University of Oulu

Sudden cardiac death, cardiac mortality, and morbidity in women : electrocardiographic risk markers

Saved in:
Author: Haukilahti, Anette1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228280
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-02-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 10 of Oulu University Hospital, on Linnanmaa, on 12 February 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Heikki Huikuri
Doctor Tuomas Kenttä
Reviewer: Docent Riikka Lautamäki
Docent Satu Suihko
Opponent: Professor Katriina Aalto-Setälä
Description:

Abstract

Cardiovascular disease is the leading cause of death in both genders worldwide, and coronary artery disease (CAD) is the most common cause of cardiovascular death. Often the first manifestation of CAD, especially in women, is sudden cardiac death (SCD). Studies concerning gender difference in electrocardiographic (ECG) risk markers for adverse cardiac outcomes are scarce. The aim of this thesis was to study ECG risk markers in women with different risk profiles.

In Study I, causes of death, autopsy findings, and ECG risk markers were studied in consecutive series of 5,869 SCD victims who underwent medicolegal autopsy. Non-ischemic SCD was more common in women, and especially the role of primary myocardial fibrosis as a cause of death was pronounced. Women were more likely to lack prior ECG abnormalities. Only the prevalence of ECG left ventricular hypertrophy (LVH) was higher in female SCD victims than in their male counterparts.

In Study II, gender differences in the prevalence and prognostic value of QRS fragmentation (fQRS) were studied in 10,264 middle-aged subjects with and without known cardiac disease, in 1,900 CAD patients with and without previous myocardial infarction, and in 1,101 autopsy verified SCD victims. The prevalence of fQRS was considerably lower in women than in men in each population, and fQRS had prognostic value for adverse cardiac event only in male subjects with known cardiac disease.

In Study III, gender differences in ECG risk markers for heart failure hospitalization were studied in 10,864 middle-aged subjects. Only ECG LVH predicted future heart failure hospitalization in women, but not in men.

In Study IV, gender differences in the prevalence and prognostic value of different ECG markers for cardiac death were studied in three large samples of Finnish middle-aged general population containing a total of 20,310 subjects. The prevalence of all endpoints was considerably higher in men than in women. Women had more often normal electrocardiogram compared to men. ECG LVH was the only ECG variable which had a greater prognostic value for cardiac death in women than in men. Inferolateral T wave inversions, prolonged QRS duration and inferolateral early repolarization increased the risk of cardiac death only in men. Overall, the results of this thesis contribute to a growing understanding of the different ECG risk profiles of men and women.

see all

Tiivistelmä

Sekä miehillä että naisilla sydän- ja verisuonisairaudet ovat maailmanlaajuisesti yleisin kuolinsyy, joista sepelvaltimotaudin osuus kuolemaan johtavana sairautena on suurin. Erityisesti naisilla sydänperäinen äkkikuolema on usein sepelvaltimotaudin ensimmäinen ilmentymä. Tutkimuksia sukupuolieroista 12-kytkentäisen sydänfilmin (EKG) riskitekijöissä on tehty vähän. Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena oli tutkia EKG-riskimarkkereita erilaisen riskiprofiilin omaavilla naisilla.

Tutkimuksessa I analysoitiin 5 869 sydänperäisen äkkikuoleman uhrin kuolinsyy ja ruumiinavauslöydökset sekä 1 101 uhrin EKG. Ei-iskeeminen äkkikuolema oli tyypillisempi naisilla, joilla kuolinsyynä korostui erityisesti primaari sydänlihaksen fibroosi. Naisten EKG oli miehiä useammin tulkittavissa normaaliksi, ja ainoastaan vasemman kammion hypertrofia (LVH) oli tyypillisempi löydös äkkikuolleilla naisilla kuin miehillä.

Tutkimuksessa II tarkasteltiin sukupuolieroja QRS-kompleksin fragmentoitumisen (fQRS) esiintyvyydessä ja ennustavuudessa 10 264 keski-ikäisellä terveellä ja sydänsairaalla suomalaisella, 1 900 sepelvaltimotautipotilaalla sekä 1 101 ruumiinavatulla sydänperäisen äkkikuoleman uhrilla. fQRS:n esiintyvyys oli jokaisessa populaatiossa korkeampi miehillä, ja ennusteellista merkitystä epäsuotuisalle sydäntapahtumalle havaittiin ainoastaan miehillä, joilla oli tiedossa oleva sydänsairaus.

Tutkimuksessa III tutkittiin sukupuolieroja EKG-muuttujien ennustavuudessa sydämen vajaatoiminnan sairaalahoitojaksoille 10 864 keski-ikäisellä suomalaisella tutkittavalla. Ainoastaan LVH ennusti tulevaa sydämen vajaatoiminnan sairaalajaksoa naisilla, mutta ei miehillä.

Tutkimus IV käsitteli sukupuolieroja EKG-muuttujien ennustearvossa sydänkuolemalle kolmessa suuressa suomalaisessa keski-ikäistä perusväestöä kuvaavassa aineistossa, jotka yhdessä sisältävät 20 310 tutkittavaa. Kaikki päätetapahtumat olivat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Naisilla EKG oli miehiä useammin normaali. Ainoastaan LVH:lla oli tulevan sydänkuoleman kannalta suurempi ennustemerkitys naisilla kuin miehillä. Inferolateraaliset T-aallon inversiot, pidentynyt QRS-kesto ja inferolateraalinen varhainen repolarisaatio nostivat sen sijaan sydänkuoleman riskiä vain miehillä. Kokonaisuudessaan tämän väitöstutkimuksen tulokset lisäävät osaltaan tietämystä naisten ja miesten erilaisesta EKG-riskiprofiilista sydäntapahtumille.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Haukilahti, M. A. E., Holmström, L., Vähätalo, J., Kenttä, T., Tikkanen, J., Pakanen, L., Kortelainen, M.-L., Perkiömäki, J., Huikuri, H., Myerburg, R. J., & Junttila, M. J. (2019). Sudden Cardiac Death in Women. Circulation, 139(8), 1012–1021. https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.037702

  2. Haukilahti, M. A. E., Holmström, L., Vähätalo, J., Tikkanen, J. T., Terho, H. K., Kiviniemi, A. M., Lepojärvi, E. S., Tulppo, M., Perkiömäki, J. S., Ukkola, O. H., Anttonen, O., Aro, A. L., Kerola, T., Rissanen, H., Knekt, P., Junttila, M. J., Huikuri, H. V., & Kenttä, T. V. (2020). Gender differences in prevalence and prognostic value of fragmented QRS complex. Journal of Electrocardiology, 61, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2020.05.010

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Haukilahti, M. A. E., Kenttä, T. V., Tikkanen, J. T., Anttonen, O., Aro, A. L., Kerola, T., Rissanen, H., Knekt, P., Junttila, M. J., & Huikuri, H. V. (2020). Electrocardiographic Risk Markers for Heart Failure in Women Versus Men. The American Journal of Cardiology, 130, 70–77. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.06.018

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Haukilahti, M. A. E., Kenttä, T. V., Tikkanen, J. T., Anttonen, O., Aro, A. L., Kerola, T., Eranti, A., Holkeri, A., Rissanen, H., Heliövaara, M., Knekt, P., Junttila, M. J., & Huikuri, H. V. (2021). Electrocardiographic Risk Markers of Cardiac Death: Gender Differences in the General Population. Frontiers in Physiology, 11. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.578059

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2828-0
ISBN Print: 978-952-62-2827-3
Issue: 1600
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
EKG
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.