University of Oulu

Persuasive user experiences in behaviour change support systems : avoiding bottlenecks along the way to full potential of persuasive technology

Saved in:
Author: Tikka, Piiastiina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227603
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 13 November 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Oinas-Kukkonen
Reviewer: Professor Raian Ali
Associate Professor Jaap Ham
Opponent: Associate Professor Anna Spagnolli
Description:

Abstract

Behaviour Change Support Systems, an area of persuasive technology, aim at creating behaviour change in a broad range of domains in everyday life from better health to more eco-friendly lifestyles without using coercion or a hidden agenda. Research and development in this field has learned to use knowledge of human behaviour, user experience and interaction design methods to better systems designed for behaviour change — yet attrition rates can be high, and the effectiveness of these systems could be better.

The present dissertation comprises five studies into identifying and understanding potential pitfalls and bottlenecks where persuasive systems may fall short of their full potential. The perspectives discussed consider social factors (study II), person specific factors (studies I, II, IV and V) and system factors (interaction design) (studies III and V), and how they contribute to user experiences that support behaviour change. These studies employ both quantitative and qualitative methods, aiming at revealing perspectives on design necessities that would help advance the effectiveness and user experience of persuasive systems.

The findings add to the general scientific knowledge base in the field of persuasive technology through new insights. Key findings involve a) the effect of context and social roles on individuals’ information processing (study II), b) the role of self-image in how persuasive messages are received and how persuasive systems are involved in the construction and maintenance of an individual’s self-concept (studies IV and V), c) how information processing styles manifest in persuasive message handling (study II) and how persuasive message delivery strategy can affect the fluency of message intake (study I), and d) how system and user experience design play an important role in ensuring effective and unobstructed message delivery (studies III and V).

Overall, the dissertation forms an empirically studied picture of how distractions, interruptions and user experience design/implementation can create bottlenecks in the fluency of delivering persuasive messages to a system user. The studies also illustrate the potential of utilising knowledge regarding self-image and supporting self-image construction as means of adding fluidity to persuasive message acceptance and adding to understanding the importance of personal relevance.

see all

Tiivistelmä

Käyttäytymisen muutoksen tukijärjestelmillä voidaan avustaa oman käyttäytymisen muuttamista useilla arkielämän osa-alueilla aina terveyskäyttäytymisestä ekologisempiin elämäntapoihin. Alan tutkimus ja tuotekehitys hyödyntävät käyttäytymistieteitä, käyttäjäkokemustutkimusta sekä käyttöliittymäsuunnittelun menetelmiä, mutta silti käyttäjät usein luopuvat tällaisten tietojärjestelmien käytöstä kovin nopeasti. Myös järjestelmien toimivuudessa on vielä parantamisen varaa.

Väitöskirja koostuu viidestä tutkimuksesta, joissa tunnistetaan ja pyritään selittämään käyttäytymisen muutoksen tukijärjestelmien pullonkauloja ja ongelmakohtia. Työssä käsitellään sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä tekijöitä (tutkimus II), käyttäjäkohtaisia tekijöitä (tutkimukset I, II, IV ja V) ja järjestelmätekijöitä (tutkimukset III ja V) sekä sitä miten nämä vaikuttavat käyttäytymisen muutosta tukevaan käyttäjäkokemukseen. Tutkimuksissa on käytetty sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Tavoitteena on löytää sellaisia tärkeitä järjestelmäsuunnittelun piirteitä, joiden avulla tietojärjestelmien vaikuttavuutta sekä käyttäjäkokemusta voidaan parantaa.

Löydökset lisäävät sekä vaikuttavan teknologian tutkimuksen ja suunnittelun erikoisosaamista että laajemman yleisön ymmärrystä aiheesta. Keskeiset löydökset liittyvät a) kontekstin ja sosiaalisten roolien vaikutukseen yksilöiden tiedon prosessoinnissa (tutkimus II), b) minäkuvan rooliin vaikuttavien viestien käsittelyssä ja siihen, miten vaikuttavat järjestelmät ovat mukana yksilön minäkuvan rakentumisessa ja ylläpidossa (tutkimukset IV ja V), c) miten yksilön tiedon prosessoinnin tyylit näkyvät vaikuttavien viestien vastaanottamisessa (tutkimus II) ja miten vaikuttavan viestin välitysstrategia voi vaikuttaa viestin vastaanottamisen sujuvuuteen (tutkimus I), sekä d) millaisessa asemassa tietojärjestelmät ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu ovat silloin kun pyritään mahdollisimman sujuvaan viestinvälitykseen (tutkimukset III ja V).

Kokonaisuutena väitöskirja tarjoaa empiirisesti tutkitun kuvan siitä, millaisia pullonkauloja häiriötekijät ja käyttökokemuksen puutteellinen suunnittelu ja toteutus voivat saada aikaan vaikuttavan viestin välityksessä. Tutkimukset osoittavat myös yksilön minäkuvan hyödyntämisen ja minäkuvan rakentumisen tukemisen potentiaalin silloin kun pyritään henkilökohtaisen relevanssin parempaan hyödyntämiseen ja etsitään keinoja sujuvoittaa vaikuttavan viestin vastaanottamista.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Tikka, P., Laitinen, M., Manninen, I., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Gamifying a BCSS: rehearsal and reflection in reinforcing a health message response. Behaviour & Information Technology, 39(11), 1192–1203. https://doi.org/10.1080/0144929x.2019.1656778

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Tikka, P., & Oinas-Kukkonen, H. (2017). Contributing or receiving-the role of social interaction styles in persuasion over a social networking platform. Personal and Ubiquitous Computing, 21(4), 705–721. https://doi.org/10.1007/s00779-017-1027-z

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Tikka, P., & Oinas-Kukkonen, H. (2016). RightOnTime: The Role of Timing and Unobtrusiveness in Behavior Change Support Systems. Lecture Notes in Computer Science 9638. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31510-2_28

 4. Tikka, P., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Tailoring persuasive technology: A systematic review of literature of self-schema theory and transformative learning theory in persuasive technology context. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(3). https://doi.org/10.5817/cp2019-3-6

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Tikka, P., & Oinas-Kukkonen, H. (2020). Relevance of persuasive technology: a critical incident study of experiences with Behavior Change Support Systems. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2760-3
ISBN Print: 978-952-62-2759-7
Issue: 751
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.