University of Oulu

Association between perinatal and childhood risk factors with mental disorders in adolescence

Saved in:
Author: Lukkari, Sari1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228402
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-01-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1, Building PT1 of the Department of Psychiatry (Peltolantie 17), on 29 January 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Pirkko Riipinen
Docent Kaisa Riala
Doctor Helinä Hakko
Reviewer: Professor Soili Lehto
Docent Anu Raevaara
Opponent: Professor Max Karukivi
Description:

Abstract

Many adult diseases have their origins in early life events. Much remains unrevealed in this field, especially concerning associations between perinatal complications and early manifestation of psychiatric disorders. The aim of this work is to assess the association of early adverse life events and later psychiatric disorders in adolescence.

This study sample consists of 508 adolescent inpatients aged 13–17 years in need of acute psychiatric hospitalization in an adolescent psychiatric ward of Unit 70 in Oulu University Hospital between years 2001–2006. A diagnostic semi-structured interview, the Schedule for Affective Disorder and Schizophrenia for School-Age Children Present and Lifetime (K-SADS-PL), was carried out to assess psychiatric disorders according to DSM-IV criteria. The information on obstetric complications was obtained simultaneously. Birth measures data were derived from the Medical Birth Register. Diagnoses of epilepsy and other convulsions and child psychiatric diagnoses based on hospital treatment on the child psychiatric ward were obtained from the Finnish Care Register of Health Care.

Delivery complications, especially section, increased the likelihood for conduct disorders among adolescent boys. The adolescent boys were shorter and had higher ponderal index at birth compared to healthy controls. In boys high ponderal index was associated with internalizing disorders in adolescence. Febrile and other convulsions and epilepsy in childhood associated with suicide attempts among adolescent boys. The likelihood for personality disorder was 14-fold among adolescents with febrile or other convulsions in childhood and three-fold among those with childhood epilepsy.

Previous child psychiatric care associated with self-mutilative behaviour and child welfare placement in adolescence. Among boys, a history of child psychiatric care was related to anxiety and conduct disorders in adolescence, and among girls, mother’s unemployment, psychiatric problems and family malfunction quantified as a low GARF.

These findings imply that especially boys with adverse biological perinatal and early childhood adversities are at risk for mental disorders in adolescence. Girls, on the other hand, in the light of this study, seem to be vulnerable especially to adverse environmental circumstances like family malfunction and maternal problems.

see all

Tiivistelmä

Varhaiset terveydelle epäsuotuisat tekijät altistavat sairauksille aikuisena. Etenkin perinataalivaiheen ongelmien ja alaikäisenä puhjenneiden psykiatristen häiriöiden välisestä yhteydestä tiedetään kuitenkin vähän. Tämän työn tarkoitus on tutkia varhaisten epäsuotuisien tapahtumien yhteyttä nuoruusiässä puhjenneisiin psykiatrisiin häiriöihin.

Tutkimusaineisto koostuu 508:sta, iältään 13–17-vuotiasta nuoresta, jotka on otettu Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian akuuttiosastolle (osasto 70) hoitoon vuosina 2001–2006. Osastojakson aikana nuoret tutkittiin käyttäen puolistrukturoitua K-SADS-PL-haastattelua, jolla arvioitiin psykiatrisia häiriöitä DSM-IV-tautiluokituksen mukaisesti. Samalla saatiin tieto nuoren syntymään liittyneistä obstetrisista komplikaatioista. Syntymämitat selvitettiin syntyneiden lasten rekisteristä ja tiedot lapsuusiän kuume- ja muista kouristuksista, lapsuusiän epilepsioista ja lastenpsykiatrisista hoitojaksoista poimittiin sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä.

Synnytyskomplikaatiot, etenkin sektio, lisäsivät poikien käytöshäiriöiden riskiä nuoruudessa. Tutkimusaineiston pojille oli tyypillisempää lyhyt syntymäpituus ja iso ponderaalimitta verrattuna samanikäisiin terveisiin kontrolleihin. Pojilla suuri ponderaalimitta lisäsi erityisesti internalisoivien häiriöiden riskiä nuoruudessa. Lapsuusiän kuume- ja muut kouristukset sekä epilepsia assosioituivat poikien itsemurhayrityksiin nuoruudessa. Kuume- ja muut kouristukset suurensivat persoonallisuushäiriön riskiä nuoruudessa 14-kertaisesti, epilepsia kolminkertaisesti. Aiempi lastenpsykiatrinen osastohoito oli yhteydessä nuorten itsensä vahingoittamiseen esimerkiksi viiltelemällä sekä sijoitukseen kodin ulkopuolelle. Lisäksi aiempi lastenpsykiatrinen hoito liittyi pojilla ahdistus- ja käytöshäiriöihin nuoruudessa ja tytöillä äidin työttömyyteen, äidin psykiatrisiin ongelmiin ja perheen huonoon toimintakykyyn GARF- mittarin perusteella arvioituna.

Nämä tulokset viittaavat siihen, että etenkin pojat sairastuvat herkemmin psykiatriseen häiriöön nuoruudessa varhaisvaiheiden epäsuotuisien tekijöiden seurauksena. Toisaalta tämän tutkimuksen valossa tyttöjen psykiatriseen sairastumiseen jo lapsuudessa vaikuttivat erityisesti epäsuotuisat ympäristötekijät, jotka liittyvät etenkin perheeseen ja äitiin.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Lukkari, S., Hakko, H., Herva, A., Pouta, A., Riala, K., & Räsänen, P. (2012). Exposure to Obstetric Complications in Relation to Subsequent Psychiatric Disorders of Adolescent Inpatients: Specific Focus on Gender Differences. Psychopathology, 45(5), 317–326. https://doi.org/10.1159/000336073

  2. Lukkari, S., Hakko, H., Taanila, A., Räsänen, P., Riala, K., & Herva, A. (2014). Body size at birth and psychiatric disorders among adolescents: a clinical study of 310 under-age inpatient adolescents in Northern Finland. Comprehensive Psychiatry, 55(3), 414–421. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.10.005

  3. Lukkari, S., Hakko, H., Kantojärvi, L., Riala, K., Riipinen, P., & Ansakorpi, H. (2020). Childhood seizures and adolescent psychiatric disorders: a population-based study of adolescent psychiatric inpatients in Finland. Manuscript in preparation.

  4. Lukkari, S. H., Hakko, H. H., Partanen, M. A., Riala, K. R., & Riipinen, P. K. (2019). Characteristics of Adolescent Psychiatric Inpatients in Relation to Their History of Preceding Child Psychiatric Inpatient Care. The Journal of Nervous and Mental Disease, 207(7), 569–574. https://doi.org/10.1097/nmd.0000000000001007

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2840-2
ISBN Print: 978-952-62-2839-6
Issue: 1601
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.