University of Oulu

The association of parental somatic illness with offspring’s mental health

Saved in:
Author: Kinnunen, Lotta1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228594
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-02-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 5 March 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Jouko Miettunen
Professor Sami Räsänen
Professor of practice Mika Niemelä
Reviewer: Professor Katja Puura
Docent Sinikka Luutonen
Opponent: Associate Professor Linnea Karlsson
Description:

Abstract

The association between parental somatic illnesses and offspring outcomes is not clear. Identifying the specific parental somatic illnesses that confer offspring psychopathology risk has the potential to facilitate of more effective targeted interventions to help offspring at risk.

The aim of this thesis was to examine the association between various parental hospital-treated somatic illness groups during offspring’s childhood and later behavioural and emotional symptoms and prodromal symptoms of psychosis among offspring in adolescence. The thesis also examines the association between parental traumatic brain injury and offspring’s use of specialized psychiatric services and psychiatric morbidity.

The study methodology is an epidemiological register and questionnaire study with two unselected population-based birth cohorts: The Northern Finland Birth Cohort (n=9432) and the 1987 Finnish Birth Cohort (n=59476), used separately according to publications.

In the eight-year follow-up period (ages from 7–8 to 15–16) more than half (55%) of offspring had a parent with a somatic illness. Maternal endocrine and metabolic diseases, respiratory diseases and diagnoses of external causes were associated with lower behavioural and emotional symptoms among male offspring than in the control group. Paternal neoplasms were associated with lower behavioural and emotional symptoms among male offspring than in the control group. Yet, maternal musculoskeletal disorders were associated with elevated prodromal symptoms of psychosis among male offspring. Offspring affected by parental traumatic brain injury were at increased risk for psychiatric disorders and use of specialized psychiatric services.

Parental somatic illnesses are present for a substantial proportion of the population and they have a noteworthy, yet complex association with offspring’s mental health. With some of the parental illness groups, examples of possible resilience in offspring, in terms of lower psychological symptoms in offspring, were present. However, particularly parental musculoskeletal disorders and traumatic brain injury had an adverse impact on offspring. The results highlight the importance of providing effective support for children whose parent has been diagnosed with a somatic illness, whether the support is to reduce negative effects, i.e. mental health problems, or to improve positive effects, i.e. resilience.

see all

Tiivistelmä

Aikaisempi tutkimuskirjallisuus ei anna selkeää kuvaa vanhemman somaattisten sairauksien yhteydestä lapsen psyykkiseen vointiin. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeä ymmärtää vanhemman somaattisten sairauksien yhteys lapsen psyykeen sekä se, mitkä vanhemman sairaudet ovat merkittäviä tässä yhteydessä.

Väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää erilaisten vanhemman somaattisten sairausryhmien yhteyttä lasten käytös- ja tunne-elämän oireisiin sekä psykoosin ennakko-oireisiin. Lisäksi väitöskirjatyössä tutkittiin vanhemman traumaattisen aivovamman yhteyttä lastenpsykiatristen palveluiden käyttöön ja lapsen psykiatrisiin diagnooseihin.

Tutkimus on prospektiivinen rekisteri- ja kyselytutkimus. Aineistona on kaksi suurta väestöpohjaista syntymäkohorttia: Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 (n=9432) ja Kansallinen syntymäkohortti 1987 (n=59476).

Kahdeksan vuoden seuranta-aikana yli puolella (55 %) lapsista oli vanhempi, jolla oli erikoissairaanhoidossa diagnosoitu somaattinen sairaus. Äidin umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, hengityselinten sairaudet ja sairauksien ulkoiset syyt -diagnoosit olivat yhteydessä poikien vähentyneisiin käytös- ja tunneoireisiin verrattuna kontrolliryhmään, johon kuuluvien äideillä ei ollut mainittuja sairauksia. Isän kasvaindiagnooseilla oli yhteys poikien vähäisempiin käytös- ja tunneoireisiin kontrolliryhmään verrattuna. Äidin tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat yhteydessä poikien lisääntyneisiin psykoosin ennakko-oireisiin. Vanhemman traumaattinen aivovamma lisäsi riskiä, että lapsi tarvitsee psykiatrisia palveluja ja psykiatrisia diagnooseja.

Tässä suuressa pitkittäisessä, väestöön perustavassa seurantatutkimuksessa havaittiin, että vanhemman somaattiset sairaudet ovat erittäin yleisiä ja että niillä on merkittävä, mutta monimutkainen, yhteys lapsen mielenterveyteen. Osa vanhemman somaattisista sairauksista, kuten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja traumaattinen aivovamma, oli yhteydessä lapsen mielenterveysongelmiin. Toisaalta osa vanhempien somaattisista sairausryhmistä oli yhteydessä lasten vähentyneisiin psyykkisiin oireisiin. Vanhemman sairaus saattaa liittyä jossain tapauksessa lapsen resilienssin kehittymiseen. Tulosten perusteella tuen tarjoaminen lapselle, jonka vanhemmalla on somaattinen sairaus, on perusteltua joko ehkäisemään ennalta psyykkisiä ongelmia tai tukemaan resilienssin kehittymistä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kinnunen, L., Nordström, T., Niemelä, M., Räsänen, S., Whittle, S., & Miettunen, J. (2021). Parental somatic illnesses and their association with subsequent externalizing and internalizing symptoms in children – Northern Finland Birth Cohort 1986 study. Manuscript submitted for publication.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kinnunen, L., Nordström, T., Niemelä, M., Räsänen, S., Whittle, S., Sawyer, M., & Miettunen, J. (2020). Parental somatic illnesses and their association with prodromal symptoms of psychosis among offspring. Schizophrenia Research, 224, 190–192. https://doi.org/10.1016/j.schres.2020.08.020

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Niemelä, M., Kinnunen, L., Paananen, R., Hakko, H., Merikukka, M., Karttunen, V., Gissler, M., & Räsänen, S. (2014). Parents’ traumatic brain injury increases their children’s risk for use of psychiatric care: The 1987 Finnish Birth Cohort study. General Hospital Psychiatry, 36(3), 337–341. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2013.12.012

  4. Kinnunen, L., Niemelä, M., Hakko, H., Miettunen, J., Merikukka, M., Karttunen, V., Ristikari, T., Gissler, M., & Räsänen, S. (2018). Psychiatric diagnoses of children affected by their parents’ traumatic brain injury: The 1987 Finnish Birth Cohort study. Brain Injury, 32(7), 933–940. https://doi.org/10.1080/02699052.2018.1470331

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2859-4
ISBN Print: 978-952-62-2858-7
Issue: 1603
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.