University of Oulu

Fragmented science communication : mapping the contemporary challenges of organizational science communication

Saved in:
Author: Koivumäki, Kaisu1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Science Communication
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228525
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-02-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 19 February 2021, at 2 p.m.
Tutor: Professor Erkki Karvonen
Professor Pekka Aula
Reviewer: Professor Sarah R. Davies
Postdoctoral Researcher Salla-Maaria Laaksonen
Opponent: Professor John C. Besley
Description:

Abstract

Although an increasing amount of science communication is being conducted within and from organizational settings, research on science communication in the organizational contexts is limited. Underexplored research areas include the internal relationships and the collaboration between communication professionals and researchers, who together constitute organizational science communication. Against this backdrop, the field’s scholars have recently suggested an ‘organizational turn’ in science communication research with a more scholarly emphasis on strategic communication and management of science-related communication from, about, and within research organizations.

This qualitative interview study presents an empirically driven analysis that increases understanding of the ways different orientations to strategic thinking appear in the contemporary challenges of organizational science communication in general, and particularly in the researchers’ and communication professionals’ perspectives on digital science communication. The conceptual framework of the study builds upon theories related to the research field of public communication of science and technology (PCST).

The thesis consists of three studies in one context, involving an inter-organizational BCDC Energy Research project (2015–2021), based at five different academic organizations in Finland. The studies present an analysis of semi-structured face-to-face interviews with researchers (n=17) and communication professionals (n=15), with the help of thematic analysis and Scandinavian institutionalism as analytical frameworks.

The study provides novel insight into the contemporary challenges of organizational science communication and new knowledge on how different strategic orientations appear unevenly in research organizations; the influences of the funding system on the practical execution of science communication; and the potential to develop organizational capacity for strategic science communication as community goals to enhance the collective impact.

The results of this study may be utilized when developing future research funding instruments, science communication management, and resource allocation through clarifying the roles and responsibilities of the actors.

see all

Tiivistelmä

Vaikka tiedeviestintää toteutetaan kasvavissa määrin organisaatioista käsin, tiedeviestinnän tutkimus organisaatiokontekstissa on kansainvälisesti ja Suomessa vähäistä. Niukasti tutkittuihin aiheisiin lukeutuvat sisäinen yhteistyö ja suhteet tiedeviestintää toteuttavien keskeisten ammattiryhmien — tutkijoiden ja viestinnän ammattilaisten — välillä. Tutkimusaukon paikkaamiseksi alan keskeiset tutkijat ovat viime aikoina korostaneet tarvetta tiedeviestinnän tutkimukselle tutkimusorganisaatioiden kontekstissa strategisen viestinnän näkökulmasta, joita tämä väitöskirja käsittelee.

Tämän väitöskirja lisää ymmärrystä siitä, millaista strategisuus on organisaatiolähtöisessä tiedeviestinnässä nykyhaasteiden lomassa, erityisesti tutkijoiden ja viestinnän ammattilaisten näkemyksissä digitaalisen tiedeviestinnän kontekstissa. Tutkimuksen näkökulma ja teoreettinen lähestymistapa rakentuvat pääasiassa tiedeviestinnän tutkimukselle.

Väitöskirja koostuu kolmesta laadullisin menetelmin toteutetusta osatutkimuksesta, joiden aineistona ovat vuonna kerätyt 2017 haastattelut viiden kotimaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen 17 tutkijalta sekä 15 viestinnän ammattilaiselta, jotka osallistuivat BCDC Energia -tutkimushankkeeseen. Aineisto analysoitiin temaattisen analyysin avulla skandinaavisen institutionalismin analyyttisessä viitekehyksessä.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa organisatorisista tiedeviestinnän nykyhaasteista ja erilaisten strategisten orientaatioiden epätasaisesta heijastumisesta tutkimusorganisaatioissa; tutkimusrahoitusjärjestelmän vaikutuksista viestintäkäytäntöihin sekä mahdollisuuksista kehittää organisatorista kapasiteettia strategiselle tiedeviestinnälle yhteisöllisinä tavoitteina ja kollektiivisena vaikuttavuutena.

Tulokset ovat hyödynnettävissä tutkimuksen rahoitusinstrumenttien suunnittelussa sekä tiedeviestinnän kehittämisessä resursoinnin, roolien ja vastuiden selkiyttämisen avulla.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Koivumäki, K., & Wilkinson, C. (2020). Exploring the intersections: researchers and communication professionals’ perspectives on the organizational role of science communication. Journal of Communication Management, 24(3), 207–226. https://doi.org/10.1108/jcom-05-2019-0072

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Koivumäki, K., Koivumäki, T., & Karvonen, E. (2021). Challenges between researchers and in-house communication professionals in the digital media landscape. Manuscript in preparation. https://doi.org/10.22323/2.20030204

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Koivumäki, K., Koivumäki, T., & Karvonen, E. (2020). “On Social Media Science Seems to Be More Human”: Exploring Researchers as Digital Science Communicators. Media and Communication, 8(2), 425–439. https://doi.org/10.17645/mac.v8i2.2812

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2852-5
ISBN Print: 978-952-62-2851-8
Issue: 182
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 518 Media and communications
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.