University of Oulu

Towards just pre-primary education in rural Namibia

Saved in:
Author: Matengu, Marika1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228006
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2020
Publish Date: 2020-11-27
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 9 December 2020, at 12 noon
Tutor: Professor Riitta-Liisa Korkeamäki
Professor Ailie Cleghorn
Reviewer: Professor Eeva Hujala
Associate Professor Tiina Kontinen
Opponent: Professor Corinne Meier
Description:

Abstract

This study examines pre-primary education in socioculturally diverse rural African contexts from the perspective of justice. The aim is to study what kind of pre-primary education would be meaningful especially in educationally marginalized rural Namibian contexts. The researcher asks what kinds of characteristics constitute meaningful pre-primary education in marginalized contexts?

This study approaches the multilayered phenomenon of educational marginalization from a systemic point of view, utilizing sociocultural theories and a qualitative case study to explore pre-primary learners’ educational challenges and opportunities. Interviews and group discussions included policy actors, teachers, and parents. In addition, data collection in three educationally marginalized communities included group discussions, photographs, video recordings, field notes, and documents.

The findings exemplify educational marginalization as a multilayered, socially and culturally constructed and subjectively experienced phenomenon. The findings open three perspectives on meaningful pre-primary education in marginalized contexts. First, the study emphasizes the familiarity, acknowledgement and inclusion of sociocultural conditions as the basis for educational policy planning and implementation. Second, the study emphasizes the significance of parents’ participation in the development of just pre-primary education models and practices. Parents consider education that prepares children for the modern world and to transition flexibly between traditional communities and modern society, meaningful because of their school and life experiences. The third perspective emphasizes that the realization of meaningful and just pre-primary education requires political, institutional, and individual purpose and will. The model this study presents to enhance this process may be helpful for those that want to pursue the goal of quality pre-primary education in marginalized contexts.

see all

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tarkastellaan esiopetusta Afrikan sosiokulttuurisesti monimuotoisissa maaseutukonteksteissa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia, millainen esiopetus olisi merkityksellistä erityisesti Namibian opetuksellisesti syrjäytyneissä maaseutukonteksteissa. Tutkimuksessa kysytään, mikä on ominaista merkitykselliselle esiopetukselle marginaalisissa konteksteissa.

Tutkimuksessa lähestytään opetuksellisen syrjäytymisen monitasoista ilmiötä järjestelmien näkökulmasta soveltamalla sosiokulttuurisia teorioita ja laadullista tapaustutkimusta esikoululaisten opetuksellisten haasteiden ja mahdollisuuksien tutkimukseen. Haastatteluihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistui koulutuspoliittisia toimijoita, opettajia ja vanhempia. Lisäksi aineistoa kerättiin kolmesta opetuksellisesti syrjäytyneestä yhteisöstä ryhmäkeskusteluilla, valokuvilla, videoilla, muistiinpanoin sekä asiakirjoja tutkimalla. Tutkimusaineisto analysoitiin temaattisesti käyttäen sekä induktiivista että deduktiivista analyysiä.

Tulokset ilmensivät opetuksellista syrjäytymistä monitahoisena, sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvana sekä yksilöllisesti koettuna ilmiönä. Tulokset avaavat kolme näkökulmaa merkityksellisestä esiopetuksesta marginaalisissa konteksteissa. Ensiksi tutkimus korostaa sosiokulttuuristen olosuhteiden tuntemusta ja tunnustamista sekä huomioimista koulutuspolitiikan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Toiseksi tutkimus korostaa vanhempien osallisuuden merkitystä oikeudenmukaisempien esiopetusmallien- ja käytäntöjen kehittämisessä. Opetus, joka valmistaa lapsia moderniin maailmaan sekä joustavaan liikkumiseen perinteisten yhteisöjen ja modernin yhteiskunnan välillä, näyttäytyy merkityksellisenä vanhemmille heidän koulu- ja elämänkokemuksiensa johdosta. Kolmas näkökulma painottaa poliittista, institutionaalista ja yksilön tavoitteellisuutta ja tahtotilaa merkityksellisemmän ja oikeudenmukaisemman esiopetuksen aikaansaamisessa. Tässä tutkimuksessa kuvatun mallin toivotaan olevan avuksi niille, joiden tavoitteena on laadukas esiopetus syrjäytyneissä konteksteissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Matengu, M., Korkeamäki, R.-L., & Cleghorn, A. (2019). Conceptualizing meaningful education: The voices of indigenous parents of young children. Learning, Culture and Social Interaction, 22, 100242. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.05.007

  2. Matengu, M., Cleghorn, A., & Korkeamäki, R.-L. (2018). Keeping the national standard? Contextual dilemmas of educational marginalization in Namibia. International Journal of Educational Development, 62, 128–135. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.10.024

  3. Matengu, M. (2018). Learning in the most marginalized contexts: Namibian teachers’ folk pedagogy in pre and lower primary classrooms. Journal for Studies in Humanities and Social Sciences, 7(2), 121–139.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-2800-6
ISBN Print: 978-952-62-2799-3
Issue: 197
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.