University of Oulu

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, paino ja fyysinen aktiivisuus : nuoret miehet ja ylipainoiset työikäiset

Saved in:
Author: Nurkkala, Marjukka1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
3Oulu Deaconess Institution Foundation sr
4Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228136
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-01-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Wegelius-salissa (ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 16) 15. tammikuuta 2021 kello 12
Tutor: Professor Raija Korpelainen
Doctor Marja Vanhala
Doctor Anna-Maria Teeriniemi
Reviewer: Docent Anu Raevuori
Docent Rasmus Isomaa
Opponent: Professor Anna Keski-Rahkonen
Description:

Abstract

Disordered eating behavior (DEB) is associated with psychological distress. It increases the risk of weight gain and complicates weight loss and maintenance. Disordered eating behavior may be under-recognized in young men and in treating obesity. This study aimed to increase knowledge of DEB and its associations with weight and physical activity in young men. Moreover, it aimed to clarify the effects of intensive lifestyle intervention on eating behavior traits and weight in adults.

Population-based data on young men (n = 2,491) was collected from the Finnish Defence Forces’ call-ups in 2010, 2011, and 2013 in the Oulu area, Finland. Behaviors related to disordered eating, weight, and exercise were investigated using a questionnaire. Anthropometric and physical fitness measurements and medical examinations were performed. A second dataset was obtained from 120 working-age adults (BMI > 30) who participated in intensive lifestyle intervention. Questions related to eating behavior traits were asked at the beginning of the study and thrice during a three-year intervention. Heights and weights were measured.

Disordered eating behavior occurred in 11.1% of young men and was more common among overweight men. General symptoms of DEB and compulsive desire to lose weight occurred more frequently in overweight young men, while bulimic behavior occurred with all weights. Four DEB profiles were recognized: compulsive thinking of dieting, eating in secret, being concerned about eating control, and mild disordered eating. Disordered eating behavior was associated with less physical activity, higher sedentary leisure time, and especially body-related motives to exercise.

Among working-aged people, binge eating occurred in one in four women but was rare in men. During the intensive lifestyle intervention, impulsive eating decreased and emotional eating was lower at the end of the intervention among those who lost and maintained at least 5% of their weight. Cognitive restraint of eating was not associated with maintaining weight loss.

These results indicate that DEB is common among overweight young men. It is also associated with other harmful health behaviors in young men and should be considered harmful, especially in treating obesity. New methods are required to recognize DEB in men.

see all

Tiivistelmä

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin sekä altistaa painonnousulle ja vaikeuttaa laihtumista ja painonhallintaa. Nuorilla miehillä ja etenkin lihavuuden hoidossa syömishäiriöoireet voivat jäädä huomioimatta. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli lisätä tietoa nuorten miesten häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä ja sen yhteydestä painoon ja liikuntakäyttäytymiseen. Tavoitteena oli myös selvittää tehostetun elintapaohjauksen vaikutusta työikäisten syömiskäyttäytymispiirteisiin ja painon muutokseen.

Nuorten miesten väestöpohjainen aineisto (n = 2491) kerättiin Oulun alueen kutsunnoissa vuosina 2010, 2011 ja 2013. Miesten syömis-, paino- ja liikuntakäyttäytymistä kartoitettiin kyselyllä ja heille tehtiin antropometrian ja fyysisen kunnon mittaukset sekä terveystarkastus. Toinen aineisto koostui elintapaohjausinterventioon osallistuneista 120 työikäisestä (BMI > 30). Tutkittavat täyttivät tutkimuksen alussa ja kolmevuotisen intervention eri vaiheissa kyselyn, jolla selvitettiin heidän syömiskäyttäytymistään. Heidän pituutensa ja painonsa mitattiin.

Häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi 11,1 prosentilla nuorista miehistä, ja se oli yleisempää ylipainoisilla. Yleisiä syömishäiriöoireita ja pakonomaista laihtumisen halua esiintyi enemmän ylipainoisilla, kun taas ahmimisen oireita esiintyi kaiken painoisilla. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä syömishäiriöoireilun profiilia: laihtumista tavoittelevat, salaa ahmivat, syömisen hallinnastaan huolestuneet ja lievästi syömisellään oireilevat. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen, runsaampaan istumiseen ja etenkin kehokeskeisiin liikkumismotiiveihin.

Työikäisten aineistossa joka neljännellä naisella esiintyi ahmimista, miehillä ei juurikaan. Elintapaohjauksen myötä pysyvästi vähintään viisi prosenttia laihtuneilla impulsiivinen syöminen väheni ja tunnesyöminen oli intervention lopussa vähäisempää kuin heillä, joiden paino ei laskenut pysyvästi. Syömisen tietoinen rajoittaminen ei ollut yhteydessä painonhallintaan.

Tämä tutkimus osoitti, että syömishäiriöoireilu on yleisempää ylipainoisilla nuorilla miehillä ja siihen liittyy muita terveydelle haitallisia tekijöitä. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen tulisi huomioida itsessään ja erityisesti lihavuuden hoidossa. Miesten syömishäiriöoireilun arvioimiseen tarvitaan uusia menetelmiä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Nurkkala, M., Korpelainen, R., Teeriniemi, A.-M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., & Vanhala, M. (2017). Kutsuntaikäisten poikien syömishäiriöoireilu – väestöpohjainen MOPO-tutkimus. Duodecim, 133(1), 68-76.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Nurkkala, M., Vanhala, M., Teeriniemi, A.-M., Ikäheimo, T. M., Koivumaa-Honkanen, H., Bloigu, R., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Mäntysaari, M., & Korpelainen, R. (2020). Male adolescent disordered eating behavior profiles based on the drive for thinness and bulimia (Eating Disorder Inventory) and SCOFF questionnaires. Manuscript in preparation.

  3. Nurkkala, M., Keränen, A.-M., Koivumaa-Honkanen, H., Ikäheimo, T. M., Ahola, R., Pyky, R., Mäntysaari, M., & Korpelainen, R. (2016). Disordered eating behavior, health and motives to exercise in young men: cross-sectional population-based MOPO study. BMC Public Health, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12889-016-3162-2

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Nurkkala, M., Kaikkonen, K., Vanhala, M. L., Karhunen, L., Keränen, A.-M., & Korpelainen, R. (2015). Lifestyle intervention has a beneficial effect on eating behavior and long-term weight loss in obese adults. Eating Behaviors, 18, 179–185. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.05.009

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2813-6
ISBN Print: 978-952-62-2812-9
Issue: 1596
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.