University of Oulu

Sustainability assessment tool for the design of new chemical processes

Saved in:
Author: Saavalainen, Paula1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227719
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP-Pohjola auditorium (L6), Linnanmaa, on 27 November 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Eva Pongrácz
Professor Riitta L. Keiski
Reviewer: Professor Julie Zimmerman
Professor Risto Soukka
Opponent: Professor Tapio Salmi
Description:

Abstract

The main contribution of this research is a sustainability assessment tool, developed to foster the sustainability of chemical processes already in their design phases. There are several sustainability assessment tools that are used to assess products and their manufacturing processes; however, there is a gap and a lack of tools to be used at the early design phase of chemical production processes. This work reviews a set of indicators to assess chemical processes during their design phase to enhance sustainability. The 12 Principles of Green Chemistry were selected as a baseline when proposing the sustainability indicators. Sustainability assessment in this context covered the following dimensions: environmental, social including safety, economic and health. For the assessment of chemical hazards, the latest European chemicals regulations and classification databases were used as a baseline. The developed Sustainability Assessment Tool is an Excel spreadsheet and is based on a design for sustainability checklist with more than 200 questions. With multiple-choice answers, the sustainability score is based on the severity of impacts. Using the tool as a guideline in the early stages of designing a chemical process provides a competitive advantage, as it offers guidance in the critical target areas of process design. Further development needs are also highlighted in this research. The developed sustainability assessment tool can also guide chemists and chemical engineers in the piloting and manufacturing stages. Finally, this tool can be used for educational purposes as well as for enhancing sustainability knowledge during process design projects in all their design stages.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen päätuloksena on kestävyyden arviointityökalu, joka on kehitetty edistämään kestävän kehityksen periaatteita noudattavien kemiallisten prosessien suunnittelua. Tuotteiden ja niiden valmistusprosessien arvioimiseksi on olemassa useita kestävyyden arviointimenetelmiä, mutta varhaisessa suunnitteluvaiheessa olevien kemiallisten tuotantoprosessien suunnitteluun ei ole kehitetty kattavia arviointimenetelmiä. Tässä työssä tarkastellaan indikaattoreita, joilla kemiallisia prosesseja voidaan arvioida suunnitteluvaiheessa niiden kestävyyden parantamiseksi. Vihreän kemian 12 periaatetta valittiin lähtökohdaksi kestävyysindikaattoreita kehitettäessä. Kestävyyden arviointi kattoi seuraavat ulottuvuudet: ympäristöllinen, sosiaalinen, mukaan lukien turvallisuus, taloudellinen ja terveyteen liittyvä kestävyys. Kemiallisten riskien arvioinnissa perustana käytettiin viimeisimpiä Euroopan kemikaalimääräyksiä sekä vaaraluokitukselle olemassa olevaa tietokantaa. Kehitetty kestävän kehityksen arviointimenetelmä on Excel-pohjainen ja perustuu yli 200 kysymystä sisältävään kestävyyden suunnittelun tarkistuslistaan. Monivalintakysymyksillä tapahtuva kestävyyden arvottaminen perustuu vaikutusten vakavuuteen. Arviointityökalun käyttö kemiallisten prosessien suunnittelun alkuvaiheessa tarjoaa kilpailuetua, koska se ohjaa prosessisuunnittelua kestävyyden kriittisillä osa-alueilla. Tutkimuksessa ehdotetaan myös lisätutkimustarpeita. Kehitetty kestävyyden arviointityökalu opastaa kemistejä ja kemian tekniikan insinöörejä myös pilotointi- ja valmistusvaiheen prosessisuunnittelussa. Kehitettyä kestävän kehityksen arviointityökalua voidaan käyttää sekä koulutustarkoituksiin että parantamaan kestävän kehityksen periaatteita koskevaa tietämystä prosessisuunnittelun kaikissa vaiheissa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2771-9
ISBN Print: 978-952-62-2770-2
Issue: 767
Subjects: