n edistämiseksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Koota, E., Kääriäinen, M., & Melender, H.-L. (2018). Educational interventions promoting evidence-based practice among emergency nurses: A systematic review. International Emergency Nursing, 41, 51–58. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2018.06.004

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Koota, E., Kääriäinen, M., Lääperi, M., & Melender, H.-L. (2020). Emergency nurses’ Evidence-Based Practice attitudes, self-efficacy, knowledge, skills and behaviors before an educational intervention – Baseline of a Randomized Controlled Trial. Collegian, 27(4), 361–369. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2019.11.002

  3. Koota, E., Kääriäinen, M., Kyngäs, H., Lääperi, M., & Melender, H.-L. (in press). Effectiveness of Evidence-based Practice (EBP) education on emergency nurses’ EBP attitudes, knowledge, self-efficacy, skills and behavior – a randomized controlled trial. Worldviews on Evidence-Based Nursing.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2717-7
ISBN Print: 978-952-62-2716-0
Issue: 1582
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.