University of Oulu

Mobility as a service for public-private partnership networks in the rural context

Saved in:
Author: Eckhardt, Jenni1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227528
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 12 November 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Doctor Aki Aapaoja
Reviewer: Associate Professor Maria Kamargianni
Doctor Kate Pangbourne
Opponent: Associate Professor Heikki Liimatainen
Description:

Abstract

The transport sector is undergoing a disruption affected by several trends, such as servitization, tightening environmental targets and digitalization. New mobility concepts are expected to contribute to low-carbon mobility and offer customer-oriented services. Mobility as a Service (MaaS) is an emerging concept that integrates multimodal transport services on a one-stop shop principle. MaaS is usually based on public transport, which is extended with additional mobility services. However, rural areas have limited public transport, and there are also other challenges related to mobility services due to long distances, sparse population and narrow flows of people and goods.

The aim of this dissertation is to find a new approach to rural mobility and demonstrate the suitability of the MaaS concept in the rural context. The study applies a qualitative research approach and a constructive research process. Data consists mainly of semi-structured interviews and stakeholder workshops, but also user surveys of pilot cases. As a result, this thesis presents a framework for MaaS in the rural context. The framework is based on public-private partnership (PPP) and comprises business ecosystem stakeholders and their roles, as well as a business model for rural MaaS. In addition, a public-private-people partnership network is presented, which introduces people as prosumers, thus both producers and consumers, offering mobility services on a sharing economy basis. Based on the pilot cases, PPP rural MaaS utilizing demand-responsive transport (DRT) and integrating various user groups has future potential. The main benefits of PPP rural MaaS are assessed to include improved efficiency and cost savings for the public sector, reduced emissions, and improved accessibility as societal impacts, and new business opportunities in rural areas as well as improved service level for users.

see all

Tiivistelmä

Liikennesektori on murroksessa, mihin vaikuttavat useat trendit, kuten palvelullistuminen, tiukentuvat ympäristötavoitteet ja digitalisaatio. Uusien liikkumiskonseptien odotetaan edistävän vähähiilistä liikkumista, ja tarjoavan käyttäjälähtöisiä palveluita. Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on nouseva konsepti, joka integroi multimodaalisia liikennepalveluita yhden luukun periaatteella. MaaS perustuu yleensä joukkoliikenteeseen, jota on laajennettu liikkumisen lisäpalveluilla. Kuitenkin maaseutualueilla julkinen liikenne on rajallista, ja siellä on myös muita liikkumispalveluihin liittyviä haasteita johtuen pitkistä etäisyyksistä, harvasta asutuksesta sekä vähäisistä henkilö- ja tavaravirroista.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on löytää uusia lähestymistapoja maaseudun liikkumiseen ja osoittaa MaaS-konseptin soveltuvuus maaseutuympäristössä. Tutkimus soveltaa laadullista lähestymistapaa, ja käyttää konstruktiivista tutkimusprosessia. Tutkimusaineisto koostu pääasiassa puolistrukturoiduista haastatteluista ja sidosryhmätyöpajoista, mutta myös kokeilujen käyttäjäkyselyistä. Tämän väitöskirjan tuloksena esitetään liikkumispalveluiden viitekehys maaseutuympäristöön. Se perustuu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen (Public-Private Partnership, PPP) ja sisältää liiketoimintaekosysteemin sidosryhmät rooleineen sekä liiketoimintamallin maaseudun liikkumispalveluille. Lisäksi väitöskirjassa esitetään julkisen ja yksityisen sektorin sekä loppukäyttäjien välinen kumppanuusverkosto (Public-Private-People Partnership, PPPP), jossa loppukäyttäjä voi lisäksi tuottaa liikkumispalveluita jakamistalouden periaatteiden mukaisesti. Kokeilujen perusteella PPP-malliin perustuvilla liikkumispalveluilla, jotka hyödyntävät kutsuohjautuvaa liikennettä ja integroivat useita käyttäjäryhmiä, on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. PPP-malliin perustuvien maaseudun liikkumispalveluiden merkittävimpien hyötyjen arvioidaan olevan parantunut tehokkuus ja kustannussäästöt julkiselle sektorille, päästövähennykset ja parantunut saavutettavuus yhteiskunnallisina vaikutuksina, uudet liiketoimintamahdollisuudet maaseutualueilla sekä parantunut palvelutaso käyttäjille.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Eckhardt, J., Aapaoja, A., Nykänen, L., Sochor, J., Karlsson, M., & König, D. (2018). The European Roadmap 2025 for Mobility as a Service. 7th Transport Research Arena, TRA 2018, Vienna, Austria.

  2. Eckhardt, J., Nykänen, L., Aapaoja, A., & Niemi, P. (2018). MaaS in rural areas - case Finland. Research in Transportation Business & Management, 27, 75–83. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.09.005

  3. Eckhardt, J., Aapaoja, A., & Haapasalo, H. (2020). Public-Private-People Partnership Networks and Stakeholder Roles Within MaaS Ecosystems. In Implications of Mobility as a Service (MaaS) in Urban and Rural Environments (pp. 21–50). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1614-0.ch002

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Eckhardt, J., Aapaoja, A., Nykänen, L., & Sochor, J. (2017). Mobility as a Service business and operator models. In Proceedings of the 12th ITS European Congress.

  5. Aapaoja, A., Eckhardt, J., Nykänen, L., & Sochor, J. (2017). MaaS service combinations for different geographical areas. 24th World Congress on Intelligent Transportation Systems, Montreal, Canada.

  6. Eckhardt, J., Lauhkonen, A., & Aapaoja, A. (2020). Impact assessment of rural PPP MaaS pilots. European Transport Research Review, 12(1). https://doi.org/10.1186/s12544-020-00443-5

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2752-8
ISBN Print: 978-952-62-2751-1
Issue: 764
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
PPP
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.