University of Oulu

Secure edge services for future smart environments

Saved in:
Author: Kumar, Tanesh1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Communications Engineering, CWC - Networks and Systems (CWC-NS)
3Centre for Wireless Communications
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 13.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526227986
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-12-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 16 December 2020, at 12 noon
Tutor: Associate Professor Mika Ylianttila
Assistant Professor Erkki Harjula
Reviewer: Professor Timo T. Hämäläinen
Associate Professor Karl Anderson
Opponent: Professor Pekka Toivanen
Description:

Abstract

The recent developments in communications technologies, such as Internet of Things (IoT) and 5G together with various enabling technologies, will lead us to the next major transition in terms of accessing digital services. For example, one of such transition is the availability of gadget-free services for the users from nearby smart environment and can be termed as ‘gadget-free hyperconnected world’. Similarly, Industry 4.0 is another major digital transformation that ensures the intelligence, digitization and automation in the various industrial applications. Such smart environment applications set strict requirements in terms of low-latency along with scalability, security and privacy. The edge computing is required if low-latency requirements exist, in order to avoid latency overhead from routing to a centralized (cloud) server. For the success of this vision, it is highly important to place suitable and strong security solutions in the edge-based smart environment to ensure the overall security.

This thesis contributes to two different use cases from the context of smart environment, i) smart healthcare environment, ii) smart home construction and proposes novel contributions to improvement of security for edge based smart IoT applications. Firstly, biometrics-based anonymous and lightweight authentication schemes were developed for the single and multiple gadget-free users in smart IoT healthcare environment. The compliance of the security schemes is proven through performance evaluations and by analysing the security properties. Second, a conceptual security mechanism was formulated for three-tier IoT edge architectures to ensure secure smart node bootstrapping and user’s service accessibility mechanisms. The performance evaluation of the proposed IoT edge architecture is evaluated to assess the feasibility of the system. Finally, edge computing and blockchain integrated IIoT framework ‘BlockEdge’ is proposed for the smart home construction use case. The feasibility of the approach is verified by evaluating the performance and resource-efficiency of BlockEdge in terms of latency, power consumption and network load. Furthermore, this thesis also investigates the potential security requirements, challenges and their solutions for the BlockEdge based IIoT framework.

see all

Tiivistelmä

Viestintäteknologian viimeaikainen kehitys mm. esineiden internetin (IoT, Internet of Things) ja 5G teknologioiden alueella on johtamassa seuraavaan keskeiseen siirtymävaiheeseen digitaalisten palvelujen käytön kannalta. Esimerkkinä tästä on päätelaitteettomien (gadget free) palvelujen saatavuus älykkäissä ympäristöissä, jota voidaan myös kutsua päätelaitevapaaksi verkostoituneeksi ympäristöksi. Industry 4.0 on puolestaan toinen merkittävä muutosprosessi, jota toteutetaan lisätyn älykkyyden, digitalisoinnin ja automaation erilaisten teollisten sovellusten edesauttamana. Tällaiset älykkäiden ympäristöjen sovellukset edellyttävät matalaa viivettä, suurta skaalautuvuutta, tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa. Reunalaskentaa tarvitaan mm. matalan viiveen vaatimusten täyttämiseen, mm. välttämällä tarpeetonta reititystä keskitettyihin (pilvi)palvelimiin. Tämän vision onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää sijoittaa sopivia ja vahvoja tietoturvaratkaisuja reunalaskentapohjaiseen älykkääseen ympäristöön kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi.

Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu kahta erilaista älykkäisiin ympäristöihin sijoittuvaa käyttötapausta i) älykästä terveydenhuoltoympäristöä ja ii) älykästä rakentamista, ja ehdotetaan miten reunapohjaisten älykkäiden IoT-sovellusten tietoturvaa voidaan parantaa tällaisissa ympäristöissä. Ensiksi työssä kehitettiin biometriikkaan perustuvat anonyymit ja kevyet todennusjärjestelmät yhden ja usean päätelaitevapaan käyttäjän tarpeisiin älykkäiden IoT terveydenhuoltopalvelujen mahdollistamiseksi. Tietoturvaratkaisujen soveltuvuus on todennettu arvioimalla turvallisuusominaisuuksia ja järjestelmän suorituskykyä. Toiseksi, työssä on kehitetty tietoturvamekanismi kolmitasoineen IoT reunalaskenta-arkkitehtuuriin, jolla voidaan mahdollistaa käyttäjän turvallinen liittyminen palveluihin. Ehdotetun IoT reunalaskenta-arkkitehtuurin suorituskykyä mitattiin järjestelmän käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.

Lopuksi reunalaskenta ja lohkoketjut on integroitu työssä esitettyyn ”BlockEdge”-konseptiin teollisen internetin (IIoT) viitekehyksessä, jota voidaan hyödyntää mm. älykkään rakentamisen palvelujen rakentamisessa. Työssä arvioidaan ratkaisun käyttökelpoisuutta suorituskyvyn ja resurssitehokkuuden, viiveiden, energiakulutuksen sekä verkkoliikenteen suhteen. Lisäksi työssä arvioidaan kyseisten ratkaisujen tietoturvavaatimuksia, haasteita ja niiden ratkaisuja.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Kumar, T., Braeken, A., Liyanage, M., & Ylianttila, M. (2017). Identity privacy preserving biometric based authentication scheme for Naked healthcare environment. ICC 2017 - 2017 IEEE International Conference on Communications. https://doi.org/10.1109/icc.2017.7996966

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Kumar, T., Braeken, A., Jurcut, A. D., Liyanage, M., & Ylianttila, M. (2019). AGE: authentication in gadget-free healthcare environments. Information Technology and Management, 21(2), 95–114. https://doi.org/10.1007/s10799-019-00306-z

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Kumar, T., Porambage, P., Ahmad, I., Liyanage, M., Harjula, E., & Ylianttila, M. (2018). Securing Gadget-Free Digital Services. Computer, 51(11), 66–77. https://doi.org/10.1109/mc.2018.2876017

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Ejaz, M., Kumar, T., Ylianttila, M., & Harjula, E. (2020, March). Performance and Efficiency Optimization of Multi-layer IoT Edge Architecture. 2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT). https://doi.org/10.1109/6gsummit49458.2020.9083896

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Kumar, T., Harjula, E., Ejaz, M., Manzoor, A., Porambage, P., Ahmad, I., … Ylianttila, M. (2020). BlockEdge: Blockchain-Edge Framework for Industrial IoT Networks. IEEE Access, 8, 154166–154185. https://doi.org/10.1109/access.2020.3017891

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Kumar, T., Braeken, A., Ramani, V., Ahmad, I., Harjula, E., & Ylianttila, M. (2019). SEC-BlockEdge: Security Threats in Blockchain-Edge based Industrial IoT Networks. 2019 11th International Workshop on Resilient Networks Design and Modeling (RNDM). https://doi.org/10.1109/rndm48015.2019.8949107

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2798-6
ISBN Print: 978-952-62-2797-9
Issue: 773
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.