University of Oulu

Several actors, one workplace : development of collaboration of several actors inside and between the organisations

Saved in:
Author: Kekkonen, Päivi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228327
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-02-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 12 February 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Seppo Väyrynen
Docent Arto Reiman
Reviewer: Professor Clas-Håkan Nygård
Professor Eila Järvenpää
Opponent: Professor Eila Järvenpää
Docent Salla Lind-Kohvakka
Description:

Abstract

Shared workplaces, where one employer exercises the main authority and more than one employer or self-employed worker operates simultaneously or successively in a way that their work may affect other employees’ safety or health, have been identified as occurring widely in industries, such as construction, manufacturing and mining, but the research related to them is limited. This thesis examines the concept of a shared workplace and also considered its application to situations that do not fulfil the legislative definition of a shared workplace. The aim was to provide a view on the increasingly complex networks of today’s work life through a perspective provided by organisational ergonomics. The collaboration of several actors is described in different kinds of organisations, extending from shared workplaces viewed through occupational safety and health inspection reports by the Regional State Administrative Agency to target organisations in the healthcare and municipal sectors. The challenges, good practices and opportunities for development taking place in these situations are examined and presented together with new solutions found through participatory development. Both physical and psychosocial load factors in the work of individual employees as well as communication and collaboration practices on both work community and organisational levels are addressed. The utilized methods ranged from document analysis to action research and participatory development processes that engaged several actors in the target organisations. The information provided by OSH inspection reports has the potential to aid in focusing supervision on themes that have been identified as common challenges in shared workplaces. A model is presented for enhancing well-being and productivity through participatory development in a system consisting of multiple actors. It calls for the identification of all the relevant actors and engaging them in the development process. Information on the current situation in the workplace is gathered from multiple sources and analysed to reveal challenges and good practices. The framework of the work system can aid in forming a comprehensive, holistic view of the situation in the workplace. To achieve lasting change, the definition of responsibilities and resources and the engagement of management have a key role in the implementation of new practices.

see all

Tiivistelmä

Tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa ja kaivostoiminnassa, on paljon yhteisiä työpaikkoja, joissa toimii yksi pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja muita työnantajia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia toimii samanaikaisesti tai peräkkäin siten, että toiminta voi vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Kyseiseen aiheeseen liittyvää tutkimusta löytyy vain vähän. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan yhteisen työpaikan käsitettä ja pohditaan sen soveltamista myös tilanteisiin, jotka eivät täytä yhteisen työpaikan lainsäädännöllistä määritelmää. Tavoitteena on luoda katsaus nykypäivän työelämän yhä monimutkaisempiin verkostoihin organisatorisen ergonomian näkökulmasta. Useiden toimijoiden erityyppisissä organisaatioissa tekemää yhteistyötä kuvataan siten, että kuvaus ulottuu yhteisistä työpaikoista, joita tarkastellaan Aluehallintoviraston työsuojelutarkastusten tarkastuskertomusten kautta, terveydenhuollon ja kuntasektorin organisaatioihin. Lisäksi tarkastellaan näihin tilanteisiin liittyviä haasteita ja hyviä käytäntöjä sekä osallistuvalla kehittämisellä löydettyjä uusia ratkaisuja. Tutkimuksessa tarkastellaan yksittäisten työntekijöiden työssä ilmeneviä fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä sekä työyhteisön ja organisaation viestintä- ja yhteistyökäytäntöjä. Käytetyt menetelmät sisältävät dokumenttianalyysejä, toimintatutkimusta ja osallistuvia kehittämisprosesseja, joihin osallistuu useita kohdeorganisaatioiden toimijoita. Työsuojelutarkastusten tarkastuskertomusten tieto voi auttaa keskittämään työsuojelun valvontaa sellaisiin aiheisiin, jotka on tunnistettu yleisiksi haasteiksi yhteisillä työpaikoilla. Lisäksi tuloksena esitetään osallistuvaan kehittämiseen pohjautuva työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamismalli, jota voidaan hyödyntää organisaatioissa, joiden yhteydessä toimii useita toimijoita. Malliin sisältyy kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden tunnistaminen ja heidän osallistamisensa kehitysprosessiin. Tietoa työpaikan nykytilasta voidaan kerätä useista lähteistä ja sitä analysoimalla voidaan tunnistaa haasteita ja hyviä käytäntöjä. Työjärjestelmän tarjoama viitekehys auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan työpaikan tilanteesta. Kestävän muutoksen saavuttamiseksi vastuiden ja resurssien määrittely ja johdon sitoutuminen ovat avainasemassa uusien käytäntöjen toteuttamisessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kekkonen, P., Reiman, A., Väyrynen, S., & Rajala, H.-K. (2019). Occupational safety and health in shared workplaces according to workplace inspection reports. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 1–13. https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1600314

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kekkonen, P., Pohjosenperä, T., Kantola, H., & Väyrynen, S. (2018). Rational and participative task allocation between the nursing staff and the logistics support service provider in healthcare. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 28(3), 117–129. https://doi.org/10.1002/hfm.20728

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kekkonen, P., & Reiman, A. (2019). Schools and kindergartens as shared workplaces: An analysis of the work ability management challenges of the meal and cleaning service employees. Work, 64(1), 161–173. https://doi.org/10.3233/WOR-192966

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Kekkonen, P., Leinonen, T., Väänänen, M., Väyrynen, S., & Reiman, A. (2020). A tool for promoting frictionless organizational communication: Experiences from research and practice. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-2832-7
ISBN Print: 978-952-62-2831-0
Issue: 776
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.